ᔭᐃᒥ ᕕᓕᐅᕋᑎ, ᐃᑲᔪᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓇᑐᖃᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ ᐸᐃᕆᔩᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᒃᑯᑦ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕋᖅᖢᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂ ᐅᓇ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᒡᓗᖓ ᓴᓇᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕐᒪᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᐃᕕᑦ ᓛᕼᐄᑦ)

ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒪᔪᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᒃᓴᖓ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕐᑐᓂᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ

By ᑕᐃᕕᑦ ᓛᕼᐄᑦ

For English version, see Proposed elders residence gets rezoning green light from council

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓯᕗᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒃᑲᓐᓂᓕᕐᐳᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 12ᒥ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᖏᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᐃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥ ᑎᓴᒪᓂ ᓇᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒃᓴᖅ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕐᒪᓐ.

“ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᔭᐃᒥ ᕕᓕᐅᕋᑎ, ᐃᑲᔪᕐᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

“ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᐱᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ.”

ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐸᐃᕆᔩᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ. ᐃᒡᓗᓕᐅᕈᒪᖕᒪᑕ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᙱᖔᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓄᑦ.

ᐅᓇ ᐃᒡᓗᒃᓴᖅ ᑏᔭᐃ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᓐᓇᔭᕐᑐᖅ ᒪᑯᐊ 300-ᖃᕐᑐᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.

ᐅᓇ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓃᑦᑐᒪᔪᓂᒃ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᖃᕈᓐᓃᕋᔭᕐᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᕐᓂᖅᐸᑕ.

ᑳᕕᑐᕆᐊᕐᕕᖃᕋᔭᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ 40 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓇᔭᕐᑐᓂᒃ. ᒥᕐᓱᕐᕕᒃᑕᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕝᕕᖃᕐᓗᓂ, ᕕᓕᐅᕋᑎᑦ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐋᓐ ᑯᕌᕗᑦ, ᓗᐊᐃᔭ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᐸᐃᕆᔩᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂᒃ, ᖁᔭᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂ ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓂᖓᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᑎᐅᓗᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᒪᑯᓄᖓ ᖁᑦᑎᖕᓂᒃᓴᖓ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᓄᖃᖓᕝᕕᒃᓴᐃᑦ ᐃᓂᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓂ. ᐅᓇ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᐅᕈᓐᓇᓕᕈᑎᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᖢᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᒥᒃ.

“ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓗᐊᕐᑐᕐᓕ ᐃᓐᓇᐅᓂᕐᓴᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᑦᑐᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᑐᙵᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓇᕋᔭᕐᑐᒥᒃ,” ᑯᕌᕗᑦ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᒪᓕᒐᕋᓛᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓᒍ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᒥ.

Share This Story

(0) Comments