ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓕᓴᐅᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᓚᐅᑲᒃᑯᑦ ᐆᒧᖓ “ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ”

“ᐊᓯᙳᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᓕᕐᒪᑕ ᒫᓐᓇ!” ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪ ᑐᕐᖢᓛᑲᑕᒃᑐᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᑎᕋᖅᕕᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ

ᖃᔅᓯᒐᓴᐃᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᑯᐸᐃᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑕ ᓵᑦᑎᐊᖓᓂᒃ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥᒃ ᐄᐳᕈᓪ 28-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᖅᒥ ᐊᑕᐅᓯᖅᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᓚᐅᖅᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᓪᓗᑎᒃ ᐆᒧᖓ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᔨᐅᔪᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑕᕙᓂ ᐅᕆᑦᓯ)

By ᓯᑕᕙᓂ ᐅᕆᑦᓯ
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎ

For an English version of this story, see Nunavik teachers strike for ‘improved’ collective agreements

ᒪᑐᓐᑐᕆᐊᓪ — ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᑦ 50 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᐃᓕᓴᐅᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᖅᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐆᒥᖓ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅᒥᒃ ᐅᕙᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖓᑕ ᓯᓚᑎᑦᑎᐊᖓᓂᒃ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ ᐄᐳᕈ 28-ᒥᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐸᐃᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐱᐅᓯᕚᓕᖅᑎᑦᑎᒍᑎᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᖓᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ.

“ᐃᖅᑭᐊᙳᕋᑦᑕ ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᓇᒧᙵᐅᕙᓪᓕᐊᙱᓐᓂᖓᓂᒃ.” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓕᐅᕆ ᐃᒻᐳ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᑯᐸᐃᒃ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅᒧ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ 14 ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᐊᑕᐅᓯᖅᒥᒃ ᓄᖅᑲᖓᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓐᓂᖅᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓯᓚᑖᓃᖢᑎᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑑᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᙲᓐᓇᖅᒪᑕ 25 ᐅᖓᑖᓂᒃ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᖏᑦ, Centrale des syndicats du Québec, ᐋᔩᕈᑎᖃᕐᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᑎᓐᓇᓱᒃᖢᒋᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᖅᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ, ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᖅᑐᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑎᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᑐᖃᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖅᒥᒃ, ᐃᒻᐳ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.

“ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕕᒃᒧᑦ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐅᖓᑖᓅᓗᐊᕈᓐᓇᙱᒻᒪᑕ ᑕᒫᓂ. ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᑕᖃᖅᔪᐊᕐᒪ ᑕᒫᓃᑎᑦᑏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐅᙵᕈᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᙱᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ,” ᐃᒻᐳ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᖃᖅᖢᑎᒃ 17-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ 14-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᒪᓐᑐᕆᐊᑉ ᐱᖓᖕᓇᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᓕᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ, ᑭᐅᕈᓖᓐ ᑎᒪᕆ.

“ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓂᖃᕐᒥᖕᒪᑕ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐊᓯᖏᑦᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᑯᐸᐃᒃᒦᑦᑐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᔪᕈᕆᐊᖃᖅᑐᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᐃᑦ, ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᐊᑭᑐᓂᖅ ᐃᓅᓇᓱᖕᓂᖅ, ᐊᒃᑐᐃᒍᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅᒧᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᕼᐊᓖᓐ ᓴᐸᑎ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᓱᔪᐊᖅᒥ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ.

“ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᓪᓛᓘᖕᒪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖃᕆᐊᒃᓴᖅ (internet connection) ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐊᔪᕐᓇᖅᓂᕐᓴᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᐊᑭᖃᕐᒪᑦ ᒫᓂ $145 ᑕᖅᑭᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᓕ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᕙᒍᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒍᑦ.”

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*