ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂ ᐱᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕕᒃᒥᐅᑦ ᐃᓄᒋᐊᒡᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᖔᑕ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᔾᓕᐅᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒨᓂᕋᐃᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂ ᓱᕋᐃᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᙱᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑯᐸᐃᒃᒥ

ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒋᐊᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎ ᓯᑎᐱᕆ 25ᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᑎᐱᕆ 26ᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒡᔪᐊᒃᑯᓐᓂ ᑯᐸᐃᒃᒥ. ᐅᓇ ᐱᒋᐊᓕᓵᕈᑎᐅᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐆᒧᖓ ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᓛᕼᐄᑦ

For an English version of this story, please see Judge reserves decision on whether Nunavik class action suit can go forward.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂ ᐱᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐃᓄᒋᐊᖑᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᖔᑕ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂ ᓱᕋᐃᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᙱᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᓄᑦ ᑯᐸᒃᒥ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᒧᕆ-ᑯᕆᔅᑏᓐ ᕼᐃᕙᓐ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᑲᑕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᓯᑎᐱᕆ 25ᒥ ᐊᒻᒪ 26ᒥ.

“ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᑦᑎᐊᓚᐅᕐᑐᖅ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᕗᐃᓕᐊᒻ ᑰᓕᔅ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᓂᒃ.

ᐅᓇ ᓲᑐᔅ (Sotos Class Action) ᐃᓄᒋᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ, ᑰᒡᓗ ᑲᓐᑕᔅᑎᓐ, LLP ᐊᒻᒪ ᑰᐹᓪ ᓱᕕᓚᑦ s.a. ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᐊᑐᕐᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔫᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᑦ.

ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐃᓄᓕᕈᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᑐᑎᑐᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᓱᕋᐃᓯᒪᖕᒪᑕ ᐱᔪᓐᓇᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᒪᔪᖅ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ.

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᙵᓂᒃ 1975ᒥ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᕝᕘᓇ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓃᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᖏᑦ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᕿᒪᐃᑎᑕᐅᔪᕕᓃᑦ 1992ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ.

“ᐅᓇ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ, ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓯᒪᓪᓗᓂᓗ,” ᑰᓕᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ.

“ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᒧ ᑕᒪᐅᖓ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐃᑦ ᓱᖁᓯᕐᓯᒪᙱᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᕐᑐᓂᒃ.”

ᑰᓕᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓄᕈᓘᔭᕐᑐᓂᒃ ᑭᐅᓘᑎᒃᓴᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒨᖓᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᕌᕕᓐᓯᓄ ᒐᕙᒪᑐᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓅᖓᔪᓂᒃ.

ᐅᓇ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖓᔪᖅ: “ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᙱᓗᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᑖᕐᓯᒪᙱᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓃᙱᑦᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᑭᐊᕿᕕᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᒃᑐᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑐᓵᔨᑕᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᓄᑦ ᐅᐃᕖᑑᖓᔪᓄᑦ.

ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᐅᓯᒻᒪᕆᒃᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ, ᑰᓕᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ. ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ ᑕᒪᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥ ᑐᓵᔨᖃᖅᑎᑦᑎᕙᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ.

“ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑐᓵᓯᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᓐ ᐱᓕᕆᐊᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᑐᑭᓯᐊᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ.”

ᓇᓗᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᖃᑯᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓇᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ, ᑰᓕᔅ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᓗᐊᐃᔭᐃᑦ ᑯᐸᐃᒃᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑭᐅᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑐᓴᕐᕕᐅᔪᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐆᒧᖓ ᐅᓂᒃᑳᒧᑦ.

Share This Story

(0) Comments