ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᐸᓂᖓᑕ “ᐱᓪᓚᕆᖕᒥᑦ” ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐊᑐᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᑦ “ᐃᖢᐊᕐᓴᖃᑦᑕᙱᓚᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᖅᑰᔨᓐᓇᙱᖢᓂ”

By ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

For an English version of this letter, see Iqaluit mother shares her daughter’s “harsh reality” in high school

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦᑎ: ᐅᓇ ᖃᐃᑕᐅᓂᑯᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᓈᓇᐅᔪᒥᑦ ᐸᓂᖓ ᓯᓚᑦᑎᕐᓴᕐᕕᒃᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ. ᐊᓈᓇᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᓂᖓ “ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᙵᒃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ” ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᑕᐅᓂᑯᕕᓂᐊᓄᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐸᓂᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ “ᐱᓪᓚᕆᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᕐᒥᑦ,” ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᑦᑐᒪᔭᖓ.

ᐸᓂᒐ ᐊᐱᕆᔭᕋ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᓲᖑᓪᓗᓂ, ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᕐᓕ ᐃᒪᓐᓇ, ᑖᔅᓱᒧᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒃ “ᖁᕕᐊᓇᙱᓪᓚᕆᓚᐅᕐᑐᖅ.”

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᙱᑦᑐᓪᓗ, ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᐃᒪᓐᓇ ᐸᓂᒐ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᒪᐃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ “ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᖓᒍᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᔭᖏᓐᓄᐊᕈᒪᓯᒪᓇᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᓴᕿᑎᕝᕕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓅᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ.

“ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᓂ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕙᙱᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓪᓗᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓂᕐᓴᒻᒪᕆᖕᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᑭᓲᙱᓐᓂᕐᓴᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᖃᙱᓐᓂᕐᓴᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᔪᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ‘ᑕᒫᓂᒥᐊᖅ ᐃᓂᖃᖅᖢᑎᒃ,’ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖓ ‘ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ’ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᐅᓪᓗᑎ ᖃᑯᑎᒃᑯᐊᓗᒃ.

“ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓱᕈᓰᑦ ᓴᕿᑎᕝᕕᐅᕙᒃᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᑖᕐᓯᒪᓇᓱᓕᖅᑐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑦᑕ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃᐃᓕᖁᓯᑐᖃᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᑎᑦᑎᕕᐅᓯᒪᓇᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᓯᕗᕚᖏᑦᑕ ᐃᓂᕕᓂᒐᓗᐊᖏᓐᓂᒃ, ᓱᓕ ᐊᓂᒍᐃᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒡᓗ.

“ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ‘ᐃᖢᐊᙱᑦᑐᐊᓘᖕᒪᑦ,” ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᒌᖕᓂᖅᑕᖃᖅᖢᓂ ᐋᕿᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᑦ.

“ᓄᓇᕗᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒦᓕᕐᑐᖅ, ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓲᒫᓘᑎᖃᕋᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓕᑐᐃᓐᓇᕋᔭᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓄᙵᐅᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᓴᓇᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ…

“ᓴᕿᑎᑦᑎᒍᑎᐅᓕᔭᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖢᐊᙱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᖁᑎᒋᔭᐅᓐᓇᙱᓗᐊᖅᖢᓂ. ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓐᓇᓕᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᓱᕙᓕᑭᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ.

“ᐊᓕᐊᓇᐃᙱᑦᑐᐊᓗᒃ ᐃᓕᖁᓯᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᖢᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓱᒪᔪᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᓂ.”

(ᐊᑎᖓ ᓴᕿᑕᐅᖁᙱᒻᒪᒍ)
ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᖓ [email protected].

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᑎᑎᖃᓂᒃ ᐋᕿᒃᓱᐃᔨᒧᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓴᕿᑎᑦᑎᔪᒪᒍᑦᑕ ᓴᕿᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᕆᕙᒃᑕᑎᒍᑦ, ᓴᕿᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ ᑎᑭᖅᑳᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓂᒃᓴᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓕ, ᓴᕿᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐋᕿᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑎᑎᖃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑕᑭᓂᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ. ᐊᑏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᖁᙱᒃᑯᕕᐅᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᑭᓇᐅᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᓴᕿᑎᓚᐅᖅᑎᓐᓇᑦᑎᒍᑦ.

Share This Story

(0) Comments