ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᕿᒃᓵᒍᑎᖃᖅᐳᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒦᑦᑐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓂᑦᑐᒦᑦᑐᑎᑐᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᕗᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᖅᕕᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ 215-ᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᒥᖏᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑳᒻᓘᑉᔅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᕕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᕕᓂᖅᒥᒃ ᐃᓗᕕᐊᓗᖕᒦᖢᑎᒃ

ᐅᓄᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓱᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᑎᐊᓂᒃ ᔫᓂ 4-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋ 215 ᓱᕈᓯᑯᓘᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᒥᖏ ᓇᓂᔭᐅᑎᓪᓗᒋ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᑳᒻᓘᑉᔅ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ. (ᐊᔾᔨᙳᐅᖃᑎᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For an English version of this story, see Iqaluit residents grieve a tragedy far away, yet close to home

ᐅᕕᓂᕈᐃᑦ ᐊᐃᑭᑦᑐᑦ, ᐃᓯᒐᐅᔭᐃᑦ, ᓂᕐᔪᑎᙳᐊᑦ ᓂᕈᒥᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇ “ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᕖᑦ” ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑲᑎᕝᕕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᔫᓂ 4-ᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ 215 ᓱᕈᓰᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᒥᖏ ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᖅ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᑳᒻᓘᒻᔅ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊᒥ.

ᐅᓄᕈᓘᔭᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᐅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ, ᓂᐱᖃᙱᓚᐅᑲᒃᖢᑎᒃ 2 ᒥᓂᑦᔅ ᐊᒻᒪ 15 ᓴᑲᓐᔅ ᐃᑲᕐᕋᖅ ᓇᓪᓕᓛᖓᑦ — ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᓱᕈᓰᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᕕᓃᑦ — ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑎᓂ ᐃᓕᓯᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᑕᕝᕙᓂ.

ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᒧᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖃᕈᑎᐅᔪᑦ, ᐅᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓇᐅᔪᖅ 50 ᐅᖓᑖᓅᖓᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᔪᑦ ᑕᕝᕗᖓ.

“ᑖᒃᑯᓂᖓ ᕿᒃᓵᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕈᒪᙱᑦᑐᒍᑦ ᓄᑕᕋᑯᓗᖕᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕᑦᑕᐅᖅ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓚᐅᕐᓚᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅᒧᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᑐᐃᓐᓇᙱᑦᑐᒍᑦ, ᐅᓇ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᔭᕗᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᕐᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᒍ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐅᕇᓱᓪ ᒪᐃᑯᓪ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᙵᕕᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ.

“ᐅᑯᐊ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᙲᓐᓇᖅᑐᕕᓂᕐᓂᒃ.”

ᑐᕆᔅᑕᓐ ᑲᓈᑦᓯᐊᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐃᓱᒪᔾᔪᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᐅᓇ ᑳᒻᓘᑉᔅᒥ ᓇᓂᓯᓂᐅᔪᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒪᓂᕐᒧᑦ — ᖃᔅᓯᒃᑲᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᖅᑲᓐᓂᐅᓇᔭᓚᐅᖅᐸᑦ, ᓲᕐᓗ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᖃᑦᑕᕋᔭᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ.

“ᒫᓐᓇ ᓄᒫᓱᒻᒪᕆᒃᑐᖓ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᐃᓱᒪᙳᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕋᒪ ᖃᓄᐃᓕᖓᓇᔭᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᓱᕈᓰ ᐃᓅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᐸᑕ.”

ᕕᓂ ᖃᕆᑕᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅᒧᑦ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᕐᓂᕋᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓱᑲᑕᓚᐅᑲᒃᖢᓂ ᐃᓯᒐᐅᔭᒐᓚᐃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᑦᑎᒍ5 ᐊᒻᒪ ᓂᕐᔪᑎᙳᐊᑦ, ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᕿᑎᕐᖓᖏᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᖏᑦ.

“ᐃᓱᒪᒋᓚᐅᕐᑕᕋ ᕿᑐᕐᖓᕋ 6-ᓂ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓪᓗᖓ ᖃᓄᖅ ᐊᔪᕐᑐᓪᓚᑯᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᒃ ᑕᐃᒪᓐᓈᓗᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᐅᓇ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᓪᓛᓗᒃ.

“ᑳᒻᓘᑉᔅᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕕᓂᐊᓗᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑲᓇᑕᒦᑦᑐᓂᒃ.”

ᐅᓛᒥ ᑲᒃᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓇ ᑲᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐃᓱᒪᔾᔪᑎᒋᓚᐅᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᐃᓚᖃᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ 215-ᓂ ᓇᓂᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ.

“ᐃᓱᒪᒐᒪᓕ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᐊᒃᓴᓐᓂᒃ ᑕᐅᕙᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐅᐸᖃᑎᒌᖕᓂᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐱᕕᖃᕈᑎᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᕕᓂᖅᓂᒃ ᕿᒃᓵᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑲᒃᑭ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᖃᓄᐃᖅᑰᙱᑦᑐᖅ ᑲᑎᖃᑎᒌᓚᐅᑲᒡᓗᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ, “ᐃᓄᑑᖅᑰᔨᙱᔾᔫᒥᓂᐊᕋᑦᑕ.”

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᒧᑦ ᐱᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑭᐅᔭᐅᑲᑕᒍᒪᔪᑦ.

“ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ, ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᓗᐊᖃᑦᑕᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑭᓇ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᙱᖢᑎᒃ ᓇᓂ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ,” ᑲᒃᑭ ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᑕᐃᒪᓕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᐅᔨᓇᓱᒋᐊᖃᖅᑐᑦ.”

ᖃᕆᑕᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐃᓱᒫᓗᒪᐅᕐᒥᔪᖅ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᓗᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᒡᓗᑎᒃ.

“ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᐅᔨᓇᓱᖁᕙᕘ? ᓲᖃᐃᒻᒪ. ᖃᐅᔨᖁᔨᕕᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓃ? ᑕᐃᒪᐃᙱᑉᐸᑦ ᓈᒻᒪᙱᓗᐊᕋᔭᕐᒪᓐ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖁᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᓯᒪᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᓯᒪᓂᖓᓂᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕐᓕ ᖃᕆᑕᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᐱᓇᓱᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᑕ.

“ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐊᑐᖅᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᖃᐅᕐᓂᖓᓂᒃ. ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᒪᑕ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ. ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᕿᑐᕐᖓᓐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕋᒪ. ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᑐᒃᓯᐊᖅᕕᖕᒥ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᑦᑐᓐᓇᕋᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕋ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓇᓱᒻᒪᕆᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*