Southern Canada

ᑖᒪᔅ ᐴᔪ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ ‘ᐱᖃᑎᐊᓘᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ,’ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ

ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᖏᑦᑎᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓯᕗᓕᐅᕐᑎᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑖᒪᔅ ᐴᕐᔪ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕕᓂᖅ, ᓗᐊᐃᔭᕕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ

Featured Articles

Advertising

Advertising