ᖁᓪᓖᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑖᖕᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄ ᐃᓅᓱᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ

ᔫᓇᐃᓯ ᓘᕋ ᐸᓂᒐᔭᒃ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᔫᑭᐸ ᑰᑦᑎᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑑᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᓐ, ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᒪᒻᒪᕆᒃᑐᒥᒃ ᐊᕐᓇᒥᒃ ᐆᒥᖓ ᔫᓇᐃᓯ ᓘᕋ ᐸᓂᒐᔭᒃ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᓴᐅᒥᐊᓃᑦᑐᖅ, ᐅᐃᖓᓗ ᓚᓂ ᐸᓂᒐᔭᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒃᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᒧᑦ ᐊᕐᓇᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐆᒧᖓ ᔫᑭᐸ ᑰᑦᑎᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᖅ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᖅᑐᓂᙶᖅᑐᑦ)

By ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ

For an English version of this story, see Qulliit awards 2 Nunavut women for outstanding work with youth

ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓕᓴᕆᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑖᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅᒥᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ.

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᖁᓪᓖᑦ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᑎᒃᑯᑦ ᐱᒃᑯᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᐅᓂᒃᑯᑦ.

ᑕᒪᑐᒪᓂᓕ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑖᓐᓇ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐆᒧᐊ ᔫᓇᐃᓯ ᐸᓂᒐᔭᒃᒧᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᒧᑦ ᐊᕐᓇᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᑎ ᑐᓂᔭᐅᓪᓗᓂ ᔫᑭᐸ ᑰᑦᑎᖅᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᒧᑦ.

ᐸᓂᒐᔭᒃ, 35, ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᐅᔮᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᒥᓂᒃ 16-ᓂ, ᐅᐃᖓᓂ ᐊᐃᑉᐸᖃᓕᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᓃᖏᓐᓇᓕᖅᖢᓂ.

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᐅᔪᖅ ᓇᑦᓯᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᕕᒃᒥᑦ, ᑕᕝᕙᓂᓗ ᐃᓄᑑᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒋᐊᒃᑕᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᕙᒃᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᒍᕇᑦ 8-ᒧᑦ ᑎᑭᒃᑐᓄᑦ.

“ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖓ ᑕᐃᑲᓂ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᖢᖓ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᓄᖅ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ,” ᐸᓂᒐᔭᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓘᔭᖃᑦᑕᕋᒪ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᓲᖑᓴᔭᓐᓂᖅᒥᒃ. ᖃᐅᔨᒪᖕᒪᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᖓ ᑖᒃᑯᓄᖓ … ᑐᓵᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᖢᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᓚᐅᖅᐸᒃᖢᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᒃᑭᑦ.”

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᔪᓐᓃᕌᖓ, ᐸᓂᒐᔭᒃ ᕚᓕᐹᓪᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐋᖕᓕᑲᓐ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ, ᓈᑦᑏᖑᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐸᐃᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᓪᓗᓂ: ᒪᕐᕉᒃ ᐊᕐᓈᒃ, ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᑑᖕᓂ 10 ᐊᒻᒪ 12-ᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐊᖑᑏᖕᓂᒃ, 7-ᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑉᐸᖓ ᖁᓕᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᖢᓂ.

“ᖁᕕᐊᒋᑐᐃᓐᓇᕋᒃᑯ ᐃᑲᔪᖅᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᑯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᐱᕈᖅᓴᖅᖢᖓ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᖢᖓ.”

ᐸᓂᒐᔭᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᔭᓕᓂᕋᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒃᖢᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖅᒥᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᓱᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ, ᐊᐃᑉᐸᒥᓄ ᓵᖢᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ.

“ᖃᐅᔨᒐᒪ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᐊᒃᓱᐊᓗ ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖓ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐃᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃ

ᐅᓇ ᐱᓇᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓅᓱᒃᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᔫᑭᐸ ᑰᑦᑎᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᓂᕋᖅᑕᖓ, ᐃᓚᖏᓪᓕ ᐃᒡᓗᓕᒃᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑰᑦᑎᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᖅ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑕᐅᓂᑯᒥᒃ ‘ᐃᕝᕕᐅᓪᓗᑎᑦ,’ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᕐᓂᖅᑕᐅᓂᖅᒥᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑑᓂᖅᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᕐᓴᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ.

ᐃᕝᕖᐅᓗᑎᑦ, ᑐᑭᖃᖅᖢᓂ “ᐃᕝᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ,” ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᔅᓯᒐᓴᒻᒪᕆᖕᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᕐᓂᖅᒨᖓᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ.

“ᒫᓐᓇᒧᓪᓕ, ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖃᓱᒃᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᓕᐅᕋᓱᒃᖢᑕ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑭᓲᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖃᖅᑎᓐᓇᓱᒃᖢᑎᒍᑦ ᓂᐱᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒥᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑰᑦᑎᖅ.

“ᒫᓐᓇᒧᓪᓕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᕗᑦ ᑐᕌᖓᑲᑕᓗᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖅᒥᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᑖᓐᓇ ᑐᙵᕕᒋᖃᓯᐅᑎᔭᕗᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᓇ ᐃᕝᕕᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ — ᐅᓇ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓕᐅᖃᑕᐅ)ᑎᑎ ᔮᔅᓖᓐ ᔭᕗᐊᓐᑕ.

ᑰᑦᑎᖅ, 26, ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᑐᕋᓐᑦ ᔫᓂᕘᓯᑎᒥ ᐋᓐᑎᐅᕆᐅᒥᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓴᓐᓄᒥ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᒧᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᖅᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᖅᕕᖓᓂᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᓗᑎᒃ ᐅᕙᓂ ᐅᒥᖕᒪᒃ ᐅᐸᒡᕕᒃᒥᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᕕᐊᓗᖕᒥᑦ, ᑰᑦᑎᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔪᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᖅᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᓄᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖏᑦᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᓂᖅᒥᒃ: ᐃᒻᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᖃᔪᖅᑐᖅᕕᒃᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᑖᓗᒃᕕᒃᓴᒥᑦ.

“ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᖓ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᑕᖃᙱᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓅᖓᔪᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᑦ.

“ᖃᐅᔨᒐᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᙱᓗᐊᖅᖢᓂ, ᑕᐃᒪᓕ ᐋᖅᑭᒃᓯᒋᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐆᒥᖓ ‘ᐃᕝᕕᐅᓗᑎᑦ.’”

ᑰᑦᑎᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᖅ ᓴᖏᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᒪᓐᓇ “ᕿᒥᕐᓗᒋᔭᐅᔪᑦ” ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓅᓪᓗᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓱᖕᒥᖕᒪᑕ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅᒥᒃ ᐊᖏᓈᖅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ.

“ᓴᓂᑦᑎᐊᑦᑎᒍᑦ ᒪᑯᐊ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᑭᓲᓂᖅᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᙱᑦᑐ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓂᖃᕐᒪᑕ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓯᓯᒪᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ,” ᑰᑦᑎᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᐊᓘᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᐹᓪᓕᕐᓂᐅᔪᖅ, ᐃᖃᐅᒪᓂᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᓂᖅᓴᖅᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᒃᑯᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᓯᐊᒎᖓᒍᑎᐅᓪᓗᓂ.”

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*