ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ, ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐋᒃᑳᖅᐳᑦ ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓇᕐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒥᒃ

ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ ᐱᐅᒃᓴᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᒻᒪᕆᖕᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐊᔪᕆᕐᔪᐃᔨᕐᔪᐊᖓᑦ ᔪᐃ ᕈᐃᐅᓪ, ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐋᑐ ᑑᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᒥᑦ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᓴᐃᓐᑦ ᔫᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖅ ᔪᓚᐃ 12-ᒥᑦ ᐋᖕᓕᑲᓐ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ 2019-ᒥ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓈᒻᒪᒋᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᐊᓯᔾᔩᓂᒃ ᒪᓕᒐᕆᔭᖓᓂ ᒪᑯᐊ ᐊᖑᑏᓐᓈᒃ ᐊᕐᓇᐃᓐᓈᒡᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᓐᓇᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖅ ᐊᔾᔨᙳᐊᒥᑦ)

By ᔨᒻ ᐱᐅᓪ

For an English version of this story, see At national gathering, Arctic Anglicans say no to same-sex marriage

ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓃᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒻᒪᕆᖕᓂᖃᓚᐅᕐᐳᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᖅᑭᖅ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᓄᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕕᖓᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓈᖕᓂᒃ.

ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᑐᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᐅᓚᐅᕐᐳᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᔪᓚᐃ 12-ᖑᓚᐅᕐᑐᒥᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓ ᐱᖓᔪᖓᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖓᓂᒃ ᕚᓐᑰᕙᒥ.

ᐅᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᐃᓇᖏᖅᑎᑦᑎᒍᑎᐅᓇᔭᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ “ᐊᖑᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᖅ” ᐊᒻᒪ “ᐅᐃᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᖓ” ᐃᒪᓐᓇᐅᓕᕐᓗᓂ “ᑲᑎᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑑᒃ” ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᐅᔪᖅ ᑕᑭᒡᓕᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᙳᕐᓗᓂ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᓐᓇᓕᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ.

ᐃᓚᖓᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒃᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᕐᑎ ᐅᕌᐳᑦ ᒪᒃᒥᓚᓐ ᓅᕙ ᓯᑰᓯᐊᒥᐅᑕᖅ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᖓᓗ ᐅᑕᕿᓯᒪᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᕙᑎᓂᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᔫᓇᐃᑕᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒧ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᐸᒋᐊᖃᓚᐅᕐᑐᑦ—ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᒋᔭᖓ ᑲᑎᑎᑦᑎᔪᒪᓯᒪᙱᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ.

“ᕿᑐᕐᖓᓯ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᕗᑦ LGBTQ ᐅᑕᕿᑐᐃᓐᓇᖁᙱᓐᓇᑦᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᓪᓕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᙱᓐᓂᕐᓴᒥ, ᐅᒃᐱᓪᓗᐊᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓂᖅ,” ᒪᒃᒥᓚᓐ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᑖᓐᓇ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 12-ᒥ, ᐃᓚᖏ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᑦ ᓂᓪᓕᐊᓕᓚᐅᕐᐳᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᐊᓯᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᐅᕘᓇᓕ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎ ᐊᓂᒍᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓂᕈᐊᕈᑎ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐅᑯᓇᙵᑦ: ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ, ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᑦ.

ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊ ᓂᕈᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, 23 ᐊᖏᓚᐅᕐᑐᑦ, 14 ᐋᒃᑳᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᓂᕈᐊᙱᖢᑎᒃ, ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᒃ 62.2 ᐳᓴᓐᑎ, ᐃᓚᐅᑎᖏᒃᑯᕕᒋᑦ ᓂᕈᐊᙱᑦᑐᑦ, ᑐᖓᐅᑦᑎᓗᐊᖅᖢᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᒪᕐᕉᖑᓇᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᒪᓐᓇᓕ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᓵᓚᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᒫᓂᖃᐃ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑑᖕᓄᑦ.

ᐅᑯᑎᒎᓇᕐᓕ ᓇᐃᓴᐃᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᒃ 50 ᐊᒻᒪ 60 ᐳᓴᓐᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐋᖕᓕᑲᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᒃᐱᕐᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐅᓄᓛᖑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ.

ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᑐᑦ ᐋᒃᑳᖅᐳᑦ

ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖅ ᑕᐃᕕᑦ ᐹᓴᓐᔅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᓐᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ, 2012-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᔭᐃᓐᑦ ᔫᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ ᓴᓇᔭᐅᒃᑲᓐᓂᓵᓂᑰᑎᓪᓗᒍ ᑐᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ)

ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖅ ᑕᐃᕕᑦ ᐹᓴᓐᔅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕕᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᓂᒃ ᐋᒃᑳᖅᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

“ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᕗᒍᑦ. ᒪᓕᒃᓯᒪᒐᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂᒃ ᖃᖓᑲᓪᓚᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂ,” ᐹᓴᓐᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᑕᒪᐅᓇᑦᑕᐃᓐᓇᖅ, ᐹᓴᓐᔅ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐋᖕᓕᑲᓐ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒪᑕ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᑦ “ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᒃᑲᓗᐊᕐᐸᑦ.”

“ᐃᓯᖁᔨᙱᓪᓗᑕᐅᙱᓐᓇᑦᑕ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᙵᓱᒃᑐᖅ. ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᕗᑦ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓂᒪᕙᕗᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᒍᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᕗᒍᑦ ᑕᑯᓯᒪᕗᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓇᑭᙶᕋᓗᐊᕆᐊᒃᓴᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑕᕐᓴᖃᑎᒋᙱᒃᑲᓗᐊᕈᑦᑎᒍᑦ, ᖃᔅᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᕋᓗᐊᕐᐸᑕ, ᐊᖑᑎᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐹᓴᓐᔅ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᔫᓂᐅᓚᐅᕐᑐᒥ, ᑎᑎᖃᑎᒍᑦ.

“ᑕᑯᓯᒪᒐᒪ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓂᖏᓐᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒪᕙᒃᖢᑎᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓕᔭᒃᑐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᕙᕋ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓕᕐᖢᖓ ᖀᒥᒍᓱᖕᓂᐊᓗᒃ, ᐃᓄᑑᓕᕐᓂᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐊᒥᓱᓄ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕋᓱᖃᑦᑕᕐᒪᑕᑦ ᐊᕐᓂᕆᓂᒃᑯᑦ/ᐊᖑᓯᕆᓂᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓇᙱᑦᑐᐊᓘᕙᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᕐᓈᓗᒃᐸᒃᖢᓂ,” ᐹᓴᓐᔅ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᖁᕕᐊᒋᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂᐅᒃ ᐅᖃᕆᐊᒃᓴᖅ, “ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕋᒃᑯ ᓴᕿᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᓱᓕᖏᓐᓂᐅᖕᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓯᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕐᓂᐅᑉ ᐊᓯᐊᒎᖓᓪᓗᓂ,” ᑎᑎᕋᖅᑕᖏᓐᓂ ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᔪᐃ ᕈᐃᐅᓪ, ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᕐᒥ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᑯᒥᑦ ᐅᕘᓈᖓᔪᒥᑦ ᐋᑐ ᑑᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᓴᐃᓐᑦ ᔫᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᖃᐃᖁᔨᑐᐃᓐᓇᕋᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᖏᑎᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓅᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓇᙳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᑎᙳᕐᓯᒪᔪᑦ (LGBT) ᑐᙵᓱᒃᑎᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂ ᑲᑎᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕆᔾᔮᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ.

“ᐅᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᙱᑦᑐᖅ ᑭᓇ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᖕᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓇ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑦ. ᑭᓇᓕᒫᖅ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᕗᖅ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᕗᖅ. ᐅᓇᓕ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᐅᑉ ᑐᑭᑲᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ,” ᕈᐃᐅᓪ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᕈᐃᐅᓪ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᙳᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᒫᑦᓯ 31-ᒥᑦ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐋᓂ ᐃᑦᑐᓴᑦ ᑰᔾᔪᐊᕌᐱᒃᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᓘᓯ ᓇᑦᓱ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ.

ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨ ᑲᐃᓚᑉ ᓴᖑᔭ, ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᓐᓄᑦ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ ᓴᐃᓐᑦ ᑎᒧᑎ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃᒥᑦ, ᐱᐅᒃᓴᓚᐅᙱᒻᒥᔪᖅ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥᓐ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᐊᓵᕐᓂᕋᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅ ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᓐ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕈᑎᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ.

“ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᒪ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓪᓚᑲᑕᖕᓇᒥᑦ.

ᑕᒪᐅᓇᑦᑕᐃᓐᓇᖅ, ᐊᓯᖏᑦᑎᑐᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᔪᓂ ᓂᕈᐊᕐᒥᔪᓂᒃ ᐋᒃᑲᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓇᓗᓇᓚᐅᙱᓚᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓴᕐᓯᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᒪᑯᐊ LGBTQ ᐃᓄᖕᓂ “ᐅᒃᐱᕐᓂᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ.”

“ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᐊᓗᒃ. ᓇᒡᓕᒋᔭᐃᓐᓇᕆᕙᔅᓯ,” ᓴᖑᔭ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐋᖕᓕᑲᓐᒥᐅᑕᑦ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᒻᒪᕆᖕᓂᖏᓐᓂᒃ

ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨ ᑲᐃᓚᑉ ᓴᖑᔭ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖅ ᔪᓚᐃ 12-ᒥ ᐋᖕᓕᑲᓐ ᑐᒃᓯᐊᕕᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᕚᓐᑰᕙᒥ.

ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ.

ᓲᕐᓗ, ᓕᑎᐊ ᒪᒪᒃᕗᐊ, ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖅ ᒥᓴᒥᑯᕗᐃᔅᒧᑦ, ᐅᖃᓕᒫᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂ ᑐᒃᓯᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ 25-ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᓪᓚᓄᑦ ᑯᕇ ᐊᒻᒪ ᐅᔨᑉᕗᐃ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᒫᓃᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᑎᐅᕆᐆᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᑕ ᐱᖓᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒫᓂᑑᐸᐅᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ.

ᐋᕿᒃᑕᐅᓂᑰᓪᓗᓂ 2014-ᒥ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐅᒃᐱᕐᓂᓕᕆᓂᖓᑦ (Indigenous Spiritual Ministry) ᐅᕙᓂ ᒥᓴᒥᑯᕗᐄᔅᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᐊᕕᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ ᐊᖕᓕᑲᓐ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

“ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᖅᐳᒍ ᒪᓕᒐᓱᒃᖢᑕ ᒎᑎᐅᑉ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᖕᓂᑯᖓᓂ ᐃᒪᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ: ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᖑᑎ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᕐᓇᖅ, ᖃᑎᖢᑎᒃ ᐅᒃᐱᕐᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᓐᓂᕐᒥᒃ,” ᒪᒪᒃᕗᐊ ᐅᖅᑲᖅᑐᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᑯᓂᒃ. “ᐅᒃᐱᕈᓱᒻᒪᕆᒃᑲᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᖅ. ᒎᑎᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᙱᒻᒪᒍ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᐅᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᙱᑦᑐᖅ ᖀᒥᒍᓱᖕᓂᕐᒥᓐ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ. ᖃᑕᕐᖑᑎᒌᒃᖢᑕ ᑯᕋᐃᔅᑦᑯᑦ, ᑕᒪᑦᑕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᙶᕋᑦᑕ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐅᔾᔨᕈᓱᖁᔭᐅᓂᖅ ᐱᒃᑲᖅᑎᑦᑕᐅᓇᔭᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ

ᑭᓯᐅᓂᓕ, ᓂᙵᖕᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓃᕈᑎᐅᔪᑦ ᐅᓇ ᐊᖑᑏᓐᓇᐃᑦ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓈᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᓵᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐅᔾᔨᕈᓱᒍᑎᐅᕗᖅ—ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓂᑯ ᐅᕙᓂ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖓᓂ (Anglican Journal)—ᐋᖕᓕᑲᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᒃᑲᖅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ.

ᒫᒃ ᒪᒃᑖᓄᑦ, ᐊᖕᓕᑲᓐ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑖᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᖅ ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔨᕐᔪᐊᖅ (archbishop), ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᒃᑲᖅᑎᑦᑎᒐᓱᖕᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖑᑏᓐᓇᐃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓇᐃᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᕿᑎᑦᑎᒍᑎᐅᕗᖅ “ᑕᒻᒪᖅᑐᒥ ᐃᓱᒪᖃᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒻᒪᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕋᐃᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ.”

“ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕋᑦᑕ ᖃᓄᐃᒍᑎᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᒃᑲᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᒃᖢᑎᒍᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓪᓚᕆᐅᓂᖓᒍᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᒪᒃᑖᓄᑦ ᐅᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᑎᒍᑦ ᐃᒪᐃᓕᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᑐᑦ ᐱᑦᑎᐊᖏᒍᑎᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᙱᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᒻᒪᕆᖕᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖕᒥᔪᖅ, ᒥᓚᓂ ᑎᐊᕙ, ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐅᑉ “ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᖅᑎ,” ᐅᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒥᔪᖅ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐅᖃᓕᓚᒐᖏᓐᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᑲᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒨᖓᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ.

ᓇᖕᒥᓂ ᐱᓇᓱᒻᒪᕆᖕᓂᖅ, ᐅᖃᖅᑐᖅ, “ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᕈᒪᙱᓐᓂᖅ ᓈᒻᒪᓛᖑᓂᕋᖅᖢᒍ. ᐃᓚᖏᓐᓄᓪᓕ, ᓂᕈᐊᖏᓐᓂᖅ ᓈᒻᒪᓛᖑᓂᕋᖅᖢᒍ. ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ, ᐊᖏᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᓈᒻᒪᓛᖑᓂᕋᖅᖢᒍ,” ᑎᐊᕙ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᐅᖃᓕᒪᒐᖓᓂ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ, ᑲᑎᒪᔭᕐᑐᕐᓯᒪᔪᑦ “ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒥᒃ” ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓚᐅᕐᐳᑦ ᐃᓕᓴᕆᔾᔪᑎᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖁᓪᓗᒋ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ.

“ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ ᐋᕿᒃᓯᒐᓗᐊᕐᐸᑦ ᐅᕙᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓇᓗᓇᐃᕐᐳᒍ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᒃᐱᕐᓂᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂ ᐋᕿᒃᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᕙᖕᓂᕐᒥᒃ,” ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ.

ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᖑᑏᓐᓈᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓈᒡᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖄᖏᐊᕐᔪᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ ᐅᕙᓂ ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥ 2016 ᑲᑎᖃᑎᒌᖕᓇᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃᒥ, ᐊᐃᑉᐸᖓᓂ ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 2019-ᒥᑦ.

ᐊᒥᓱᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕖᑦ ᓂᒋᕐᐸᓯᖕᒦᑦᑐᑦ ᐅᑯᑎᑐᓇᖅ ᐋᑐᕚᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᓐᑐᒥ ᑲᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓈᖕᓂ ᑕᐃᒪᙵᑦ 2016-ᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐃᐅᕌᓐᒧᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᒃ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᓚᓐᑕᓐᒥᓐ ᐊᒻᒪ ᕗᐃᓐᓱᒥ, ᐊᖑᑏᓐᓇᕐᓂᒃ/ᐊᕐᓇᐃᓐᓇᕐᓂ ᑲᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒃ.

2019-ᒥ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ, ᐋᑦᔅᐱᓴᑉ ᕗᕆᐊᑦ ᕼᐃᐊᑦᔾ, ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒧ ᐋᔩᖅᑐᓂ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ, ᒪᒥᐊᓚᐅᕐᐳᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐃᒻᒪᒃᑲᓐᓂᖅ.

ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐋᕿᒃᓱᐃᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᓕᕆᓂᒃᓴᒥᑦ. ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᒃᑯᑦ ᓂᐱᓕᐅᕐᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ.

Share This Story

(0) Comments