ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ 893-ᓂ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᐊᒥᒐᖅᓯᓗᐊᖅᑐᑦ, ᐃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᔪᑦ

‘ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᑲᑕᖕᓂᖅ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ,’ ᐅᖃᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ

ᓄᑖᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ 893-ᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥᑦ, ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᓪᓕ 1,041-ᓂᒃ 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐱᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ 1,105-ᓂᑦ 2017-ᒥ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ)

By ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ

For an English version of this story, see Nunavik short 893 homes, according to social-housing survey

ᓄᓇᕕᒃᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᑦ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᑕᒫᓂ ᐃᒡᓗᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᔾᔫᒥᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑦ 8 ᐃᓗᐊᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᓕ ᐅᓄᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑕ ᐃᓚᒌᒃᑐᑦ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᐅᓇ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᑯ ᔫᓂᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᖢᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᒐᕙᒪᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᕐᑐᒥ, ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᐅᓕᓚᐅᕐᑐᖅ 893-ᓂ ᐃᒡᓗᓂ ᐊᒥᒐᖅᓯᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥᑦ, ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᓪᓕ 1,041-ᓂᒃ 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐱᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ 1,105-ᓂᑦ 2017-ᒥ.

ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ 3,679 ᐃᒡᓗᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒡᓗᐃᑦ 97 ᐳᓴᓐᑎᓄ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒦᑦᑐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ 4,410 ᐃᓚᒌᓂᒃ 3,517 ᐃᒡᓗᓃᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᖃᐅᔨᓕᓚᐅᕐᖢᑎᒃ 893 ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖑᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᒌᒃᑐᓂ ᐃᓄᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑕᑦ, ᒫᓂ 52 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᐃᒡᓗᖃᕐᒪᑕ 4-ᓂᒃ 6-ᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖃᖅᖢᑎᒃ. 18 ᐳᓴᓐᑎᐅᑉ ᐅᖓᑎᑦᑎᖓᓃᑦᑐᑦ 7 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓄᖃᖅᑐᐃᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓂᕐᓴᐅᓯᒪᔪᖅ: ᓴᓪᓗᐃᑦ, ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ ᐊᒻᒪ ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᓛᖑᓯᒪᖕᒪᑕ. ᓲᕐᓗ ᐅᕙᓂ ᐳᕕᕐᓂᖅᑐᒥ 230-ᓂ ᐃᒡᓗᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓈᒻᒪᒐᔭᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ.

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᕘᓇᓕ ᔭᐃᒻᔅ ᐸᐃ ᐊᒻᒪ ᑯᐸᐃᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅᑖᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ ᐅᑯᓇᙵᓪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᕕ ᐋᔩᖃᑎᒌᒍᑕᐅᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕌᕕᓐᓯᑎᒍᑦ ᒐᕙᒪᑎᒍᑦ.

“ᐅᓇ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᒃ 2013-ᓗ 2021-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᒃ,” ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ.

“ᓄᑖᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᑲᑕᖕᓂᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓄᒋᐊᒃᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᐅᑯᐊ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᕕᒃᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ.

“ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᑲᑕᖕᓂᖅ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓄᑦ.”

ᐅᑯᓇᙵᑦ 893-ᓂ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐅᓄᓛᖑᔪᓪᓕ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᑯᐊ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᖅᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᖅᖢᓂ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃ ᐊᖏᕐᕋᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᑐᐊᓄᑦ.

“ᓯᕗᒧᓪᓕ, ᐅᑯᐊ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (KMHB) ᐅᔾᔨᕆᔭᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ 893 ᐃᓚᒌᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ,” ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ.

“ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕋᑦᑎᒍᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᐅᓄᖅᑑᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᓛᕐᒪᖔᑕ,”

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓄᑦ.

Share This Story

(1) Comment:

  1. Posted by Nunavik Resident on

    Only if board of directors and KMHB managers in villages could do their jobs. I know in wbay that the 5 bed-rooms houses rented by tenants are living just the husbands and wife alone. 5 of them in 5 bed room houses! If this could be reviewed and not just let them live peacefully while 9 families lives only in a two bed room houses. Maybe there would be less houses to be built. WAKE UP KMHB! do your jobs. We are only renting and not owning the houses let them move, make spaces to the family! Come on.

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*