ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒪᕐᑖᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖓ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐃᒥᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᖅᑖᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖓᓂᒃ ‘ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᙱᑦᑐᖅ,’ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᐃᒥ ᐃᐊᒍᔅᒪ, ᒪᐃᔭ ᑭᐊᓂ ᐱᐊᓪ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᖢᑎᒃ ᐅᒃᑑᐱᕆ 15-ᒥ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᒥᖅᑕᖅᕕᖓ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᓂᖓᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For an English version of this story, see Fuel confirmed in Iqaluit’s water supply

ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᖃᕐᕕᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᐅᔪᖅ “ᖁᑦᑎᒻᒪᕆᒃᑐᒥ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ” ᐅᕐᓱᐊᓗᒃᒥᑦ ᐃᒥᖃᕐᕕᒃᒥᑦ.

ᐊᐃᒥ ᐃᐊᒍᔅᒪ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᒥᖃᐅᑎᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑑᐱᕆ 15-ᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋ ᐅᑯᓄᖓᑦᑕᐅᖅ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᒪᐃᔭ ᑭᐊᓂ ᐱᐊᓪ ᐊᒻᒪ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ.

“ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐅᓇ ᐃᒪᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᖅ ᐃᒥᖃᕐᕕᐅᑉ ᑐᖏᑦᑎᐊᖓᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᓐᓂᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ,” ᐃᐊᒍᔅᒪ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᑖᓐᓇ ᐅᕐᓱᐊᓘᓂᕋᖅᑕᐅᔪᖅ ᑏᓲᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐊᓚᓯᖅ, ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᖅᑐᖅ. ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓯᒃᓄᑲᓐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᓗᐊᓇᕐᓂᖅᓴᒥᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇ ᐱᐊᓐᔩᓐ, ᐃᒪᕐᒦᓚᐅᙱᓐᓂᕋᖅᑕᖓ.

“ᒫᓐᓇᓕ ᐱᐅᓂᖅᐹᖅ ᓴᖅᑭᔮᕈᑎᐅᔪᖅ ᐅᓇ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᓱᒫᓗᖕᓇᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ,” ᐹᑐᓴᓐ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᑐᓴᑲᑕᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᑲᑕᒃᑐᓂᒃ ᑯᕕᑎᑕᖓ ᐃᒡᓗᖓᓂ ᐅᕐᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᓐᓂᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᒃᑑᐱᕆ 2-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂ.

ᐅᓪᓗᐃᑦ ᖁᓕᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᓴᖃᑕᐅᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 3-ᒥ, ᖃᐅᔨᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᒥᖃᐅᑎᖃᕐᕕᖓᓂᒃ ᑎᐱᓕᐊᓘᓪᓘᓂ ᐅᕐᓱᐊᓗᖕᒥᑦ. ᐅᓐᓄᙳᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥ ᐃᒥᑲᑕᖁᔭᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.

ᒫᓐᓇᓕ ᓱᓕ ᓱᖅᑯᐃᓇᓗᐊᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᐃᒪᖃᐅᑎᒧᐊᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᐊᒍᔅᒪ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᒪᖃᐅᑎ ᓄᑎᒃᓯᒪᓂᖃᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥᖔᖅᑐᒥ ᑕᕝᕗᖓᑦᑐᖃᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ.

ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ. ᑖᓐᓇᓗ ᐃᒪᖃᐅᑎ ᐃᒪᖃᕈᓐᓃᖅᐸᑦ ᓴᓇᔩᑦ ᕿᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᐃᓗᐊᓄᐊᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᔭᐃᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 14-ᒥ.

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᑲᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ “ᑕᕐᕿᒐᓴᖕᓂᒃ,” ᐃᐊᒍᔅᒪ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*