ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᓯᕙᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓂᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᐃᓕᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᐃᕙᓐᓂᐅᔪᓄᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓐᓂᐅᔪᓄᓪᓗ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᓗᐊᕐᓐ ᑯᓱᒐᖅ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᖓ ᑕᔅᑎᓐ ᐸᑖᕐ)

By ᐃᒻᒪ ᑐᕌᓐᑐᕐ

For an English version of this story, please see: Tenant education workshops planned for people living in public housing.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓕᒫᓄ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᐃᕙᓐᓂᐅᔪᓄᑦ, ᑲᒪᒋᑦᓯᐊᒐᐅᕙᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᒋᐊᖅᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓐᓂᖏᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᓗᐊᕐᓐ ᑯᓱᒐᖅ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑲᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ ᔫᓂ 8-ᒥ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᒥᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᓇᓱᒃᐸᓐᓂᕐᓄᑦ , ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᒥᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐸᓐᓂᖏᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᒡᓗᖃᓕᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᐸᓐᓂᕐᓄᑦ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᕙᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᓲᕐᓗ ᒥᑭᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖁᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔫᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᕙᒋᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᒪᑐᑉ ᒪᑐᐃᕈᑎᖓᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᓕᕈᐊᓂᒃ ᑐᖅᑯᐊᖃᕐᕕᓐᓂᒃ.

“ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᖖᒋᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕗᖅ, ᐆᒥᖓ, ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓴᕆᐊᖃᕋᑦᑎᒍ,” ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᕐᖢᓂ.

ᐃᓛᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖅᐸᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓱᕋᒃᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐸᖖᒋᒻᒪᑕ.

“ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕗᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕙᒋᐊᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓂᖏᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕈᖅᑎᒐᐅᓂᖏᑕ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓕ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᒐᐅᓂᖃᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᓕᖅᐸᒃᓗᑎᒃ,” ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᕐᖢᓂ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᓯᐊᓗᒃᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᖅ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓱᒪᒐᒥ ᑭᓯᒥᑐᐊᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕆᐊᖃᖖᒋᒻᒪᑕ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᐸᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑕ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᒃᓴᒥᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕐᓂᖃᖅᓱᓂ, ᐃᓚᖏᓂᒃ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᓯᒪᓂᕐᒥᓂ “ᐱᓗᐊᒻᒪᕆᒃᑐᒥᒃ ᓱᕋᒃᑎᖅᓯᒪᓂᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪ [ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᑎᓪᓗᒋᑦ] ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖓᓕᖅᐸᖖᒋᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᐅᑭᐅᓂ.”

“ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᐊᔪᕋᒃᑯ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔭᕆᐊᖃᓕᕋᔭᖖᒋᒃᑲᓗᐊᕐᓂᖓᑕ ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒋᐊᖃᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕙᓚᕐᓂᖅᐸᑕ ᐊᖅᓴᓄ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᕆᔭᐅᑲᐅᑎᒋᕙᒃᐸᑕ ᑭᖑᕙᓗᐊᖅᑎᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓗᑎᒃ, ᕼᐃᒃᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓵᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ 6,000-ᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᒡᓗᖁᑎᖃᕐᓂᖏᑕ, ᑭᓯᐊᓂᓗ 3,000-ᖑᔪᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 50 ᐳᕐᓴᓐᑎᖏᑦ ᐃᒡᓗᑖᕆᔭᐅᔪᓐᓇᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 30-ᐃᑦ ᐱᑐᖃᐅᓕᖅᓯᒪᓂᖏᑕ.

“ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓕᖅᐸᒻᒪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒋᐊᒥᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐱᑐᖃᒻᒪᕆᐅᓕᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᐅᓕᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒥᓱᐃᖅᑐᕐᓱᒋᑦ ᒥᑭᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᐸᖕᓂᖏᑕ ᐃᒡᓗᐊᒍᑦ,” ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᕐᖢᓂ.

ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖅᑑᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑐᖃᖅᐸᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓕᖅᐸᒻᒥᔪᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑯᓱᒐᖅ. ᓱᕋᒃᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒥᒻᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᒋᑐᐃᓐᓇᖅᓱᒍ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᕐᓂᖏᑕ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ.

“ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᑕᖅᑳᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᒥᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᓇᓱᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒪᑦᓯᐊᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᑐᑦ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓂᑭᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᖁᐃᔭᖅᑐᕐᕕᖃᖅᓱᑎᒃ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᖁᒥᓯᒪᓕᕈᖕᓇᕐᒪᑦ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᕗᖅ 2022-2023 ᐅᑭᐅᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓚᑦᑖᕐᓗᓂ 2023-24 ᐅᑭᐅᖓ ᐊᑐᓕᖅᐸᑦ.

Share This Story

(0) Comments