Arctic

Advertising

Advertising

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑎᑕᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᑖᕐᐳᑦ $1-ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐊᑐᕈᒥᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᒥ

ᐅᓇ ‘ᐃᒫ, ᐃᒪᓐᓇ’ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑐᕋᒐᖃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑕᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕐᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᐱᑕᖃᕈᓐᓇᕐᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ