ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐊᕐᕌᒍᑎᓪᓗᒍ ᓵᓚᒃᓵᓪᓚᓚᐅᖅᖢᑎᒃ $1 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᒥ

ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᖁᑎᑖᕈᑎᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᑎᒃᓴᓂᒃ: ᓄᑖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ

ᔪᐊᔾ ᑲᐅᑭ, ᓴᐅᒥᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓴᐃᕋ ᒪᐃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑑᒃ ᐃᓚᒌᑎᒍᑦ ᐊᖏᐊᖏᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦᑎᒍᑦ (Ilagiitigut anngiangijaqatigiinnirq ilurqusivuttigut) ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐊᑐᓗᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃᒥ)

By ᔨᐊᕝ ᐱᐊᑦᓯᐄ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

ᐊᕐᕌᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᕗᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᔪᐊᔾ ᑲᐅᑭ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᕋ ᒪᐃᒧᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᒪᑕ ᐅᕙᓂ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᑲᐅᑭ ᐊᒻᒪ ᒪᐃ ᐃᓚᒌᑎᒍᑦ ᐊᖏᐊᖏᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᓕᖁᓯᕗᑦᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ, ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᓄᓇᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᒪᒥᓴᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓇᙱᓗᐊᖅᑐᐊᓗᖕᓂ ᐊᑐᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᒥ $1 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂ ᕕᕝᕗᐊᕆᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᒃ.

ᐊᕐᕌᒍᓪᓗᐊᖅ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᐃ ᐊᒻᒪ ᑲᐅᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᑖᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒋ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ.

ᓂᐅᕕᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓛᕈᑎᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ. ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᖢᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

“ᑕᒪᐅᓇ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᓚᐅᕐᑕᕗᑦ: ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒃᓴᓂᒃ,” ᑲᐅᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.

ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖅ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒧᑦ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓄᑖᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃᓴᖅ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂᐅᓚᐅᕐᒪ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᓵᓕᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒃ.

ᑖᓐᓇᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᓴᖅ, ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᖅᖢᓂ 25ᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᓕᐅᕐᑎᑕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕝᕕᖃᖅᖢᑎᒡᓗ, ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᓴᐅᕙᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒦᓪᓗᑎᒃ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᖅᑐᖅᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑏᑐᕆᐊᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᕙᓂ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐊᕆᔭᐅᓂᑯᒥ.

ᑲᐅᑭᒧ, ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒦᖢᓂ ᒪᒥᓴᕐᓇᕇᓐᓇᐅᔭᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ.

“ᐄᖃᐃ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᓴᐃᓕᓂᖅᑎᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᓯᒡᔭᖃᖅᑐᒥ ᕿᑲᕆᐊᖅᑐᕐᓇᖅᖢᓂ. ᑕᐃᒪᓕ ᓲᕐᓗ ᐅᓇ ᓯᒡᔭᒥ ᕿᑲᕐᕕᒋᔭᕋ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐅᓇ ᒪᒃᓯᑯᒐ, ᐅᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐃᓕᔾᔪᑎᖓ.”

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ, ᐅᕙᓂ ᐊᔾᔨᖃᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆ 2023ᒥ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᖓ)

ᒪᐃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐅᑯᓇᙶᕐᓯᒪᔪᓂᒃ: ᐋᓐᓂᕐᓯᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᓴᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒃᓱᕈᓗᐊᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᖅ,

“ᐅᓇ ᑲᑎᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖁᓯᕐᒧᑦ,” ᒪᐃ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᐅᑭᒃᑯᒃ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕋᖅᐅᕐᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓕᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᒥ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓇᓱᖕᓂᒃᑯᑦ.

“ᐱᐅᔪᐊᓗᒃ, ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᒫᓂ,” ᑲᐅᑭ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᑎᒃ.”

ᐊᕐᕌᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᐸᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑰᖓᓚᐅᕐᑐᑦ.

2023-ᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐋᑐᕚᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᖅᓴᖅᓃᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓴᕿᔮᒐᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᕐᑐᒥᓐ. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔪᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᖁᑦᑎᓛᒥᒃ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᓚᐅᕐᑐᑦ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*