ᓴᓇᓯᒋᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕕᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᕐᒥᒃ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐃᓕᒍᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᓐᓇᙱᑦᑐᑦ

ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓯᕗᑦ ᐆᒥᖓ 7.5 ᒥᑲᕗᐊᑦ ᓴᙱᓂᓕᖕᒥ ᑰᖕᒥᙶᖅᑐᒥ ᓴᐴᓕᑕᒃᓴᒥᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ ᑰᒃᒥᑦ—ᐅᓇ ᐃᓐᓇᕕᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ—ᑖᓐᓇᓕ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᐊᓂᒃᓴᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ 2022 ᓄᙳᐊᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᐹᐱ ᒦᓇ)

By ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ

For an English version of this story, see Construction starts on Nunavik hydro project

ᓴᓇᓯᒋᐊᖅᐳᑦ ᐆᒥᖓ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃᒥᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᓴᐴᓕᑕᕐᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᙵᓂᑦ ᔪᓚᐃ ᐱᒋᐊᓕᓵᓚᐅᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᑉ ᓯᒡᔭᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᕐᓯᒪᕗᑦ ᖄᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᒥ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ ᑰᖓᑕ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ.

ᐅᓇ ᐃᓂᒃᓴᕆᔭᐅᓂᐊᕐᑐᖅ 7.5 ᒥᒐᕗᐊᑦ ᑰᖕᒥᙶᖅᑐᒥ ᓴᐴᓕᑕᕐᒧᑦ—ᐃᓐᓇᕕᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ—ᑖᓐᓇᓗ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᐊᓂᑕᐅᓗᓂ 2022 ᓄᙳᐊᓂᑦ. ᐸᕐᓇᐅᑎᓕ ᐃᓐᓇᕕᒃ ᐃᑯᒪᖁᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ 1,800-ᓂ ᐃᓄᖃᖅᑐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᒫᓐᓇ ᑏᓱᒧᑦ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ.

ᓴᓇᔨᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᖓ CST ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᑎᓄᑦ ᓴᓇᓯᒋᐊᓚᐅᕐᐳᑦ ᐊᖅᑯᑎᒥᒃ ᑕᑭᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓴᐳᓕᑕᒃᓴᒧᑦ, ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᐃᑳᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᑰᒃᒥ ᐃᑳᕐᕕᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂ ᐲᔭᐃᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᑰᑉ ᓯᒡᔭᖓᓂ ᑐᙵᕕᓕᐅᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒃᓴᒧᑦ.

“ᐱᒋᐊᓕᑕᐃᓐᓇᖅᐳᒍᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᐅᕆᒃ ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ, ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ ᐱᑐᕐᕕᒃ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ (Pituvik Landholding Corp.), ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᖕᒪᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᔭᒃᔅ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᑯᓐᓂᒃ (Innergex Renewable Energy Inc.)

“ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᐃᒥᑦ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᓕᕆᓂᖅ ᑭᖑᕙᕐᓯᒪᔪᖅ ᑕᖅᑮᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ 2020-ᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᓂᒃ.”

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᒫᓂ 30-ᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᑎᓂᒃ ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃᒧᑦ ᔪᓚᐃᓪᓗ ᓄᕕᐱᕆᐅᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓄᖅᑲᕆᐊᖃᓕᕈᑎᒃ.

ᐱᑐᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ 18-ᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓴᓇᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᐅᔾᔪᑎ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᙱᑦᑐᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᑦ ᐃᓄᑑᓇᖅᑐᒦᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᕈᑎ ᐊᔪᕐᓇᕈᑎᐅᓕᓚᐅᕐᒪᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᖅᒨᖅᑐᑦ ᐃᓄᑑᓐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᓪᓗᓂᒃ 14-ᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᕈᓘᔭᕐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᖕᒪᑦ,” ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᐃᓚᖏᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓚᕆᓚᐅᕐᒪᑕ.”

ᐱᑐᕐᕕᒃ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᕼᐊᐃᑐᕈ ᑯᐸᐃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᐊ ᐱᑐᕐᕕᒃᑯᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓐᓇᕕᒃᒥᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑯᐸᐃᒃᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᖃᔅᓯᒨᕐᓯᒪᖕᒪᖔᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑯᒪᓕᐅᕈᑎᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᓕᒑᔪᖅ: 1/3 ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, 1/3 ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 1/3 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᐅᑎᓄᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓈᒻᒪᒃᓴᕐᓯᒪᙱᑦᑐᑦ. ᒫᓂ 65 ᕼᐊᒃᑎᐅᔅ ᐊᖏᓂᓕᖕᒥ ᑰᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᓴᐴᓕᑕᒃᓴᒧᑦ, ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᒧᑯᕆᒧᑦ ᐃᒪᖓ ᐱᐅᔪᓐᓃᕋᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᐃᒍᑎᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᑕᒫᓃᑉᐸᒃᑐᓂᒃ.

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᒍᑎᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᑎᒋ ᒨᑯᕆᖃᒻᒪᖔᑦ ᑰᒃ.

ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᑐᕐᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᔭᓄᐊᕆᐅᓚᐅᕐᑐᒥᓐ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᓕᒪᔪᓂᒃ ᑎᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃ.

“ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐱᐅᒃᓴᙱᑦᑐᓂᒃ,” ᐊᑕᒍᑦᑖᓗᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᕐᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ.”

2021-ᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒎᕈᑎᒃᓴᒥᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᑰᖕᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᐊᒎᖅᑎᑦᑎᓕᕐᓗᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᐴᓕᑕᒃᓴᐅᑉ ᑐᙵᕕᖓ ᐃᓕᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᕐᓕ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓ ᐊᑭᖃᕋᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᒫᓂ $104 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂ, ᑖᓐᓇᓗ ᐃᓚᖓ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓇᔭᖅᖢᓂ.

Share This Story

(0) Comments