ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᓪᓕ ᐃᖃᓪᓕᐊᕆᐊᕐᓇᕐᓗᓂ? ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᒃᑲᓐᓂᕐᑐᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ

ᐹᑐᕇᓯᐊ ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᔾᔪᑏᑦ ᒪᐅᓇ ᐱᓕᕆᓐᓇᒥᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐹᑐᕇᓯᐊ ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ, ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐆᒥᖓ Jane Glassco Northern Fellowship, ᐊᕐᕌᒎᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᒥᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᓕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᒫᑕᓕᓐ ᕼᐊᐅᕕᑦ)

By ᒫᑕᓕᓐ ᕼᐊᐅᕕᑦ

For an English version of this story, please see How about an ice-fishing week? Policy maker rethinks northern workplaces

ᐅᓇ ᐹᑐᕇᓯᐊ-ᑳᓱᓪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓯᒋᐊᕋᒥ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ 2019-ᒥ ᖁᕕᐊᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖃᕐᓇᖅᖢᓂ.

ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕐᑎᓪᓗᒍ 24 25-ᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ ᓇᐃᓐᒥ.

ᑕᒫᙵᑳᓪᓚᒃ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᓂ ᐃᓐᓇᐅᓂᕐᓴᒥ ᐊᖑᑎᒥ ᓴᓇᖃᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖓᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖃᓕᑳᓪᓚᒃᖢᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥ.

ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᕈᓘᔭᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᔭᐃᓐ ᔮᓐᔅᒥᐅᑕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᓂ, ᑖᔅᓱᒧᖓᓕ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᙱᑦᑐᒧ ᐃᓄᒃᒧ ᐊᕐᓇᒧ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᖅ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᔭᒻᒪᑦ.

“ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑐᖓ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᖅᑰᔨᓂᓐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕝᕙᓃᓪᑐᒥᓇᙱᓐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ,” ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓃᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᑕᓕᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ, 28, ᐃᓱᒪᑲᑕᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᖑᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᑲᑕᓕᕈᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᒎᖓᓗᓂ.

ᑖᓐᓇᓕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ “ᓯᕗᒧᓛᕗᒍᑦ: ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖏᓐᓂᒃ.”

ᐅᓇ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᕐᒥᓐ ᐅᕘᓇ Jane Glassco Northern Fellowship, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.

ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓇ ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᒦᓕᕐᓂᖅ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᐅᕙᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᖢᑎᒃ.

“ᐃᓱᒪᒋᒍᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᕐᕋᑦ 8 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᑕᐃᒪᓕ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᒍᐃᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᓂᒃ 100-ᓂ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ,” ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕈᑦᑕ ᐅᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓ ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᓕ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖕᓂᒃ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓗᓂᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.”

ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖃᓕᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ. ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᙵᔭᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᕐᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓂᕐᒧᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᖢᓂ ᐊᐱᕐᓱᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 13-ᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ.

ᑕᒪᕐᒥ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓚᐅᙱᖢᓂ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓂᕋᖅᖢᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖕᒥ.

“ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᕙᓐᓄ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑦᑖᕈᓱᖕᓇᖅᖢᓂ,” ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᓚ ᐅᕙᖓᑐᐊᖅ ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᓯᒪᙱᓐᓂᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᐃᑦᑖᖑᓪᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑎᓐᓂ ᓱᓕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑲᑦᑕ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.”

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᓪᓕ ᐃᓄᒃ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᐊᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓇᓗᓇᕐᓯᕈᔪᒃᓯᒪᖕᒪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓕᕐᓗᓂ ᐃᓅᓱᒃᑐᓕᒫᑦ ᑐᓵᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ ᐊᖓᔪᒃᖠᐅᔪᓂᒃ.

ᐅᓇᓕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᓱᖕᓂᒃᑯ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕈᓘᔭᕋᔭᕐᒥᔪᖅ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᑖᓐᓇ ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐊᑐᕐᓯᒪᓂᕋᖅᖢᓂ.

ᑕᒪᓐᓇ ᑕᖅᑭᖅ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᐋᑐᕚᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᑖᓐᓂᐅᓪ ᕚᓐᑐᒧ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ.

ᐃᓱᒪᔪᕐᓕ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᓛᕈᒪᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᖃᓂᑦᑐᒃᑯᑦ.

“ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᓇ ᐊᓯᐊᒎᕈᓐᓇᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦᑎᒍᑦ,” ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᐅᓇ ᐃᓚᖃᕐᑐᖅ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᕋᓕᐅᕐᕕᖓ ᐃᓱᒪᕐᓱᕐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᕋᖃᐅᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ — ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᑦ ᓈᒻᒪᖕᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓇᔭᕐᑐᑦ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐱᓕᐊᕐᑐᒥ — ᐅᓇᓗ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍᑦᑕᐅᖅ “ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖓ” ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓇᔭᕐᒪᖔᑦ.

“ᒪᑭᕝᕕᐊᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᓯᐊᓃᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑦᑎᐊᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ … ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑭᓇᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᐊᓯᙳᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᑕᐃᒪᓕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᖃᓪᓕᐊᕆᐊᕐᓇᕐᓗᓂ? ᓲᕐᓗ ᓯᑯᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᐊᕐᓇᕐᓯᒃᐸᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᙱᓪᓗᑎᒃ. ᖃᓄᐃᒻᒪᓪᓕ ᕿᑲᕐᕕᖃᐅᙱᑉᐱᑕ ᐃᓕᖅᑯᑎᑦᑎᓐᓅᖓᓂᕐᓴᓂᒃ?”

ᔮᓐᓴᓐ-ᑳᓱᓪ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᖏᑦ “ᐅᔾᔨᕐᓇᓗᐊᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ,” ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᑲᐅᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᒪᓂᑕᖃᖅᐸᑦ.

“ᐃᒪᓐᓇ ᓄᑦᑐᒋᐊᖃᕐᓇᕐᓇᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓱᒃᓯᒋᐊᖃᕐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᒪᐅᓇ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖔᓕᕈᑦᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᑦᑎᒍᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᓴᓂ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᖅ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᐃᓐᓇᕐᓗᑕ ᓯᕗᓕᕆᓚᐅᕐᓯᒪᔭᑦᑎᑐᑦ ᖃᖓᐅᔭᑲᓪᓛᓗᖕᓂ.”

Share This Story

(0) Comments