ᐊᑖᑕ ᕌᐳᕐᑦ ᓚᓵ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᕗᖅ ᓇᒡᓕᒍᓱᓪᓚᕆᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᒃᓯᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᖁᑎᒥᓂᒃ

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔫᓪᓗᓂ, ᓚᓵᑦ ᐃᓅᔪᖕᓃᓚᐅᕐᑐᖅ ᒫᔾᔨ 29-ᒥ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᓱᓂ 102-ᓂᒃ

ᐊᑖᑕ ᕌᐳᕐᑦ ᓚᓵ (ᕿᑎᐊᓂ) ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ 2015-ᒥ ᐱᓕᕆᓂᕆᓯᒪᓕᖅᑕᖏᓄᑦ ᐸᐸᑦᓯᓇᓱᒃᖢᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᓗᐊᕇᓐ ᐳᕌᓐᓴᓐ)

By ᒥᐅᕈᓪ ᔭᒫᓪ

For an English version of this story see Father Robert Lechat remembered for devotion to his Inuit parishioners.

ᓗᐃ ᑕᐹᕐᔪᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐊᑖᑕ ᓚᓵ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᖑᓪᓗᓂ “ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖓᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒥᖕᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓕᖁᓪᓗᓂᒋᑦ.”

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓅᓪᓗᓂᓗ ᑐᒃᓯᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑲᒥ, ᑕᐹᕐᔪᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓚᓵᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓚᐅᖖᒋᒻᒪᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ, ᐊᒥᓱᑦ ᒪᓖᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᕙᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᒃᓯᐊᕐᕉᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᓯᐅᑎᓂ ᐃᑉᔪᔪᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ. ᓚᓵᑦ, ᐅᖃᖅᖢᓂ, ᐱᓕᕆᓂᖃᓚᐅᕐᒪᓪᓕ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖑᔪᑦ ᑲᑎᓐᓂᖃᖅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᓂᒋᑦ.

“ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᖅᖠᓪᓗᓂ ᐃᒡᓗᓕᒥ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᕕᖃᕐᓂᐊᕋᒥ [ᑖᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ],” ᑕᐹᕐᔪᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᓚᓵᑦ ᐃᓅᔪᖕᓃᓚᐅᕐᑐᖅ ᕆᔅᓯᓗ, ᑯᐃᐸᒃᒥ, ᒫᔾᔨ 29-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᖢᓂ 102-ᓂᒃ.

ᐊᑖᑕ ᕌᐳᕐᑦ ᓚᓵ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑎᑭᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑦ 1947-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᓱᓂ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᖁᐊᖅᑕᖅ, ᑲᖏᖅᓱᕐᔪᐊᖅ, ᐅᒥᐅᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᑰᔾᔪᐊᖅ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᓗᐊᕇᓐ ᐳᕌᓐᓴᓐ)

ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᕗᕌᓐᔅ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᓂ 1920-ᐅᑎᓪᓗᒍ, ᓚᓵ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑎᑭᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᑦ 1947-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᓱᓂ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓐᓂ ᖁᐊᖅᑕᖅ, ᑲᖏᖅᓱᕐᔪᐊᖅ, ᐅᒥᐅᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᑰᔾᔪᐊᖅ. . 1972-ᒥ, ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᑰᒡᔪᐊᕌᓘᑉ -ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃᒧᑦ, ᐊᖏᓂᖅᐹᕆᔭᖓᓗ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓃᓪᖢᓂ.

ᐃᒡᓗᓕᒃ ᓚᓵᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᕇᓪᓗᒍ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖃᕐᕕᒋᓚᐅᕐᒪᒍ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒻᒪᕆᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᕕᒋᓚᐅᖅᖢᓂᐅᒃ. ᐱᓕᕆᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᒋᔭᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ 1972-ᒥᑦ 1995-ᒧᑦ.

ᔪᐋᓐ ᑖᒻᑭᓐ, ᐃᓕᓴᐃᔨᕐᔪᐊᖑᔪᖅ ᓴᐃᓐᑦ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᔮᕕᐅᕐ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖓᓂ ᓅᕙ ᓯᑰᓴᒥ, ᓚᓵᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᕚ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᒋᓚᐅᕋᒥᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑎᐊᓗᒋᓪᓗᓂᐅᒃ.

ᑲᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᓚᓵᑦ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ 1987-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑖᒻᑭᓐᔅ, ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐊᕐᓇᖅᔪᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᓚᓵᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓕᖅᐹᓪᓕᖅᑎᒋᐊᖅᓱᓂᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᑐᖃᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.

““ᐃᑎᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᔾᔪᐊᕈᒥᓇᖅᑑᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᖖᒋᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖃᑎᒌᖖᒋᑦᑐᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓂ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᓈᒻᒪᒃᓴᖖᒋᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒥᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᐃᓐᓇᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᑭᐅᖏᑦ 1970-ᐃᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓚᓵᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᔭᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᓇᔾᔨᓂᖅ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑕ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐳᕌᕕᓐᓯᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᓂᐅᒃ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ‘ᔫᔩᓂᒃᔅ’-ᒥᒃ, ᐱᓕᕆᓂᐅᓕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓇᔾᔨᓂᖅ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᖃᔅᓯᓂᒃ ᓄᑕᖅᑭᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ “ᐊᔪᕐᒪᑕᔭᓈᒻᒪᖖᒋᒻᒪᑕ,” ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ.

“ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓪᓚᕆᓚᐅᕐᒪᑦ [ᓇᔾᔨᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ] ᐅᖃᐃᓐᓇᖅᐸᒃᑲᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᒥᓐᓂᒃ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᒪᑕ … ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓐᓇᐅᒪᐃᓐᓇᖅᓯᒪᒐᒥᒃ, ᑕᐃᒫᒃ ᓇᒡᓕᖕᓂᕐᒥᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐸᖕᒪᑕ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐸᒃᑲᒥᒃ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᐋᓐᑐᓂ ᑯᕌᑦᑭ, ᐃᒡᓗᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓚᓵᑦᒥᒃ 1991-ᒥᑦ 1993-ᒧᑦ. “ᖃᐅᔨᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑕ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓇᑦᔨᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑕ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᖖᒋᓪᓚᕆᒃᖢᓂᐅᒃ.”

ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᖅᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ 1976-ᒥ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ 1966-ᒥᑦ 1976-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ, ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐃᑦ 100-ᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ ᓇᔾᔨᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᓚᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᓂᒃ 52-ᖑᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᑯᕌᑦᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᓚᓵᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ, ᓈᒻᒪᒃᒋᖖᒋᓐᓇᒥᒋᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᑎᓐᓇᒋᑦ ᓇᔾᔨᓂᕐᒥ ᐊᔪᓕᖅᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᓚᒃᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᕐᓇᖏᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᓛᓗ ᒪᓕᒐᖁᑏᑦ ᐊᑐᕈᖕᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 1970-ᐃᑦ ᐅᑭᐅᖏᑦ ᕿᑎᕋᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑯᕌᑦᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒥᐅᒃ ᓚᓵᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓚᕆᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ.

ᐅᖃᓪᓚᒍᖕᓇᑦᓯᐊᖅᑑᒐᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᓚᓵᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖃᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᑦ 70-ᓂᑦ ᑐᒃᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᐃᓚᖃᖅᓱᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖖᒍᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥ ᐃᑉᔪᔪᑐᖃᓂ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᑐᒃᓯᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᒥ.

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒋᖅᑳᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᓄᓇᕕᖕᒥ, ᒥᑎᐊᕐᔪᒃ ᓇᑉᐹᓗᒃ, ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᓴᓈᖅ-ᒥᒃ ᑎᑎᕋᖁᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᔪᒥᒃ ᐃᓄᖕᒥᑦ.

ᓚᓵᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐸᐸᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒪᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒥᑦ ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ-ᓕᓐᑎᐊᓪ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᕕᖓᓂ 2002-ᖑᑎᓪᓗᒍ. 2015-ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᓂ.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖖᒍᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᑐᖃᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᓕᐅᓂ ᑯᓄᒃ, ᓚᓵᑦ ᐸᑦᑕᒃᑐᕈᑎᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓪᓗᓂ “ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐸᐸᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ … ᐊᓯᔾᔨᕈᖕᓇᖖᒋᑦᑐᒥᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᐃᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖏᓐᓇᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᑕᒪᒃᑭᖕᓂ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑐᑦᓯᐊᖅᑑᓪᓗᓂ ᐅᐱᒍᓱᐃᓐᓇᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕈᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᑐᖃᒥᖕᓂ.”

ᒫᓐᓇᓵᖑᓂᖅᓴᒥᓕ, ᓚᓵᑦ ᐋᑐᕙᒥᐅᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᕙᒃᖢᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓱᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᕝᕕᐊᓂ, ᐃᖏᕐᕋᕙᒃᖢᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᓕᖕᒧᑦ/ᓴᓂᕋᔭᐅᓪᓗ ᐊᕙᑎᒋᔭᖏᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕆᔭᐅᕝᕕᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ.

“ᐃᑦᑐᐊᓘᓕᕋᓗᐊᖅᖢᓂ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑎᑐᑦ ᓱᓕ ᐃᓱᒪᖃᖅᑐᑎᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔪᒪᓂᖃᖅᓱᓂ,” ᑖᒻᑭᓐᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ.

ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ “ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᓇᒡᓕᖕᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ … ᑕᐃᒪᐅᕙᒃᖢᓂ ᐃᕐᓂᔪᖃᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᔪᖕᓃᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓂᕐᓗᐊᕿᔪᖃᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ – ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᖢᓂ.”

Share This Story

(0) Comments:

  1. Posted by Cam on

    ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᒃ ᒎᑎᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᖅᑎᖓ