‘ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᒃᐱᒋᓚᐅᕐᑐᖅ’: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᑐᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅᒥᒃ

ᑲᑎᕐᖓᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᑲᕐᕋᕐᒥ ᓇᑉᐸᕐᒥᒡᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᔪᓚᐃ 29ᖑᑎᓪᓗᒍ

ᕕᓐᓴᓐ ᕼᐊᓂᓕᐊᖅ ᐃᒡᓗᓕᒃᒥᐅᑕᖅ ᓇᔭᖓᓄᑦ ᔮᓇᑦᒧ ᐃᕿᑕᐅᕗᖅ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐳᓛᕐᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 29ᒥ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑰᕆ ᓚᐅᕌᒃ)

By ᐃᐊᒪ ᑐᕌᓐᑐᕐ

For English version, see ‘He could feel our pain’: Inuit survivors meet with Pope Francis

ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᓂᐱᖃᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᑐᓵᑐᐃᓐᓇᖅᖢᓂ ᐅᕙᓂ ᓇᑲᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᐃᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃᒥ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᓚᐅᕐᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓯᕗᓕᐅᕐᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐹᓪ ᖁᐊᓴ.

ᕗᕌᓐᓯᔅ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᒫᓂ 100-ᖏᓐᓃᑦᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᓂᒃ ᓯᓚᒧᐊᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓵᑦᑎᐊᖓᓂ ᐃᓄᐃᑦ 1,000ᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᐅᑕᕿᕝᕕᒋᔭᖓᓂᒃ.

ᖁᐊᓴ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒍ ᕗᕌᓐᓯᔅ

ᖁᐊᓴ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒍ ᑖᒃᑯᐊᑐᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᒪᒥᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᔾᔪᑎᕕᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᑖᓐᓇᓕ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᓛᕆᓚᐅᕐᑕᕋ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᒪᒥᐊᖅᑰᔨᓚᐅᕐᑐᖅ ᐆᒪᑎᓕᒫᖓᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᓪᓗ, ᑕᐃᒪᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᖅ.”

ᑲᑎᒪᓂᖓ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐅᖓᑖᓅᖓᓪᓗᖏ ᑖᒃᑯᓄᖓᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᖁᐊᓴ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᕕᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅᒧᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᑐᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᐅᕙᒍ ᓱᕈᓯᐅᔪᒍᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦᑎᓂ ᕿᒪᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᙱᖢᑎ ᖃᓄᐃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᖁᐊᓴ ᐅᖃᒪᐅᕐᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᖃᖅᖢᓂ 6ᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑰᔾᔪᐊᕌᓗᒃ, ᒫᓂᑑᐸᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ 13-ᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᖢᓂ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᑐᓵᑲᑕᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᕕᓃᑦ ᐅᖃᓪᓚᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒋ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᕿᒪᐃᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋ.

“ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒍᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ,” ᖁᐊᓴ ᐅᖃᕐᑐᖅ. “ᐃᓱᒪᔪᖓᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒃᐱᒋᒻᒪᕆᓚᐅᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ.”

ᐅᖃᕐᖢᓂᓗ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓄᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐳᐃᒍᔾᔮᙱᖢᓂᐅᒃ.

“ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᓄᓇᕗᒧᐊᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ. ᐅᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᕗᑦ.”

ᖁᐊᓴ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓱᒪᓪᓗᓂ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᑲᓇᑕᒧ ᐳᓛᕈᑎᖓ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᓄᓇᕗᒧᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᖁᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᕕᓐᓴᓐ ᕼᐊᓂᓕᐊᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒃᒥᐅᑕᖅ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᑯᔭᕐᑐᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃᒥ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᐊᑖᑕᒋᓚᐅᕐᑕᖓ, ᐅᕆᑦᓱᑦ ᐃᒪᕈᐃᑦᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓲ ᔫᓴᕝ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃᒥ.

“ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᒥ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᓂᑰᖕᒪᑦ,” ᕼᐊᓂᓕᐊᖅ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓗᐊᓚᐅᕐᑐᖅ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ. ᐅᖃᐅᓯᖃᓗᐊᖃᑦᑕᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᑕᐅᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐅᕙᓐᓄ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖁᙱᒻᒪᒍ.”

ᓈᓐᓯ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᖁᓪᓕᕐᒥ ᐃᑯᒻᒪᐃᑲᑕᒃᑐᓂ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᕗᕌᓐᓯᔅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᕕᓃᑦ.

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᕐᓇᖅ ᑕᑯᓚᐅᕐᑐᖅ 8ᓂ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᒃ 7 ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓪᓗᑎᒃ. ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ “ᐅᑭᓐᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ” ᑐᓴᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᒪᒥᐊᓐᓂᕋᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᔭᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᕙᒃᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐸᓂᖓ ᑐᓵᔨᒋᓪᓗᓂᐅᒃ.

ᐸᓂᖓ, ᒫᑕ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ-ᕼᐃᒃᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᓐᓂᕐᓱᐃᕆᕙᖕᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓐᓂᕋᕐᖢᓂ ᔭᓗᓇᐃᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᖕᓄ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᑯᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᔪᖅ.

“ᒫᓐᓇᒧᓪᓕ ᐃᓱᒪᒋᕙᒃᑕᕋ. ‘ᖃᓄᐃᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᓄᐊᕈᑎᕕᐅᒃ.’ ᑕᒪᓐᓇ ᓈᒻᒪᖃᑦᑕᓚᐅᙱᑦᑐᖅ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᒥ.

ᔭᐃᒥᓯ ᐃᑦᑐᓗᒃ, ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᖢᓂ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓗᒃᒥ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᒋᓂᕋᖅᖢᓂᐅᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᖕᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᑯᓂᒃ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᒪᑕ. ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᕕᓂᕐᓄᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐃᑦᑐᓗᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᒃᑲᓗᐊᕐᓂᕋᖅᖢᓂ ᑕᑯᓪᓗᓂᐅᒃ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᓄᓇᕗᒥ, ᓱᓕ ᕿᓚᒻᒥᐅᓗᐊᕆᔭᖓ ᐃᓱᒫᓗᒋᔪᓐᓃᕐᕕᒋᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᑳᑐᓕᒃ ᑐᒃᓯᖃᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

“ᐃᓱᒪᔪᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᖃᕈᓐᓃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᒻᒪᕐᕕᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᒐᑦᑎᒍᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᖃᖅᖢᑕ.”

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᓘᑉ ᓄᖃᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᓂ 6ᓂ ᐳᓛᕐᑎᓪᓗᒍ.

– ᑰᕆ ᓚᐅᕌᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᑐᖅ

Share This Story

(0) Comments