ᐅᐸᒡᕕᒃᓴᖅ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒋᓗᒍ: ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᕕᕗᐊᕆ 25

ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᑎ, ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ ᑐᓴᑲᑕᖕᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ

ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᑦᑐᑦ ᐅᕙᓂ 2020 ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᑎᑎᕋᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ. ᐊᕐᕌᒎᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-1ᓪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᖃᑎᒌᓕᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ 2023ᒥ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓂᒃ)

By ᒥᐅᕈᓪ ᔭᒫᓪ

ᓗᐃᔅ ᕕᓕᐅᕋᑎ, ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓂᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕙᖕᓂᖓ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕋᓱᒋᕙᙱᑦᑐᓄᑦ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓂᒃ)

For English version, see Book the date: Authors event returns to Iqaluit Feb. 25

ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᐊᕐᕌᒍᑎ ᑎᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᖓ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᒪᓐ ᕕᕝᕗᐊᕆ 25ᒥ, ᐅᐸᖃᑎᒌᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᓇ ᑐᕌᒐᖃᖅᖢᓂ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ 18ᓂ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓂᒃ, ᐅᓇ ᖃᓂᐃᓕᐅᕐᓇᖅ ᐊᖅᓴᖅᓃᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃᒦᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᕕᒃᒥ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᖅ ᓗᐃᔅ ᕕᓕᐅᕋᑎ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᐸᒍᑎᔪᐃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᐊᓕᐊᓇᙳᐊᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᑲᑕᓕᕐᑐᖅ ᔭᐃᒥᓯ ᕗᓂᐄ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᐃᔭᖓ ᓲᓗᒨᓂ ᐊᕙ ᑖᓐᓇᑦᑕᐅ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᒡᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᑑᒑᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᕐᑐᑦ ᓯᐴᕋ ᒥᐅᓐᔅ.

ᕕᓕᐅᕋᑎ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ, ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᕐᓴᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ.

“ᐅᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓇᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᑯᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐱᐅᒋᓛᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.

“ᑕᒪᕐᒥᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ, ᐱᙳᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᙳᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒧᔭᐅᔪᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖅᑖᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᖅᑕᖃᕐᓗᓂ.”

ᕕᓕᐅᕋᑎ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐃᑲᔪᕈᑎᒻᒪᕆᐅᓂᐊᕐᑐᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒥ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕋᓱᒋᕙᙱᑦᑐᓂᒃ.

“ᐱᕈᖅᓴᖅᖢᓂ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓇᓗᐊᓚᐅᙱᒻᒪᓐ, ᕕᓕᐅᕋᑎ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐅᓪᓗᒥᓕ ᓱᕈᓰ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂ ᐃᒻᒥᖕᓂ ᐃᓱᒪᓂᕐᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓯᖕᒪᑕ, ᑕᑯᔭᕌᖓᒥᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓯᕙᒃᖢᑎᒃ … ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑐᑭᓯᓂᕐᓴᐅᖃᑦᑕᕐᒪᒋ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂ ᖃᐅᔨᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.”

ᕕᓕᐅᕋᑎ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᐸᒍᑎᔪᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ “ᖁᕕᐊᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ.”

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓇᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐃᓐᕼᐊᐱᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᒃ, ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᓂᒃ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᐅᓇ ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᕐᑐᖅ 1:00-ᒥ 4:00-ᒧ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᒪᔪᑦ ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᐅᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᔮᑲᐅᑎᒋᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕘᓇ ᐃᓐᕼᐊᐱᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᖃᕐᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕘᓇᓗ ᕙᐃᔅᐳᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓃᑦᑐᓄᑦ ᐅᐸᒍᒪᓇᔭᖅᑐᓄᑦ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*