ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ: ᐊᐅᓚᓂᖓᑕ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᖕᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ

ᐃᓕᓴᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑑᑎᖃᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ

ᓛᑯᓗᒃ ᕗᐃᓕᐊᒻᓴᓐ ᐹᑐᕆ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᓴᐃᐹᕿᕕᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᕿᓂᓕᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᕈᑎᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ)

By Nunatsiaq News

For an English version of this letter, see Iqaluit’s Inuktut daycare calls for greater government support

ᑎᑎᖃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓕᐅᕐᑎᖓᓄᑦ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯᐃᖅᑲᒋᓇᖅᑐᖅ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᔪᐊᓇᓯ

ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕿᑐᖃᖓᖅᑐᓄᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ.  ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᖓ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᓴᐃᐹᖅᑭᕕᒃ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑐᐊᖅ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓐᓇᑐᐊᑦᑐᐊᖑᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᐸᐃᕆᕕᖕᒧᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᓕᕇᖅᑐᓂᒃ.

ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᓴᐃᐹᖅᑭᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᒡᒌᓯ 21-ᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 12, 2019-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑭᒃᓴᕐᓂᑯᒧᑦ ᒪᑐᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ, ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑭᒃᓴᐃᓐᓇᕐᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑲᓴᓪᓗᐊᒧᑦ.  ᐅᓄᖏᑦᑐᑯᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑐᒥᑯᐃᑦ ᓴᐃᐹᖅᑭᕕᐊᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᑭᓗᐊᒧᑦ (ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᑭᑐᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᑦ), ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖃᖏᑦᑐᑦ, ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᖕᒪᑕ ᐊᒻᒧᑦ ᐊᒃᐸᓯᒃᑐᑎᑐᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᑕᐃᒫᒃ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᖕᒪᑦ.

ᐸᐃᕆᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᒃᑲᓐᓂᓕᖅᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑐᐊᕕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᔪᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐊᓯᐅᔨᓚᐅᕋᑦᑎᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᒃ ᑕᖃᓪᓗᓂ ᓄᖅᑲᓚᐅᕐᒪᑦ. ᒫᓐᓇ ᐅᓪᓗᑉ ᐃᓚᖓᓂ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᒥᒃ ᐊᓪᓚᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᓕᖅᑐᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᔪᖅ, ᒪᕐᕉᒃ ᐸᐃᕆᔩᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓂ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᑦ ᓂᑭᑦᑖᕐᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ (ᐃᓘᓐᓇᖏᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ), ᐅᓪᓗᓕᒫᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᕿᓂᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥᒃ.  ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᖏᒻᒪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᑎᒍᑦ, ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑲᑦᑕ ᕿᑐᕐᖓᕗᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒡᓗᑎᒃ ᐊᐱᕆᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖁᓪᓗᒍ. ᓱᓕ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅ ᒪᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᓕᕐᓗᓂ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕕᖁᑎᖏᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ.ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓚᖓᓐᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒥᒃ ᓱᕈᓯᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᐱᔨᑦᓯᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᐊᕐᒪᑕ, ᑐᓐᖓᕕᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑭᑭᓗᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᑭᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖏᓗᐊᕐᖢᓂ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᖏᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒥᒐᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔾᓗᑎᒃ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᐅᔪᒥᒃ. ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᔪᖅᓴᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᑭᓗᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᖃᖏᓪᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᕋᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᒐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ.  ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᐱᕆᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᖔᓂ ᑭᓐᖑᒪᔭᖏᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑕ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᒪᑭᒪᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᒪᑭᒪᑎᑦᓯᒋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑕ.

ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᐊᓗᒃᑰᓕᕐᒪᑕ ᐸᐃᕆᕕᖁᑎᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᐅᕐᖢᓂ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᔪᓐᖏᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᖁᓇᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ ᐅᑭᐅᑭᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᖁᑎᕗᑦ; ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ.  100 ᐳᓴᓐᖑᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕗᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᑲᑕᖃᑦᑕᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓪᓗᑎᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑭᒃᓴᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᓐᖏᓗᐊᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓄᖅᑲᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.  ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕈᓯᑦ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ.  ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᐳᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᐳᓪᓗ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᕿᑐᕐᖓᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᒃ.  ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐸᐃᕆᔨᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑕᕐᓗᑎᒡᓗ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓗᓂ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᒍᑦ.  ᕿᑲᕆᐊᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᖓᑦ ᐸᐃᕆᕕᒃ ᐊᖏᓕᒋᐊᖁᓪᓗᒍ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᑦ ᐃᓂᒃᓴᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.  ᒫᓐᓇ ᕿᓂᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ, ᐸᐃᕆᕕᒃᓴᒥᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᕗᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ $80,000 ᓄᑖᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᒧᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᐳᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ:

  • ᑲᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑭᓴᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖏᑎᑐᑦ, ᒪᓕᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᐅᖅᑐᓂᒃ 8-ᖑᔪᓂᒃ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᓯᖃᖅᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᒍᑦ;
  • ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᐸᐃᕆᕕᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᐊᑕ;
  • ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕈᓯᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᕌᖓᓂᖃᑐᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᓯᕕᑭᑦᑐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓗᓂ ᓯᕕᑐᔪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᑲᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᕿᑲᕆᐊᕈᑎᑦ, ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᖅᑖᖏᑦ, ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᖅᑐᑦ ᕿᑲᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑦ
  • ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᒃ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ;
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐸᐃᕆᕕᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᑭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᓗᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕋᑦᑕ ᓯᕕᑐᔪᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓗᑕ.

ᐃᓕᓴᖅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᕆᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑑᑎᖃᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ.  ᐸᐃᕆᕕᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓘᓐᓇᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑕᕐᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᖓᑦ ᐸᐃᕆᕕᒃᐳᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑦᑎᒍ.  ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓ ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᓂ.  ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᖕᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᓐᓂᕈᓱᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓪᓗᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᑲᓪᒪᒃ ᓯᕗᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᕆᕕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓗᓂ ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖑᔪᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᑦ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ  ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᐱᕈᖅᓴᓗᑎᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ.

ᓱᓕᓪᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ,

ᓛᑯᓗᒃ ᐅᐃᓕᐊᒻᓴᓐ ᐸᑐᐊᕆ

ᐃᒃᓯᕙᑕᖅ, ᑐᒥᑯᓗᐃᑦ ᓴᐃᐹᖅᑭᕕᒃ (ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐸᐃᕆᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ) ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

Share This Story

(0) Comments