Health

ᐃᖃᓗᒃᒥᐅᑖᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔫᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᖅᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕘᒃ ᐃᕐᓂᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᓯᒪᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ

For an English version of this story, see Iqaluit parents highlight mental health supports after son’s death. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ ᐅᑯᐊ ᔩᓚ ᐊᒻᒪ ᓯᑕᕚᓐ ᐸᓪᓗᖅ-ᑯᓘᑎᐊᐃ ᐃᕐᓂᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗ ᐳᐃᒍᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑑᒃ ᓂᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᕿᒃᓵᓗᐊᒧᑦ. “ᐃᓛᓐᓂ ᐃᒃᓯᕙᐅᑖᓗᒦᖏᓐᓇᑐᐃᓐᓇᓕᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ,” ᔩᓚ ᐅᖃᖅᑐᖅ. ᓴᐃᒪᓐ ᐊᑕᒍᔪᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᓐ ᐃᒻᒥᓃᖅᖢᓂ ᓯᑎᐱᕆᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥ, ᑕᐃᒪᙵᓪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ ᕿᓂᖅᓯᒪᔫᒃ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓂᖅᒧᓐ ᒪᑭᒪᓇᓱᒍᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᖅᑕᖃᐅᕐᒪᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᔩᓚᓗ ᐊᒻᒪ ᓯᑕᕚᓐ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᑦ. ᐱᒃᑲᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᓚᐅᖅᑑᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᒥᒃ...

Featured Articles

Advertising

Advertising