ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᓱᓕᑦᑐᖅ, ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖔᓕᕐᓗᑎᑕ

ᑎᓴᒪᖓ 4: ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᕈᔅᓴᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᑖᔅᓴᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ KIA−ᑯᓐᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ

ᑭᓕᐅᕋ ᐃᕙᓕᒃ ᑕᑯᓐᓇᖅᑐᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖅᓴᓐᓂᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᖓᓃᑦᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᖏᑦ. ᐃᕙᓕᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐅᓪᓗᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥ ᑲᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᖁᔭᕋᓗᐊᖓ ᑕᐃᓐᓇ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐊᖏᕐᕋᕗᑦ ᑎᓴᒪᐅᓕᖅᑲᖓᓪᓗᓂ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᓇᒻᒥᓂᖅᑖᕈᑎᔅᓴᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓂᕐᓗᑎᑦ:

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓ 1: ᒪᕐᕉᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃ ᐱᒋᐊᖅᑳᖅᑐᒥᓃᒃ ᐃᓪᓗᒻᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓐᓂ ᐅᑭᐅᓂᑦ 35−ᓂᒃ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑎᓪᓗ 

ᐊᐃᑉᐸᖓ 2: ᐃᓪᓗᑖᕈᔅᓴᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ (HAP) ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ “ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐅᑕᖅᑭᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ” ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓪᓗᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᐅᒥᒐᔭᖅᑐᖅ 

ᐱᖓᔪᐊ 3: ᐃᓪᓗᑖᕈᔅᓴᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᒍᑦ (HAP), ‘ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑐᑎ ᐅᐱᖅᑲᔪᖅᐹᓘᓪᓗᑎᓪᓗ,” ᐆᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐅᖃᖅᑐᓂ

ᐅᑭᐅᖅᖃᖅᑐᓂ 25−ᓂᒃ, ᑭᓕᐅᕋ ᐃᕙᓕᒃ ᐃᓪᓗᔅᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᕐᒥ. ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᖃᑕᓐᖑᑎᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᒋᓪᓗᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP), ᒪᑭᔾᔪᑎᔅᓴᐅᒍᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᑕᑯᒻᒪᑕ ᐱᓇᓱᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. “ᑲᑉᐱᐊᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓇᒻᒥᓂᖅᓱᕈᒪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ. ᐃᓄᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᕐᖓᑕ, ᓄᓇᖓᓐᓃᓪᓗᑎᑦ.”

ᐃᕚᓕᒃ ᐅᐃᖓ ᑳᓐᑐᓚᑦᑎᐅᓪᓗᓂ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐱᖃᑎᖃᖅᑐᓕᓗ ᓱᓪᓗᓕᕆᔨᓂᒃ ᓴᓇᒍᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓗ. ᐅᖃᖅᑐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᖑᑎᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕐᓇᓄᓪᓗ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕆᓗᑎᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒥᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ.

ᐃᕙᓕᒃ, ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᕆᓕᖅᑐᓂᐅᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒧᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᕙᑦᑐᑦ ᓇᒦᒃᑲᔭᕐᒪᖔᕐᒥᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖏᑉᐸᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) – “ᓱᓕᖃᐃ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕋᓱᒃᑲᔭᖅᑐᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ, ᐅᑭᐅᑦ 30 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐊᔅᓱᕉᑎᒋᓂᖅᐹᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋᓕ ᐱᔪᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᑕᖃᓂᖏᓐᓂᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑦᑕ.”

ᑕᒫᓂ 1,071−ᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᓴᓇᔪᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᒥᓂᒃ 1991-1992−ᒥ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ $75−ᒥᓕᐊᓂᒃ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ, ᐃᓪᓗ ᐊᑭᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑐᓂ ᑕᒫᓂᖃᐃ $70,000−ᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᓃᐸᓗᒃ $130,000 ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ 2022−ᒥ, ᑕᐃᒫᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ 2021−ᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ.

“ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑕᐅᑎᒋᔪᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ, ᐊᑭᑐᓐᖏᓂᖅᐹᑦᑎᐊᖅᑎᒍᑦ,” ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔪᑦ. “ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᐅᔪᒥᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ. ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓂ ᐅᐱᒍᓲᑎᖃᕐᓇᕐᖓᑦ ᐃᓪᓗᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᓯᒪᑦᑎᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᕙᑦᑐᑎᑦ.”

ᐃᓱᐊᓂᓕ, ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ, “ᐊᓪᓛᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᖏᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ, ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐊᔅᓱᕉᑎᐅᓂᖅᐹᖑᕙᓐᓂᕐᖓᑕ,” ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᔪᑦ.

30 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᕐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ, ᒪᑯᐊᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᓚᒋᒐᔭᖅᑕᖓ ᐊᑎᖃᕐᓗᑎᓂ ᓄᓇᕗᑦ 3000, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᓇᓂᐊᕐᓂᕋᖅᑐᑦ 3,000−ᓂᒃ ᐃᓪᓗᓂᑦ ᑎᑭᒐᓱᐊᕐᓗᒍ 2030, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐃᐅᕆᓐ ᑎᕕᕈ.

“ᖁᕕᐊᓪᓚᕆᑦᑐᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᐅᑎᖅᑏᓇᓱᒋᐊᖓ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP). ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓇᒥᓕᒫᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕ ᐱᔭᕇᔭᖅᓯᒪᓐᖏᓗᐊᕐᖓᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᓐᖏᓗᐊᖅᑕᕋ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP), ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ 30−ᓄᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ — ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᖅ — ᓴᓇᔭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᔅᓴᖃᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᕿᒪᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓪᓗᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑐᖃᕈᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂ; ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓐᖏᓗᐊᕐᓂᖓᓐᓄᑦ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᓱᓇᒃᑯᑕᕐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᓄᓇᑦᑎᐊᑉ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᒪᑐᒥᖓ 1992-ᖑᑐᓪᓗᒍ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕ.

ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᒃᑲᓐᓂᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓕᐅᕋᓐᔅ ᓯᓈᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᑎᓄᑦ (NCC Investment Group Inc.) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᖅᑕᖅᑐᑦ ᓱᓇᔭᐅᒃᑲᐃᓂᐊᕋᒥ.

ᑭᓕᐅᕋ ᓯᓈᑦ ᐃᔅᓯᕚᖅᑐᓂ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᖏᓐᓄᑦ (NCC Investment Group Inc) ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ)

ᓯᓈᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᖄᓚᕕᐅᕚᓪᓗᒻᒪᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ 2001−ᒥᑦ. ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᔨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓪᓗᓄᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓄᑦ ᖁᓪᓗᖅᑑᒥ. ᐃᓕᒻᒪᒍ ᐅᖄᓚᐅᑦ, ᓴᔪᓕᖅᑐᓂ, ᒪᕐᕈᕈᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᑦ.

“ᑕᑯᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍ ᐸᐃᑉᐹᕋ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒐ ᐅᖃᖅᑐᖓ, “ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᑦᑐᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᐸᐃᑉᐹᖃᕋᒪ ᐱᔪᓐᓇᕋᒪ ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᓱᐃᓪᓛᓪᓕ ᐆᑦᑐᕈᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍ,” ᓯᓈᑦ ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᖓ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.”

ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ (NCC) ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑖᕋᑖᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓗᒻᒥᓪᓗ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ 2002−ᒥ, ᓲᕐᓗ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᖁᑦᑎᑦᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᓐᓂ (NCC) ᐅᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒋᔭᐅᓪᓗᓂ 2025−ᕈᕋᓱᓐᓂᖓᓂ.

ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓᑦᑕ ᐃᓚᖓᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ (NHC) ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᒫᖅᑐᑦ 2,000−ᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒪᒃ 3,000−ᖑᒍᒫᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓂᒃ, ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ (NCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ, ᒪᑯᓂᖓᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ, ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᑐᐃᓐᓇᒥᓪᓗ. ᖃᓪᓗᓈᓃᓐᖔᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᐸᓕᖅᑐᑦ “ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᑐᐊᕐᒥᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ” ᑳᓐᑐᓛᑦᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᑦ, “ᐃᓪᓗᓕᐅᕆᐊᖅᑐᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓕᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᔅᓴᐅᔪᒫᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᑎᑦ.”

ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᖏᓗᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᑕᒪᑐᒧᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑳᓐᑐᓛᔅᓯᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᒥᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐅᖃᖅᑐᓂ. ᓄᓇᕗᑦ 3000, ᐃᓛᒃ, ᐊᑯᓂᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᓕᖅᑐᑦ.

ᓯᓈᑦ ᑐᕌᒐᖓ ᑕᑯᔪᒪᓪᓗᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᓐᓂ (NCC) ᓴᓇᕕᖓᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓗᑎᑦ 70%−ᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ, 50%−ᑐᐃᓐᓇᐅᕙᒻᒪᑕᓕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᒪᐃᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ; ᐃᓕᒍᓐᓇᖅᑲᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᒃᑲᔭᕐᖓᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᒍᓐᓇᖅᑲᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ (HAP) “ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐱᐅᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.”

ᐱᐅᓐᖏᓐᓂᒍᑦᑕᐅ ᑕᑯᓐᓇᕐᒥᔭᖏᑦ ᐃᓚᖓᑎᒍᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) — ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ (NCC) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. “ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᒻᒦᖏᓐᓇᖅᑲᑕ ᓯᓚᑖᓅᖅᑲᖏᓪᓗᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᖃᓪᓗᓈᓃᓐᖔᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᔭᐃᖅᑎᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ.

ᓯᓈᑦ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ (NCC) ᒪᑐᐃᖓᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᑎᔅᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓗᑎᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᑕᐃᒪᐃᒍᒪᓐᓂᖅᑲᑕ. “ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᑐᓐᖓᕕᓪᓚᕆᑑᒻᒪᑦ ᐃᓚᒌᓐᓄᑦ, ᐃᓄᑑᒐᓗᐊᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᖓᔾᔪᒃ. ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᖃᓕᖅᑕᕗᓪᓕ, ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᓱᓐᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᖅ? ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑭᑕ ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ?”

ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᓴᓇᒍᓐᓇᕐᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐃᓪᓗᔅᓴᒥᓂᒃ 65%−ᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1984−ᒥ, ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ 58%−ᒥ 1986−ᒥ, ᓄᓇᑦᑎᐊᑉ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᔪᔪᖅ ᐸᕝᕕᖃᑦᑕᓂᕐᖓᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑐᓂᒃ ᐃᓪᓗᔅᓴᒥᑦ.

ᐊᓪᓚᒃ 7−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᑦ ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᐃᓱᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᐅᓯᓐᓈᖅᑐᖅ ᐴᒍᓴᓐ ᓴᒥᒃ ᑲᓛᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᖅ ᑖᓐᓇ 10%−ᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᕐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑐᒥᓂᑐᐊ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑕᐃᒪᓕ ᐊᒥᓱᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᒍᓐᓇᓂᖃᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᓗᐊᕐᓂᖏᑦᑐᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ.

ᑎᒥᐅᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᑎᔅᓴᖅ ᐃᓱᓕᓚᐅᑎᓐᓇᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᖅᑳᕆᐊᖃᕐᓂᕐᖓᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐅᖓᕙᕆᐊᕐᓂᐊᓂᖅᑲᑦ; ᖃᑦᑏᓐᓇᕈᓐᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒥᓱᕐᔪᐊᕌᓘᓕᕋᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ 1990−ᒥ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖅᑲᑕ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᒐᐃᑉ ᑯᐊᓇᒃ, ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᕙᑦᑐᓂ ᐃᓪᓗᓕᐅᕆᐅᔅᓴᓂᕐᒥᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᖓᓐᓂ ᓇᐅᔮᓂᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. “ᕿᔪᓕᕆᔨᑦᑎᐊᕙᑦᑕᓕᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ, ᐅᑕᖅᑭᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, “−ᐱᓕᕆᑎᓕᕈᕕᒋᑦ.”

ᓇᐅᔮᓐᓂ ᐃᓐᓇᖅ ᒐᐃᑉ ᑲᐅᓇᒃ ᖁᖓᑦᑐᓂ ᐅᑭᐊᔅᓴᒃᑯᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᓇᐅᔮᓂᑦ ᐅᓂᒃᑲᖅᑐᖅ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ)

ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᖅ ᒪᐃᑯ ᑯᐸᒃ, ᐅᑭᐅᓕᒃ 60−ᓂᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) 1990−ᒥ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᑭᐅᒐᓚᐃᑦ ᐊᓂᒍᕐᖓᑕ, ᐅᖃᖅᑐᓂ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᖏᕐᕋᖅ ᐊᖏᔪᐊᓘᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᖁᓪᓗᒍ ᓴᓇᒪᓂᖓ. “ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 40−ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒐᓚᑦᑐᖓ.”

ᐃᒥᒐᐅᑎᒥᓃᑦ ᓂᕕᖓᔪᑦ ᐃᓪᓗᖓᑕ ᖄᖓᓂ (“ᑕᑯᒥᓇᓗᖅᑯᑏᑦ, ᖃᓄᐃᓐᖏᒻᒪᑦ ᑕᐃᒫᒃ, ᐃᓛᒃ?) ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᓕᖅᑭᒻᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ, ᑯᐸᒃ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓪᓕᓐᓂᕋᖅᑐᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓂᒪᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐃᓕᔪᖅ.

ᓇᒻᒥᓂᕆᓯᒪᓕᖅᑕᖓ ᐅᑭᐅᓄᑦ 32−ᓄᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᒪᑐᖃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖃᐃᓐᓇᖅᑐᓂ, ᐅᖓᑖᓅᕈᑎᓯᒪᒻᒪᕆᑉᐸᓪᓚᐃᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐅᑭᐅᓄᑦ 15−ᓄᑦ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖓ. ᒪᑭᑕᑏᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑕᖓ ᐊᖏᕐᕌᓂ, ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᓪᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓴᓇᒋᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅᑕᐅ − ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖓ, ᐃᒐᓛᖏᑦ, ᒪᑐᖏᑦ, ᐊᕙᓗᖏᓪᓗ − ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓂᓪᓚᕋᐃᒻᒪᑦ ᓱᕕᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᖁᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᓗ.

“ᐃᓚᔅᓴᑦᑖᕈᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᒍᑦ. ᓱᒃᑰᔪᒍᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᓱᒃᑯᖅᐹᓘᔪᒍᑦ.”

ᑕᒪᓇ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᓪᓗᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐃᓕᔪᓄᑦ. ᐃᓚᖏᑦ, ᓲᕐᓗ ᑯᐸᒃᑎᑐᑦ, ᐊᑭᓕᖅᓱᕋᔅᓴᖏᓐᓂ ᐊᖑᒻᒪᑎᒍᓐᓇᐃᓕᕙᑦᑐᖅ ᓴᓇᒋᐊᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ, ᓲᕐᓗ ᕼᐊᓚᓐ ᐃᒍᑉᑕᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᖃᐅᒪᓯᐅᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕈᓐᓇᐃᓕᒪᒋᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᕆᓗᓂᐅᒃ ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓪᓗᑖᖔᖅᑐᓂ.

ᒫᑕ ᕼᐃᒃᔅ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᓐᖏᓐᓂ: ᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ ᑖᖅᑐᒦᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᒪᓯᐅᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᕈᓐᓇᖏᓐᓇᒥᒋᑦ; ᐊᓯᐊᑦᑕᐅ ᐃᓪᓗᖓ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖏᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑕᖓ, ᓱᕋᑦᑎᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍ.

ᕼᐃᒃ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓲᔮᕐᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂᐅᒃ ᓴᓇᔭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᖏᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒡᒍᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ. ᒫᓐᓇᓕ, ᐅᐃᒌᒃ, ᕌᐳᑦ ᕼᐃᒃᔅᑯᒃ, ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᒥᓃᒃ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᓯᐊᕐᓂᑦ, ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᑖᓚᐅᖅᑑᒃ.

ᐱᔪᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ $15,000−ᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᑦ 60 ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᒫᓐᓇ ᑯᐸᒃ ᐱᔪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᑕᖓᓐᓂ.

ᐃᓛᒃᑯᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᑭᔅᓱᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᓄᓇᓂᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᑦᑎᐊᕐᓇᓂ; ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑖᕐᓂᑦ 12−ᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᖅᑲᑕ ᕿᓚᒥᕈᓗᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ.

ᐃᓐᓇᖅ ᒪᐃᑯ ᐊᒻᒪᓗ ᔪᐊᓴ ᑯᐸᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᑦ ᓂᕕᖓᔪᓂᑦ ᐊᓪᓚᖏᓐᓂ ᓯᓚᑎᖓᑦᑕ ᖄᖓᓂ ᓇᐅᔮᓂᑦ ᐊᖏᕐᕋᖓᓐᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ)

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᒍᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖓ ᐱᑐᖃᐅᓗᐊᕐᖓᑦ, ᐅᖃᖅᑐᓂ ᓕᓐ ᕋᑦ, ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨ, ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓂᖃᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᕋᓛᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒋᓪᓗᓂ.

ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐊᕙᑎᓄᑦ, ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᐃᒥᖅᑖᕐᕕᖓ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓐᖏᒻᒪᑦ “ᖄᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᓱᐊᓂ ᐃᓱᐊᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑲᔪᐊᓗᒻᒥ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᑯᕕᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ ᑯᕕᔫᖓᒍᑦ.

Hᐃᒃᔅ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᒪᐃᔭᐅᑉ ᑐᖏᓕᕆᓪᓗᓂᐅᒃ, ᐅᖃᖅᑐᓂᓗ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᕈᑏᓐᓇᓲᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒻᒪᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1980−ᖏᓐᓂ.

ᑖᓐᓇ ᓄᓇᓐᖑᐊᖅ ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ 1986-ᒥ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓕᖅᑐ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ. (ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐊᔪᕆᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᑦ)

ᐊᒥᓱᑦ ᕼᐊᒻᒪᓚᐅᔪᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕆᐊᖏᑕ ᐊᑐᕆᐊᖏᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᓪᓗ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᒥᓲᓗᐊᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅᑖᖅᑐᕈᒪᔪᓂᒃ. ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐊᖏᕐᕋᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᖏᒍᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᒡᒎ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᑲᑕ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᐸᕐᓇᓪᓗᑎᑦ ᖃᑦᑎᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᑭᐅᒐᓚᓐᓄᑦ ᖁᓕᐅᓗᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓈᒻᒪᓐᖏᓗᐊᖅᑐᒡᒎ; ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᒋᐊᓕᐅᒐᓗᐊᑦ ᐃᒥᖅᑕᕕᓐᓂᑦ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᐃᓱᒫᓘᑎᑕᖃᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓪᓗᒥᑦ ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᒪᖓᑕ ᐃᓪᓗᔅᓴᐅᔪᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ.

ᑕᐃᒃᑯᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓪᓗᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ, ᐅᓂᒃᑳᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᑦᑐᒍ, “ᐱᐅᒐᔭᓐᖏᑦᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓅᖅᑲᐃᓗᓂ ᐃᓪᓗᔅᓴᓂᑦ ᒪᓂᒪᔾᔪᑎᑕᖃᕈᓐᓇᑎᓪᓗᒍ.”

ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖏᑦ 1987−ᒥ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓕᕐᓂᖅᑲᑕ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐃᓪᓗᔅᓴᑦᑕᖃᕈᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ − ᓲᕐᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂ − ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑲᒻᒪᒐᔭᖅᑐᖅ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓗᐊᕋᔭᓐᖏᑦᑐᕐᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᓕᕋᓛᖑᓂᖅᓴᓂᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓕ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᓪᓗᔅᓴᓂᑦ.

ᐊᒥᓱᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᕈᒫᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓪᓕ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥ ᓴᓇᓂᐊᕐᓂᖅᑲᑕ ᑕᕝᕙᑑᒐᔭᖅᑐᖅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓪᓗᓂᑦ. ᑭᓕᐅᕋ ᐃᕙᓕᒃ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓄᒋᐊᔅᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕐᖓᑕ, ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓱᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᐱᒃᑲᓂᖅᑲᑕ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑮᒐᔭᕐᒥᒻᒪᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖅᑖᑲᓐᓂᕐᓗᑎᓪᓗ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓕ, ᑐᕕᕈ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒫᓗᓗᐊᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᐊᕆᐊᒥᑦ ᐃᓪᓗᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᑕᑯᓐᓇᓂᖅᓴᐅᒻᒪᑕ ᓱᓇᒃᑯᑖᔅᓴᓂᑦ. “ᐊᔾᔨᐅᖏᒻᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᖅ. ᖃᓄᕐᓕ ᑐᑭᓕᐅᕋᓱᒃᑲᔭᕐᖓᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᖃᑦᑏᓐᓈᓗᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᓂᑦ?”

ᑐᕕᕈ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᓐᓃᓕᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ 30−ᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕕᕈ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ 1990-ᖏᓐᓂ. “ᐃᓚᖓᓐᓂᖃᐃ ᐃᓱᒪᓇᖅᑐᖅ − ᐃᓛᒃ ᐊᒥᓱᕐᔪᐊᕌᓗᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐱᔪᒪᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᑲᒪᒍᒪᒐᔭᖅᑐᑦ.”

ᐅᑭᐅᑦ 30 ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᓇᑎᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᑐᑦ ᐃᓚᖏᑦ, ᓇᓗᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᖏᓂᐊᕐᒪᖔᖅ. ᐅᐱᕐᖓᓴᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᖅᑑᔮᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᐱᑕᖃᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅᑎᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒥᑦ (HAP).

“ᓱᓕᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐅᖃᕐᓗᓂ, ᓴᖅᑮᑲᓐᓂᕈᑦᑕ ᓄᑖᕐᒥᑦ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᒥᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ, “ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᒐᓛᓪᓗᑕᓗ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ…’ ᑐᕕᕈ ᐅᖃᖅᑐᓂ, “ᓇᓗᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᓚᒥᓪᓚᕆᐊᓗᒃ ᐱᒋᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.”

ᓕᓐ ᕋᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄ ᑲᑎᒪᔨ, ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓛᖅ ᓇᒻᒥᓂᕋᓛᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ, ᓯᓚᑖᓂ ᐊᖏᕐᕋᖓᑕ ᓇᖏᑦᑐᖅ. ᐅᖃᖅᑐᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᔅᓴᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓂᑦ (HAP) ᐱᑕᖃᖅᑲᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᓪᓚᕆᒃᑲᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔭᕆᐊᑐᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᑦᑕᖃᓗᐊᓐᖏᒻᒪᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᔅᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᕙᓐ)

ᓕᓐ ᕋᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓐᓇᕆᔭᖅ ᐃᓪᓗᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᖓᓐᓇᖓᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᓂᑯ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ 1957−ᖏᓐᓂ 1962−ᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓪᓗᔅᓴᐃᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᑦᑎᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ “ᓱᓕ ᐊᓪᓚᒃ ᒪᑭᑕᔪᑦ ᒫᓐᓇ!”

“ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᐸᓚᐅᕐᖓᑕ, “ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓪᓗᓕᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᒐᔭᖅᑕᖓ: ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᖅ, ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᓴᓇᖃᑕᐅᔪᒥᓂᐅᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᖅᐸᑦᑐᑎᓪᓗ, “ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᒪᐃᑦᑎᓪᓗᖓ.”

ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᖅ ᑭᓕᐅᕋ ᐃᕙᓗᒃ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᖁᓕᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ: “ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐅᐱᓐᓇᖅᑑᓂᖓ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖅ.”

ᑕᑯᔪᒪᔪᐃᓐᓈᒃ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓇ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP). ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐋᓚᓐ ᕌᐱᓐᓴᓐ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᔅᓴᐃᑦ ᑎᑭᒐᐃᒻᒪᑕ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᕐᓂᑦ ᓯᓚᒦᑐᐃᓐᓇᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᓐᖓᕕᔅᓴᖓ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᖃᑦᑕᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓂ.

ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᑦᑎᐊᓐᖏᑦᑐᕐᔪᐊᕌᓘᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᓚᐅᖅᑐᖅ.

“ᑖᓐᓇ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓪᓗᑖᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᒥᑦ (HAP) ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᖃᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ. “ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᖅ.”

 

Share This Story

(0) Comments