‘ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕐᓇᖅᓯᖕᒪᑦ’: ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᕿᒪᐃᓕᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᑐᖃᕆᓵᖅᑕᖓᓂᒃ

ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᕙᓂ 80ᓂ ᐅᑭᐅᓕᒃᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓵᖅᑐᒥᓐ

ᔭᓄᐊᕆ 13ᒥ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᓚᐅᕐᒪᑕ, ᐅᕙᓂ ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒦᑦᑐᖅ, ᐅᓇ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᓅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᖓ ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ)

By ᔨᐊᕝ ᐱᐊᑦᓯᐄ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᓕᕐᐳᑦ ᓄᑖᐅᔪᓐᓃᖅᑐᒧᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᒻᒪᕆᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ, ᐊᑐᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ, ᓄᑖᒧᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓅᑕᐅᓂᐊᓕᕐᒪ ᑖᓐᓇᓗ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓛᖅᖢᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᒡᓗᑐᖄᓗᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᕐᑐᖅ 80ᓂ ᖃᓄᐃᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.

ᐃᓄᖃᕈᓐᓃᓕᒑᔪᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᓄᑖᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᔮᓕᕐᑐᖅ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᔪᐊᔾ ᑲᐅᑭ, ᒪᒥᓴᕐᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒡᓗ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ.

“ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖓ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᓐ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᒡᓗ ᓄᑕᐅᔪᓐᓃᓗᐊᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᕐᒪᓐ.”

ᐅᓇ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐃᒡᓗ ᐊᐃᑉᐸᖓᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐅᓇᑕᕕᒡᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓂᑯ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᖓ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖓᓂ ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᖏᓐᓄᑦ 1943ᒥ. ᓴᓇᔭᐅᓵᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ.

1990 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᒡᓗ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥᐅᑕᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.

ᓄᑖᕐ ᐃᒡᓗ ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑖᔅᓱᒪᙵᓪᓕ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᓵᖅᑐᒥᓐ, ᑲᐅᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ. ᑖᓐᓇ ᓄᑕᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᒡᓗ 9ᓂ ᐃᒡᓕᖃᓚᐅᕐᑐᖅ, ᑖᓐᓇᓕ ᓄᑖᖅ 25 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᒡᓕᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ.

ᑖᓐᓇ ᐃᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᒥᓴᕐᑐᑦ ᐃᓄᑑᔾᔮᙱᒻᒪᑕ ᒪᒥᓴᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᒡᓗ ᓄᑕᐅᔪᓐᓃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᐅᑭ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᕕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐅᓄᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ.

“ᐅᓇ ᐃᓂᒃᓴᑐᐊᖑᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓪᓗᓂ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᑕᒪᑦᑕ, ᑕᐃᒪᓕ ᐅᓇ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᒪᑦ.”

ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕝᕕᐅᕙᓪᓕᐊᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒡᓗ, ᑕᐃᒪᓕ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕆᐊᖃᕐᒪᑕ.

ᐃᓄᖕᓂ ᑲᑎᑎᑦᑎᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᑕᐅᙱᑦᑐᒥ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ ᔭᓄᐊᕆ 13ᒥ. ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑏᑐᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᖃᖅᖢᑎᒃ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᓱᓕᓕᕐᓂᖓᓄᑦ.

“ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕈᒪᒐᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᖁᔭᒋᓗᒍ ᐃᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓯᒪᖕᒪᕆᖕᒪᑦ ᑕᒫᓂ,” ᑲᐅᑭ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

Share This Story

(0) Comments