ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑖᕈᒪᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐅᖃᓕᓯᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᖁᔨᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᐃᑦ ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥᒃ ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᒪᑕ ᒫᔅᓯ 30-ᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᓂᐊᖅᓗᑎᒃ ᐅᓇ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒍ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᙱᑦᑎᒍᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For an English version of this story, see Iqaluit councillors push for plan to help enforce territory’s language laws

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᓇᓱᓯᕗᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑎᑎᖃᖃᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᒫᔅᓯ 30-ᒥᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅᒥᒃ, ᐃᒪᓐᓇ ᑖᔅᓱᒪ ᒪᓕᒐᐅᑉ ᐃᓚᖓ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓚᐅᓴᓐᓯᑖᕈᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓐᓂᒃ.

“ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓘᔭᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᑲᐃᐅᓪ ᓴᐳᑦ, ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ. “ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᑯᑦᑐᓂᖅᑕᖃᐅᕐᒪᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ.”

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐱᖁᔨᓯᒪᖕᒪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᖅᑯᑎᖏᓐᓂᒡᓗ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ, ᓴᐳᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᖃᙱᒃᑯᑎᒃ ᒪᓕᙱᓐᓂᖅᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ ᓈᒻᒪᒐᔭᖅᑐᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔨ ᔪᐊᓇᓯ ᐊᑯᒪᓕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᔪᒪᓂᕋᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᓄᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᖅᖢᓂ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᑯᓂᖓ “ᐃᓯᕐᕕᒃ,” “ᐊᓂᕝᕕᒃ” ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓇᕐᕕᖕᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᔪᒪᓂᕋᖅᖢᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᒪᑯᓇᓂ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖕᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᕕᖕᓂᒃ, ᓂᕆᔭᖅᑐᖅᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᒥᓐ ᐊᒻᒪ ᒥᑦᑕᖅᕕᒃᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ.

“ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᑭᓯᐅᒪᙱᑦᑐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ,” ᐊᑯᒪᓕᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᒪᐃᔭ ᑭᐊᓂ ᐱᐊᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ “ᐅᒃᐱᕈᓱᒻᒪᕆᖕᓂᕋᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ,” ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᕐᒥᔪᖅ, “ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐃᓂᖃᕋᑦᑕ ᑖᓐᓇᓗ ᐱᓇᓱᐊᒐᒃᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓴᙱᑎᑦᑐᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑕ ᑕᐃᒪᓕ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᓴᙱᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᕗᑦ.”

ᓴᐳᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᓛᕐᓗᓂ 2022 ᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᕋᓱᒡᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖅᒧᑦ.

“ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᓕᐊᓂᖕᒪᑕ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓴᐳᑦ. “ᐅᓇ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᖕᓂᖅᓴᐅᔪᖅ.”

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*