ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎ ᐊᐱᕆᔪᖅ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᐃᒡᓗᒥ ᐊᑐᕐᑐᐊᕐᓂᒧᑦ ᓱᖁᓯᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᓂᒃ 15-ᓂ

ᒥᓂᔅᑕ ᐅᖃᕐᑐᖅ ‘ᐃᒡᓗᑕᖃᙱᒻᒪ ᓄᒃᑎᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ,” ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ-ᒪᓂᕋᔭᒃᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐋᑕᒻ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᖅ ᐅᕙᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓂᒃ, ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᕐᑐᒥ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᐅᓇ $400 ᑕᖅᑭᒥᒃ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᐊᓯᙳᕐᓯᒪᙱᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 15-ᓂᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᐃᕕᑦ ᕕᐊᓐ)

By ᒥᐅᕈᓪ ᔭᒫᓪ

For English version, see MLA asks why GN staff housing allowance is unchanged in 15 years

ᓄᓇᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᒫᔅᓯ 7ᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᕝᕕᒃᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖓᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ-ᒪᓂᕋᔭᒃᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐋᑕᒻ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅᒥ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᐅᓇ $400 ᑕᖅᑭᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᒃᑐᖅ ᐅᓄᕐᓯᕚᓪᓕᖅᑕᐅᓯᒪᙱᓐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᓂᒃ 15ᓂ.

ᐅᓇ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᑲᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄ, ᒪᑯᐊᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓅᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᕝᕕᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒦᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖓ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑲᔫᑎᒥ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

“ᒫᓐᓇ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖏᓐᓂ ᓄᒃᑎᕈᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᓗᐊᕐᒪᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ.

“ᒥᓂᔅᑕ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐹ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᖃᔅᓯᐅᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓕᕐᑐᓂᒃ 15ᓂ?”

ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓂᕋᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᓂᙵᑦᑕᐅᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᓂ, ᖃᓄᖅ ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ ᐅᓄᕐᓯᕚᓪᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑦ.

ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᓯᔪᖅ ᑯᓱᒐᖅᒧ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓂᐊᕐᓂᕋᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᐅᓇ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᑉ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐃᓱᖃᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐄᐳᕈᓪ 1, 2024ᒥ.

ᓚᐃᑦᓯᑑᓐᒧᓪᓕ ᐅᓇ ᐃᒡᓗᒧ ᐃᑲᔫᑎ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒋᔭᖓ ᓲᖃᐃᒻᒪ ‘ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᖕᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓂ ᓄᒃᑎᕈᒪᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.”

ᑯᓱᒐᖅ ᐊᖏᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖅ. ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᐃᒡᓗᑕᖃᙱᒻᒪ ᓄᒃᑎᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐊᒥᒐᓗᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ.

“ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑦ ᐱᓇᓱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ … ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᖏᑦᑕ ᐃᒡᓗᖏᓐᓂ ᐊᓯᐊᓅᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒋᑦ … ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᒡᓗᖃᙱᑎᓪᓗᒍ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕋᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᔭᖏᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᑦ ᐱᐊᓂᒃᐸᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᖓᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐅᖃᓚᐅᙱᑦᑐᖅ.

 

Share This Story

(0) Comments