ᓄᓇᕗᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓄᓇᒋᓪᓚᕆᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕗᑦ

“ᒫᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒦᓐᓇᑦᑕ”ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᒋᐊᖃᓕᕐᓂᕗᑦ

ᐊᑦᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔫᒃ ᑭᐊᕙᓐ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᕗᕌᓂᑲ ᑕᑦᑐᐃᓂᖅ ᑳᓇᓕ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᓂᒃᒪᑕ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑎᖦᖢᑎᒃ 1998−ᒥᑦ ᓱᕖᑕᓐᒧᑦ ᓵᒥᓂᒃ ᑕᑯᓴᖅᑎᖦᖢᑎᒃ. (ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐊᑦᔨᖁᑎᖓᑦ)

By ᑭᐊᕙᓐ ᖃᔫᑦᑕᖅ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᖓ

For an English version of this story, see Making Nunavut truly “our land”

ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕋᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ 20-ᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᖢᑎᒍᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᖃᖅᑐᑦ ᑎᐅᕆᑑᕆᐅᑉ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᒋᐊᖃᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᒫᙵᑦ ᑎᑕᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᒪᐅᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᙳᖅᓂᖓᓂᒃ. ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᐊᖅᑐᒍ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂ ᐊᓯᙳᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᖕᒪᖔᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍ 20 ᐊᒡᒋᖅᑐᓂᒃ.

ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒧᑦ ᐃᔩᒃᑲᒃ ᓂᐱᙵᒥᐊᓕᓚᐅᖅᑑᒃᑕᐅᑐᒃᑲᒻᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓗᐊᒧᑦ ᐅᖃᒐᐅᔪᓗᒃᑖᓪᓗ ᑐᓵᑦᓯᐊᕐᓂᓗᓪᓚᕆᒃᖢᑉᑭᑦ. 21ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖓ.

ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑕᑦ ᐊᔪᙱᓂᖏᑦ ᑕᑯᓐᓇᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᖢᓂᓗ.

ᐊᓈᓇᒪ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖓᓂᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᑕᕐᕆᔭᖅᑎᖦᖢᖓ ᐊᐅᓚᔨᒃᒥᔪᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓗᒋᓪᓚᕆᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑉᑯ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᖏᖦᖢᑉᑯᓗ.

ᐊᐅᓚᔨᓪᓚᕆᙱᑦᑐᖓ ᖃᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑐᓴᓚᐅᖅᒪᖔᑉᑰ ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᒻᒪᖄ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑎᖦᖢᒋᐅᓇᕐᓕᐊᖅ 1992ᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑭᒡᓕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᓂᖅᑕᖏᑦᓂᒃ.

14ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑰᖅᑐᖓ ᑐᓴᕋᑉᑯᑦ ᐊᑎᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓗᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᕐᓂᖅᒪᖔᑉᑰ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓛᒃ ᓄᓇ ᐃᒪᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒃᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᖅᖢᒍ ᖃᓄᐃᑦᑑᒃᒪᖔᑦ ᓄᓇ ᐅᑉᐸᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᒪᖔᑦ. ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑕᐅᓂᕋᕐᓗᖓ ᑐᑭᓯᓐᓇᑦᓯᐊᙱᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᕙᒻᓄᑦ. ᐅᑉᓗᒥ ᓱᓕ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ “ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ” ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓚᕆᒃ ᑐᑭᖃᑦᓯᐊᖏᑦᑐᑦ.

ᖃᑯᒍᙳᖅᒪᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᒃᑲ ᐱᓗᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᕆᐊᓕᓚᐅᕋᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᓂᓚᐅᖅᖢᖓᓗ ᐅᑭᐅᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓱᓕ ᓄᓇᕗᑦ ᓇᓪᓕᖏᑎᖦᖢᒍ. ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖦᖢᖓ ᑐᑭᓯᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂ

ᓴᐅᒥᖕᒥᑦ, ᐹᓖᓐ ᐱᒻᒥᖅ, ᑭᐊᕙᓐ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᕕᐅᕋ ᐃᕕᒃ 1997−ᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦᒥᑦ, 360 ᑎᐊᓪᕼᐊᐅᓯ, ᐋᑐᕚ. (ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐊᑦᔨᖁᑎᖓᑦ)

ᖃᕈᒫᓕᖅᒪᑕᒎᖅ 17.7%−ᑐᐊᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦᓘᒃᑖᑉ ᐃᓗᐊᓂᑦ—ᓱᓇᐅᕐᓗᐊᖅᑑᔭᙱᖦᖢᓂ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᓂᖓ1,994,000 ᐆᒃᑐᕋᐅᑦ ᑭᓚᒦᑕᑦ.

ᓂᑲᓪᓗᖓᓕᕈᑎᒋᓪᓚᕆᓚᐅᒐᕋ. ᓲᖅ ᑕᑉᐸ ᓄᓇᕗᑦ−ᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᕙ, ᑕᒪᐃᑕᓗᒃᑖᑉᓵᒃ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᓴᒃᑯᓯᒪᓕᕐᓂᕈᑉᑎᒍ? ᓲᖅ ᓴᒃᑯᐃᕐᔪᐊᓗᐊᖅᑐᑦᔫᕕᑕ? ᓲᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖅᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᓗᓚᐅᖅᐸᑦ ᓴᒃᑯᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑕᑉᑎᒃᓂᑦ?

ᓴᙱᓂᖃᙱᓗᐊᕋᑉᑕᓘᑉᐸ ᐊᒻᒪ ᐃᓵᒃᑎᒥᐊᖑᒐᑉᑕᓘᑉᐸ ᐱᒋᔭᑐᖃᑉᑎᒃᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐱᑕ?

ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᒪᒋᓐᓇᖅᑎᖦᖢᑉᑯ ᓄᓇᕗᑦ−ᑖᕐᓂᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᒋᓕᖅᐸᓪᓕᐊᒪᒋᓐᓇᓚᐅᒐᕋ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᑉ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᐅᓪᓗᐊᕕᖕᓂᐊᕋᓗᐊᖅᒪᖔᑦ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᓂᐊᕋᓗᐊᖅᒪᖔᑖ.

ᐅᖃᐅᓯᐅᑕᒫᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᖏᓐᓇᓱᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᑦᔪᑎᒋᓂᐊᓕᕋᑉᑎᒍᒎᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᐋᖅᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓗᐊᕈᒋᓕᓚᐅᖅᒪᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᖏᓗᐊᓕᖅᖢᑎᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᓴᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᒪᑦ ᓴᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑑᓪᓗᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᓂᕆᐅᒍᑎᐅᓪᓚᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᒪᒃᑯᒃᖢᖓ ᑐᑭᓯᐊᓂᒃᓯᒪᙱᑎᖦᖢᖓ ᓱᓕ ᑐᑭᓯᓂᖅ ᐊᔪᓚᐅᒐᒃᑲ ᓄᓇᕗᑦ−ᑖᕈᐊᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.

ᐅᕙᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᐅᑐᒃᑕᑉᑯᑦ, ᐃᓚᒌᖑᔪᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᖑᖃᑎᒌᒃᑐᑎᒍᑦ ᒪᖃᐃᖏᓐᓇᒥᐊᖅᑕᖅᖢᑕ ᓄᓇᒧᓕᐊᕋᔪᒃᖢᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᕼᐋᒻᓚᑯᑦᓄᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᑦ ᐊᒡᓛᑦ.

ᐃᓄᒃᑎᑐᓗᐊᖅ ᐅᖃᓱᖅᑐᐃᓐᓇᐅᔮᖅᖢᑕ. ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᖅᐸᒃᖢᑕ. ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᓈᓚᐃᓐᓇᖅᑑᓪᓗᐊᖅᖢᑕ ᐅᑉᓗᓗᒃᑖᖅ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᖅᑕᖅᖢᑕ ᑎᑎᕋᔪᓯᑦᓯᐊᖅᖢᑕ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᑉᑎᒃᓄᑦ ᐃᓚᑉᑎᒃᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᙱᓕᕌᖓᑉᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓱᖅᑕᑐᖃᖏᑦᓂᒃ ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒥᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᐊᕈᑕᐅᖅᑕᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᖃᑎᒃᑲ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᓂᒃᑕᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᓇᔭᙳᐊᖑᖅᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᙳᖅᑐᑦ, ᐳᑭᖅᑕᓕᙳᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒡᓛᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒃ. ᓲᓴᓐ ᐊᒡᓘᑲᖅ ᐊᒡᓛᑦ ᐃᒻᖏᖅᑎᕐᔪᐊᖑᖅᓴᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓂᓕᕆᓚᐅᒃᑲᕗᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂᑦ, ᒪᐃ ᓇᙵᕐᓇᒥᐊᓚᐅᖅᑐᖅ!

ᐃᓅᓂᕋ ᓈᒻᒪᒋᓪᓚᕆᓚᐅᒐᕋ. ᓱᒃᒪᑦ ᑕᐃᒪ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᖅᐸᓗᒃᐸᑦ?

20 ᐅᑭᐅᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᕋᓗᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᖅᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ. ᐅᑉᓗᒥᓕ ᓯᕗᓪᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖅᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᐃᒃᐱᒋᖃᑕᐅᓕᕐᓇᕐᓕᐊᒐᒃᑲ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᒍᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᑕᖏᑦᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒋᐊᓕᒃ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ 40 ᐅᑭᐅᓂᒃ ᑕᑯᓱᐊᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑭᓕᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖅᐸᑕ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑑᓪᓗᐊᓕᕐᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ 2017-18 ᐃᓗᐊᓂᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᖦᖢᑎᒃ $21,767−ᓂᒃ ᐊᑦᓯᖕᓂᖅᑲᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ−ᖑᖏᑦᑐᑦ. ᐊᒻᒪᑉᑕᐅᖅ, ᐃᓄᐃᑦ−ᖑᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᑲᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑐᑦ $80,000-$90,000 ᐅᖓᑖᓂᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᖁᑦᓯᒃᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖏᑦ ᖁᑦᓯᒃᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒃᒪᑕ. ᑕᑉᐸ ᑕᐃᒪ ᑭᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᑎᑕᐅᕙᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓚᐅᕋᓗᐊᕋᑉᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᒫᕋᑉᑕᒎᖅ? ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᑦ−ᑖᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᑦᔪᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓂᑉᑎᒃᓂᒡᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᑉᑎᒃᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᒍᐊᕐᓂᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ.

ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ ᐱᓂᓗᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᑐᒍᑦᑕᐅᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑐᑦᔪᑎᒃᓴᑦ ᑎᒍᓂᓗᒡᓗᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂᑉᑕᐅᖅ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᑦᓯᐊᖅᓯᒪᙱᓗᑕ ᐊᔪᖅᓇᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓯᒪᓗᐊᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ ᐃᒪᖁᑎᕗᓪᓗ ᐊᑑᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒃᖢᑎᒃ. ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᐱᒥᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᐃᑉᑯᐊᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ ᑕᑯᑎᓐᓂᓗᒋᐊᖃᓕᓚᐅᒃᑲᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ ᐃᒪᖁᑎᕗᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᑐᖃᕆᒐᑉᑎᒍ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᕋᑉᑕ ᑕᒫᓂ. ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᓴᒃᑯᐃᒋᐊᖃᓕᖅᒥᖦᖢᑕ ᓄᓇᕗᑦ−ᑖᕐᓂᐊᕈᑉᑕ.

ᓄᓇᕗᑦ−ᖃᓕᖅᑐᒍᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑎᒥᐊᖑᓯᓐᓇᕐᓂᐊᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓚᕆᙱᑎᖦᖢᑕ ᓱᓕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᑉᑎᒃᓂᑦ ᐊᓯᖏᑦᓄᑦ ᐅᐊᑕᐅᙱᓗᑕ.

ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᑖᕐᓂᓗᒃᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᓚᙱᓱᒋᑦᑕᓚᐅᕐᓇᕐᓕᐊᑦ ᐊᐃᕙᖃᑎᖃᖅᑕᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑭᐅᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᓕᖅᖢᓂᓗ. ᑕᐃᑉᑯᐊ ᓯᕗᓪᓖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᖅᑳᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᓂᕆᐅᒍᑎᖃᓕᖅᐳᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓂᐊᓕᕐᓗᑉᑎᒍᑦ ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᓯᑉᑎᒃᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑑᓪᓗᐊᓪᓚᕆᓕᕐᓗᑕ ᓄᓇᒋᔭᓗᒃᑖᑉᑎᒃᓂᑦ.

ᑭᐊᕙᓐ ᖃᔫᑦᑕᖅ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦᒥᑦ. ᓰᐱᓰᒥᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᑎᐅᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ. ᐋᑐᕚᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑖᑉᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᒃᑲ ᐅᕙᖓ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᑲ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᙱᑦᑐᖓ ᐱᓕᕆᑉᐱᒻᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

Share This Story

(0) Comments