ᑕᑯᒋᓇᐃ ᓴᖅᑭᔮᒐᙳᕆᕗᖅ, ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐅᑎᖅᑐᖅ

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᔪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐋᑐᕚᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒎᕋᑖᖅᑐᒥᓐ

ᓴᐅᒥᐊᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ ᒧᐊᑏ ᒫᑎᐅᓯ ᐊᒻᒪ ᓗᑦᓗ ᐲᑕ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥ ᔮᓇᑦ ᐃᕕᒃ, ᐅᕙᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕕᒃᒥ ᐆᒧᖓ ᑕᑯᒋᓇᐃ ᐃᖃᓗᖕᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᒥᐅᕈᓪ ᔭᒫᓪ)

By ᒥᐅᕈᓪ ᔭᒫᓪ

For English version, see Takuginai turns the channel, returns to Iqaluit

ᔮᓂ, ᐸᑭ, ᒦᓰ, ᒪᓚᐃᔭ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᓴᑭ ᐅᑎᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ.

ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒡᒐᒧᑦ ᐱᙳᐊᕈᑏᑦ — ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᑕᓚᕖᓴᓐᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᐅᔪᒥᒃ ᑕᑯᒋᓇᐃᒥ ᐱᙳᐊᖅᑎᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ — ᐅᑎᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓂᐊᓂᖓᓄᑦ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥᓐ.

ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᖅ ᓴᓴᒥ ᓯᑐᕇᑦ (Sesame Street) ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᑎᑑᖓᔪᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ (IBC) ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑎᐅᓪᓗᓂ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᓇᐃᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐃᐅᐋᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓪᓗᑎᒃ.

ᐅᓇ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 1970-ᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᓅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ ᐋᑐᕚᒧᑦ 2021-ᒥ.

ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᑐᑯᓐᓇᒐᒃᓴᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨᒥᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᒪᓃᑦᑐᖅ ᑖᒻᓴᓐ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᖓ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᒻᒪᕆᓚᐅᕐᒪᓐ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᒥᓐ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᓂ ᒧᐊᑏ ᒫᑎᐅᓯᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᑦᓗ ᐲᑕᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᑖᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.

ᒫᑎᐅᓯ, ᐃᓕᓴᐃᔨᕕᓂᖅ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᒪᓚᐅᕐᑐᖅ “ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓯᓚᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓘ ᐃᓗᐊᓂᒃ ᓱᕈᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓇᖃᕐᓗᑎᒃ.”

ᑖᒻᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᑎᒌᖑᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅ ᒪᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᒪᓕᒃᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒥ.

ᒫᑎᐅᓯᒪᓪᓕ ᐊᒻᒪ ᐲᑕᒧ, ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᓂ ᑕᑯᒋᓇᐃᒥ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒃ. ᒫᓐᓇᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐊᒡᒐᒥᐅᑕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᑲᑕᖕᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓄ ᓄᒃᑎᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

“ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᐃᓄᖕᓂ ᑎᑭᑦᑐᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑕ ᑕᐃᒪᓕ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᐅᕗᖓ,” ᒫᑎᐅᓯ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑯᓂᕈᓗ ᑕᒫᓃᑦᑕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ,” ᐲᑕ ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᑕᐃᒪᓕ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᐸᒡᓗᑎᒃ ᑕᒫᓃᓐᓂᖏᓐᓂ.”

ᒫᑎᐅᓯ ᐊᒻᒪ ᐲᑕ ᕿᓂᕐᒥᔫᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄ ᐳᓛᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᕙᓪᓕᖅᒥᐅᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᖕᒪᓐ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕿᓂᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*