ᓴᓪᓗᐃᑦ ᑎᑕᒃᐸᒃᑐᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖓ ᐃᓱᓕᑉᐳᖅ ᓂᐱᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ

ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᐳᕙᒡᓗᑲᑕᓕᕐᑐᓄᑦ, ᐅᓇ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᑲᔪᓯᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᑎᑕᒃᑎᓂᒃ ᐃᙱᕐᑐᖃᖅᐸᒃᖢᓂ ᐅᓐᓄᖕᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂ

ᓄᐊᑕᓐ ᕼᐊᐃᔾ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᑎᑕᒃᐸᒃᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 30ᒥ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑲᓚᒪᓐ ᕙᕝᕗᐊᕆ, ᑐᓂᓯᒪᔭᖓ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ)

By ᓯᑐᕆᒃ ᒐᓛᓐ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For the English version of this story, please see Salluit Music Festival ends on a high note.

ᓴᓪᓗᓂ ᑎᑕᒃᑎᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᓪᓗᓂ ᔪᓚᐃ 30ᒥ, ᐃᓱᓕᓪᖢᓂ ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᓇᑉᐸᖓᑕ ᐅᖓᑖᓂ ᖃᐅᒻᒪᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᖁᒻᒧ ᑖᕐᓯᑎᓪᓗᒍ – ᐃᓱᓕᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᔫᓂ ᐃᓱᓕᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᐳᕙᒡᓗᒃᑐᖃᑲᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᑳᑎ ᓯᓅᐹᓪ, ᐃᙱᐅᑎᖓᓗ, ᐃᓄᖕᓂ ᒧᒥᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᓪᐃᑦ ᑎᑕᒃᐸᒃᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑲᓚᒪᓐ ᕙᕝᕗᐊᕆ, ᑐᓂᓯᒪᔭᖓ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ)

ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊ ᓄᐊᑕᓐ ᕼᐊᔾ, ᑕᐃᕕᑦ ᕼᐋᑦ ᔫᕆᓂ ᐊᒻᒪ ᑳᑎ ᓯᓅᐹᓪ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐆᒧᖓᓕ ᑎᑕᒃᑎᒧᑦ ᔮᓂ ᓵᓐᑐᔅ, ᐃᙱᕐᑎ-ᐃᙱᐅᓯᐅᖅᑎ ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᓂᑯᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ, “ᐅᓇ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᒐ ᐃᓅᓯᓐᓄ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒻᒪᕆᒃ.”

ᓵᓐᑐᔅ, ᑰᔾᔪᐊᖅᒥᐅᑕᖅ, ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂ ᓄᖅᑲᕈᒪᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑎᑕᑲᑕᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓴᐅᔪᒪᓪᓗᓂ. ᑕᑯᒐᒥ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᑎᑕᒃᑎᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᕿᓂᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑎᑕᑲᑕᒃᐸᒃᑐᓂ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᑎᓕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᓗᐊᙱᖢᓂᐅᒡᓗ.

ᓵᓐᑐᔅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᔪᓚᐃ 25ᒥ ᑖᓪᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 26ᓂᔭ

“ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᒍᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓪᓗᖓ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓇᒧᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ. “ᑭᐅᙱᓚᐅᑲᒃᖢᖓ ᐊᖏᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ.”

ᐃᓚᐅᓯᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓚᐅᙱᑦᑐᖅ — “ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᑐᖓ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒃᑯᑦ ᐅᕙᓐᓂ ᐱᒃᑯᓕᑐᐃᓐᓇᕋᓱᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᓐᓇᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᒋᐊᓄᑦ ᐱᒃᑯᒋᔭᐅᑲᑎᒃᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑎᑕᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓄᒃ ᐃᒻᒥᓂ ᓇᓗᖅᑯᑎᙱᔾᔫᒥᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᑎᑕᑲᑕᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓕᖅᖢᓂᓗ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓇᐃᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑎᑕᒃᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᖃᓄᐃᓐᓇᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᐱᙳᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᐊᑦ ᓵᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖃᑎᒌᕈᓘᔭᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑕᒃᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᔮᓂ ᓵᓐᑐᔅ ᐃᒻᒥᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᑐᖅ ᓴᓪᓗᐃᑦ ᐃᓄᒋᐊᑦ ᑲᑎᓯᒪᑎᓪᓗᒋ ᑎᑕᒃᖢᓂ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐅᕙᙵᑦ ᔮᓂ ᓵᓐᑐᔅ)

ᑎᑕᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᓵᓐᑐᔅ ᑲᙳᓱᕈᔪᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᑯᓚᐅᕐᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑕᒃᑎᓂ ᐊᑯᓂᕈᓗ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐃᓐᓇ ᐃᓱᒪᔪᓂ.

“ᖁᕕᐊᓇᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᐸᑦ 30-ᓲᖅᑕᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 50-ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓕᕐᓗᓂ ᓱᓕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ,” ᓵᓐᑐᔅ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

Share This Story

(0) Comments