ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᕐᕕᒃ: ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅ

ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑐᓯ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᑐᕚᒥᑦ, ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᓐᓂᕐᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ

ᓯᕗᓕᖃᖅᖢᑎᒃ ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᕐᒥ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᐅᓂᑯ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᑎᐅᓂᑯ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓱᒃᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᖅᑯᑎᖓᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᐃᕕᑦ ᓛᕼᐄᑦ)

By ᔨᐊᕝ ᐱᐊᓯᐃ

For an English version, see Slideshow: The National Day for Truth and Reconciliation

ᓇᓗᓇᐃᕋᓱᒃᖢᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅ, ᓄᓇᓖᑦ ᑲᓇᑕᒦᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᑲᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖃᑎᒋᒍᑎᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᕕᖕᓄᙵᖅᑎᑕᐅᓂᑯᕕᓃᑦ ᐅᑎᙲᓐᓇᓕᕐᓂᑯᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓴᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ.

ᐋᑐᕚᒥ ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᑉ ᓵᑦᑎᐊᖓᓂᒃ, ᑕᕝᕙᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒪᐅᕐᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᑕᐅᓯᓕᕆᔨᓂᒃ ᐃᙱᖅᑐᖃᑲᑕᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓇᐅᓪᓚᖅᑐᖃᑲᑕᒃᖢᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔪᕕᓃᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐅᓄᕐᑐᒻᒪᕇᑦᑕᐅᖅ ᑲᑎᓚᐅᕐᒥᖕᒪᑕ ᕗᐊ ᑯᐊᓇᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑯᑎᒃᑯ ᐱᓱᒃᖢᑎᒃ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦᑕᐅ ᑲᑎᖃᑎᒌᑲᑕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ.

ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᐅᑕᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐱᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᖁᑦᑎᓛᖓᓃᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓚᐃᓴ ᐊᐅᓪᓚᓗᒃ-ᕗᐊᑦᓯᑯ)

ᑭᐊᓐᑐᕋ ᑕᒍᕐᓈᕐ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᓴᐅᒥᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐋᓂ ᐊᓂᖕᒥᐅᖅ ᐸᖕᓂᕐᑑᒥᐅᑕᖅ ᑲᑕᔾᔭᖅᑑᒃ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᕕᔾᔪᐊᑉ ᓵᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᓯᑎᐱᕆ 30-ᒥ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᔨᐊᕝ ᐱᐊᓯᐃ)

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᕗᐃᓕᐊᒻ ᐸᕕᐊᓗᒃ ᕿᓚᐅᔾᔭᖅᑐᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅᒥᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋ ᓯᑎᐱᕆ 30-ᒥᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᐹᑎ ᐸᓚᐃ)

ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᑰᓚᐅᕐᑐᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30-ᒥᑦ, ᐅᓄᕐᑐᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᓂᒃ ᐅᕕᓂᕈᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑯᐃᓐᑎᓐ ᓵᓚ)

Share This Story

(0) Comments