ᑳᑦᑐᖅ (ᐊᕐᓇᖅ ᑳᑦᑐᖅ) – ᑐᓪᓕᖓ 2

ᖃᓄᖅ, ᐊᕐᓇᖅ ᓴᒧᕐᒥᒃ, Summer ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᓂᐊ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒦᓐᓂᕐᒥᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᐃᔭᖓ ᕿᑭᕐᑕᖅ ᑐᑦᑐᓕᒃ – ᑐᑦᑐᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᒻᒪᑦ – ᑭᓯᐊᓂ ᓄᑖᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᕋᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ.. (ᑎᑎᕋᕐᔭᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᑯᕆᔅᑕ ᒃᓛᓯᓐ)

By ᓖᓴ ᒍᕆᒍᐊ

For an English version of this story, see Kaattuq (She is hungry) – part two

ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᓂ ᐅᒍᓯᑎᐅᑉ, ᑕᖅᑭᑦ 6 ᐊᓂᒍᓪᓗᐊᓕᕐᑎᓪᓗᒋ5 ᓴᒧᕐ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑲᒪᔨᐅᒋᐊᕐᑐᓕᕐᓱᓂ ᑐᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᑦᑐᓂᒃ ᓇᐃᓴᐃᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ Westminister Island,ᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖃᕐᑐᒥᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᒃᑐᓕᒃ. ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕕᓃᑦ ᖃᐅᔨᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᒧᕐ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒍᒪᓚᐅᕐᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑖᕐᓱᑎᒃ, ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᖓᑕᔫᕐᑎᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓴᖓᓂᖔᕐᑐᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᑎᒃ Blue Sky Aviation.

ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᓗᐊᓚᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᖓᑕᔫᕐᑎᓂᒃ Blue Sky,ᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᓇᑎᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᖃᖓᑕᓕᒪᖏᑦᑐᑦ ᑭᖑᕝᕕᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᓗᐊᕐᑕᐃᓕᓂᖅ. ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᓯᐅᑐᐃᓐᓇᕐᑑᔮᕐᓯᒪᔪᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐅᓪᓘᓐᓂ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᕗᔭᓗᐊᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐱᐊᓂᓚᐅᕐᑕᖓ, ᑭᖑᕙᕋᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓗᐊᕋᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐊᓂᑐᐊᕐᒪᑦ, ᔭᑯᔅ ᖃᖓᑕᔫᖏᓐᓂᑦ Blue Sky ᐅᖄᓚᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

“ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒋᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᑎᒻᒥᔫᕐᑎᒥᒃ ᑭᖏᓈᓗᐊᓚᐅᕐᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᕿᓈᓗᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᕋᕐᓱᒋᑦ,” ᐅᖃᓚᒃᑯᑦ.

“ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑕ.”

“ᐃᔅᑭᒨᑦ ᓂᐱᖃᖏᑦᓯᐊᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᑦ.”

‘ᐃᓄᐃᑦ.’

“ᐆ ᐄ, ᐊᑐᓚᐅᕐᒪᐅᒃ ᑕᒪᓐᓇ.”

“ᐋᒃᑲ, ᐋᒃᑲ. ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᔅᑭᒨᖑᖏᑦᑐᑦ.”

“ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᒪᒥᐊᓴᖅ.’ ᑐᓴᕐᓇᕐᑐᖅ ᓂᒡᒐᓕᐊᕐᑐᕐᓂᖓ. “ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᖅ, ᐅᖃᓕᒪᓪᓗᓂ, ᓂᐅᕆᐊᕆᕗᖅ, “ᓱᓕ ᐅᕐᓱᐊᓗᒃᓴᖃᕐᑐᒍᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᕕᓂᕐᒥᒃ ᖃᖓᑕᔫᒧᑦ. ᕿᒪᒍᓐᓇᕐᑕᕗᖃᐃ ᐃᓕᓐᓄᑦ.?”

ᑎᕙᓂ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨ ᓄᐃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓴᒧᕐ ᐅᒃᑯᐊᖓᓄᑦ, ᐊᐅᐸᕐᓱᓂ ᑮᓇᖓ, ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᓪᓗ ᐃᓵᑦᑕᕐᓱᓂᓗ. “ᓱᕙ ᔭᑯ, ᐅᑕᖅᑭᑲᐃᓐᓈᕐᔪᒋᑦ,” ᓴᒧᕐ ᑭᐅᔪᖅ, ᐅᖄᓚᐅᒻᒥᒃ ᖃᓂᒥᓄᐊᕐᓯᓯᒪᓪᓗᓂ. “ᐱᓕᕆᑲᐃᓐᓇᕋᒪ, ᑎᕙᓂ.”

“ᓘᑦᑖᖅ ᒧᐊᕐᓴᓐ, ᕿᓚᓗᒐᐅᑉ ᑑᒑᖓ ᑐᑭᖃᕈᓐᓇᐃᕈᑕᐅᕗᖅ. ᑐᓴᕈᑎᓂᐊᕐᑏᑦ ᖃᐅᔨᒍᒪᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᖃᖅᐸᒻᒪᖔᑦᑕ ᑑᒐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᓱᕋᐃᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ. ᖃᓄᕐᓕ ᐅᖃᐅᓯᕆᒋᐊᖃᕋᒃᑯ?”

ᓴᒧᕐ ᑐᐃᒥᓂᒃ ᖁᒻᒧᐃᒋᐊᕐᑐᖅ. “ᖃᓄᕐᓕ ᖃᐅᔨᒪᒐᔭᕋᒪ? ᑕᒪᓐᓇᓕ ᐱᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᒻᒪᐅᒃ. ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᓪᓕ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑎᐅᖏᓐᓇᒪ.”

ᐱᐊᓂ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᒻᒪ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒥ ᐊᒻᒪ ᑕᓐᑲᓐ ᖃᓂᒪᒻᒪ. ᓱᓕ. ᑕᑯᒋᐊᖃᑦᑕᕈᕕᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖃᑦ….”

“ᖃᓄᕐᓕ ᕆᔨᓄᓪ?” ᓴᒧᕐ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓱᓂ ᑕᒪᓂᖏᓐᓂᖓᓂ.

“ᕆᔨᓄᓪᑦ, ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᒻᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᐅᕐᒧᑦ,” ᑎᕙᓂ ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᐅᐃᒻᐸᑦᓱᓂ. “ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑯᑦ ᐅᑕᖅᑭᒻᒪᑕ ᓯᒪᑖᓂ. ᒪᓕᓪᓗᒍ ‘ᑐᒃᓯᕋᕈᑕᐅᓯᒪᔪ,’ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᕐᑕᑎᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑎᕙᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓱᓂᓗ ᑐᓴᕐᑕᐅᒡᒍᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ. “ᒥᓂᔅᑕ ᐅᖄᓚᕕᐅᑲᑕᑕᒻᒪᑦ.”

“ᐆᑭ, ᐆᑭ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᕐᐳᖓ.”

“ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.” ᑎᕙᓂ ᓄᑖᓐᓂᒃ ᑲᒫᓗᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᕿᒪᑦᓯᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᓯᓪᓗᓂ ᐊᒥᑦᑐᕋᔮᖑᓪᓗᓂ. ᓴᒧᕐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖏᑦ ᐊᓐᓄᕌᑦᓯᐊᕐᓯᒪᐃᓐᓇᐅᔭᕐᑑᔮᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓗᐊᖏᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᕋᒥᒃ, ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᑲᓴᒃ ᓱᓇᓕᕆᔫᔮᓚᐅᕐᓯᒪᓇᑎᒃ. ᑕᖃᓇᕐᑐᐊᓘᔪᑦᓴᐅᔪᖅ ᐱᓐᖑᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓱᓂ, ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᑐᖅ.

“ᔮᑯᔅ, ᒪᒥᐊᓇᖅ, ᐅᖃᕐᐱᑦ ᖃᓄᖅ?”

“ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᕕᓃᑦAvGas,ᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ, ᕿᒪᑦᑕᒃᑲ ᐃᓕᓐᓄᑦ.”

“ᐄᖕ, ᐄᖕ. ᐊᑐᕐᑐᐊᕐᑎᑦᓯᔨᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ. ᑕᒪᐅᖓ ᓴᓂᕐᕙᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᒫᓐᓇᐅᓂᐊᓂ. ᓴᐅᒍᓐᓇᕐᐱᒋᑦ ᒫᓐᓇ?” ᓴᒧᕐ ᐊᐱᕆᒧᖅ, ᑎᒍᒥᐊᕐᓱᓂ ᐅᖄᓚᐅᒻᒥᒃ ᖁᖓᓯᒥᒍ5 ᐊᒻᒪ ᑐᐃᒥᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓱᓂ ᕿᓚᓗᒐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥᓄᑦ.

‘ᐄᑦᓯᐊᑦ, ᐄ, ᐱᒡᒐᓴᖏᑦᓯᐊᕐᑐᖅ.”

ᔪᒪᓂ ᐸᓖᓯ ᖃᐅᔨᓯᒪᒻᒪᑕ ᑑᖔᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᓱᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᖅ ᐅᓂᑳᖑᓯᒪᔪᓄᑦ.

“ᒪᓂᐊᓇᖅ, ᓱᓇᐅᒻᒪᑦ?”

“ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᒃᓴᖅ, ᓘᖅᑖᖅ ᒧᐊᕐᓴᓐ.”

“ᓲᖃᐃᒻᒪ. ᐆᑭ, ᓂᕈᐊᕐᓯᓗᑎᑦ ᐃᓂᒋᓂᐊᕐᑕᓐᓂᒃ ᐊᑲᐅᓂᕐᐸᐅᔪᕆᔭᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᓗᓂ. ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᔾᔪᑎᓴᒥᒃ,” ᐅᑲᕐᑐᖅ. ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᑦ ᐲᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ ᑲᒪᓯᓪᓗᓂ ᐊᑎᓕᕐᕕᒻᒥᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒻᒥᒃ 8 -ᕕᑦᒥᒃ ᑕᑭᓂᓕᒻᒥᒃ ᑑᒑᒥᒃ $20,000,ᓄᑦ. ᐅᐊᑲᓪᒪᖔᒃ!

*****

ᓄᓐᖑᐊᓂ ᓄᕕᐱᕆ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᓄᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎ ᑲᑎᕐᓱᐃᓚᕐᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᑎᒃ ᑐᒃᑐᓕᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᕋᒃᓴᐃᑦ ᑲᒪᓇᕐᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᑐᑦ. ᓇᓚᐅᒃᓵᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓄᖏᓐᓂᕐᓴᐅᔪᕆᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᓴᓂᒃ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᕿᑭᕐᑕᒥ, ᐅᓄᖏᓐᓂᕐᓴᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᓯᒪᓕᕐᑐᓂ 20,ᓂ. ᑐᑦᑐᐃᖃᐃ ᐅᓄᕐᓯᓕᐅᒥᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓴᒧᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓗᒋᐊᒃᑕᐅᓯᒪᔪᐊᕐᑐᑦ – ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐅᓂᕐᓵᓄᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᓕᕐᓱᓂ, ᐅᖅᑰᓂᕐᓴᐅᓕᕐᒪᑕ ᐊᐅᔭᐃᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᓪᓛᑦ, ᑐᑦᑐᐃᑦ ᐅᓪᓚᕋᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗᕐᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒥᓗᒋᐊᓂᒃ ᕿᒃᑐᕆᐊᓂᓪᓗ ᕿᒫᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᕐᐸᑦᑐᑦ ᑳᓕᑐᐊᕋᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᖃᓪᓗᑎᒃ.

ᓂᕆᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᒃ! ᖃᓄᐃᓘᕐᐸᓪᓕ ᓄᕐᕋᒃᓴᓖᑦ? ᓴᒧᕐ ᕿᐊᑲᓴᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᓕᕋᒥᒋᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᓚᐅᕐᑐᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᓐᖑᐊᓂ, ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓱᓂ ᐊᓪᓕᓂᐊᓂ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᑏᑑᔭᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᐃᒃᑐᕐᓱᓂ ᓵᖓᓂ ᐃᒐᓚᖓᑕ, ᓯᕿᓐᓂᕐᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒪᖓᓐ ᓲᕐᓗ ᐊᒥᐊᒐᑎᑐᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᑉᐸᓕᐊᓕᕐᒪᑕ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᐅᓂᐅᔭᕐᓂᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂᕐᒥᐅᑦ ᖁᕕᐊᓱᖑᐊᕋᓱᐊᕐᑐᑦ ᐃᕿᐊᓱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᕋᕐᑐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᓱᓕᕆᒋᐊᖃᕐᐳᖓ ᑕᒫᓃ?

ᖃᓄᕐᓕ ᑕᐃᕕᐅᒃ ᐃᓅᑉ ᓄᖅᑲᖓᕕᐊ? ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᑦ!

ᑎᐴᓚᐅᑉ ᑐᓴᕈᑎᓕᐊᖏᑦ ᓱᓕ ᐱᐊᓂᖏᒻᒪᑕ. ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᒍᑕᐅᕙᑦᑐᑦ!

ᒪᒥᐊᓇᖏᒃᑯᐊ, ᐃᓱᒪᓕᕐᑐᖅ ᓴᒧᕐ, ᐊᔪᕐᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᒃᑮᕌᓗᒻᒥ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᕿᐊᓇᕐᑐᒥ, ᐅᑕᖅᑭᑯᑑᓪᓗᓂ ᐅᓪᓗᓂ “ᐃᓱᒪᕐᓱᕈᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ” ᐊᖏᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔭᑦᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ. ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐊᑕᐅᓈᕐᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᒪᒋᐅᑎᒋᐊᖅ! ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓕᕕᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᐊᓄᑦ. ᑲᑉᐱᐊᒋᔭᐃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ.

ᓴᒧᕐ ᐊᓗᑦᑐᕐᓱᓂ ᓯᓯᒥᒃ ᐸᓕᐊᒥᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᕐᑐᖅ ᓄᖅᑲᖓᓛᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᕌᓐᑐᒥ, ᐊᓈᓇᒃᑯᒥᓃᓪᓗᓂ. ᐊᓈᓇᑯᒥᓃᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᑑᒐᓗᐊᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᒋᓗᒋᑦ ᑲᑎᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖅ, ᐱᖅᑯᓯᖓ ᑲᒪᓇᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᑦᑑᓇᓱᓗᐊᒧᑦ. ᐃᓚᒋᔭᑐᐊᕆᓚᐅᕐᒪᒋᑦ. ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᐊᐅᓪᓚᕋᑎᒋᒐᔭᕐᓱᓂᐅᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᓕᕐᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ. ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᔪᓚᐃᒥ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ, ᐸᓐᓂᕐᑑᒧᐊᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑖᓱᓂ ᐊᑐᕐᑐᐊᕐᑎᑦᓯᔨᒥᒃ ᑲᒪᒐᔭᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᒥ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᒻᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᒻᒥᐊᓕᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᑭᖏᑦᑐᐊᓗᓐᓂ ᖃᑎᖅᑲᓂ ᑎᒻᒥᑲᑕᑦᑐᓂᒃ ᐊᕕᓐᖓᕐᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᐃᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᓂᕐᓂᖃᕐᓇᕐᑐᖅ ᓂᓪᓕᓇᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᐃᒪᓇᕐᑐᖅ ᓄᓇᑐᖃᕕᓂᐊᓂᒃ. ᓂᐅᕐᕈᔨᑐᐊᑦ ᑲᑎᓯᒪᔭᖏᑦ ᔭᒪᓂᕐᒥᐅᑖᒃ ᐊᐅᑉᐸᕇᒃ ᓴᓂᐊᓃᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕕᐅᑉ ᐃᑎᕆᐊᕐᕕᐊᓂ.

“ᐊᑎᕋ ᕼᐊᓐᔅ. ᐅᓇ ᕼᐃᓪᑲ. ᕗᕆᖕᕗᑦᒥᐅᑕᐅᔪᒍᒃ, Frankfurt!” ᐊᖑᑦ ᑭᐅᔪᖅ.

“ᓴᒧᕐ.” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐊᕐᓇᖅ, ᐊᒡᒐᖏᓪᓗ ᓴᔪᑦᓱᑎᒃ ᑕᓯᐅᕐᓯᔪᖅ ᑎᒥᖓᓗ ᓇᓗᓴᕋᓂ ᓴᔪᑦᑐᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ.

“ᓴᒧᕐ“! ᐃᕝᕕᑦ….ᐅᖅᑯᓯᔪᐊᓘᓕᕋᕕᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᕼᐃᓪᑲ ᐃᓪᓚᕐᓯᓪᓗᓂ ᓂᐱᖅᑯᕐᑐᔪᐊᓘᓪᓗᓂ. ᓴᒧᕐ ᐃᓱᒪᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᓴᓂᕐᑰᓱᕆᓪᓗᓂ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐃᔪᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑎᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᐋᒃᑲᐅᒐᓗᐊᖅ.

“ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ?” ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᐃᔪᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᓲᕐᓗ ᐃᓚᓐᓈᕆᓕᕐᓱᒋᑦ.

“ᓵᓚᖅᑳᖃᕋᓱᐊᕐᐲᑦ?” ᐊᐱᕆᔪᖅ ᕼᐃᓪᑲ.

“ᐅᐊᑲᓪᓚᖔᒃ, ᐋᒃᑲ! ᐱᓱᔪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕋᒪ ᐅᖓᓯᑦᑑᖏᑦᑐᒧᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐱᓱᓯᓪᓗᓂᓗ ᐊᒡᒐᒥᓄᓪᓗ ᐅᖃᕐᓱᓂ, ᖃᐅᔨᒪᒌᕋᒥ ᑕᐃᒪᐃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᑎᓐᓇᒍ, ᐊᒻᒪ ᐅᒡᒍᕆᓪᓗᒍ.

“ᓇᑭᓐᖔᕋᕕᑦ?” ᐊᐱᕆᔪᖅ ᕼᐊᓐᔅ.

“ᑐᕌᓐᑐ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖃᓄᓪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑐᖓ.”

“ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᖅ!” ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᑕᓕᓂ ᐊᐅᓚᑎᑦᓱᓂᒋᑦ ᐃᒡᓯᕋᔪᐊᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒪᔪᑐᑦ ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᒥᓄᑦ.

ᓴᒧᕐ ᐃᓱᒪᓯᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᖑᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓂᒪᓇᕐᑐᖃᑐᒋᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐊᑲᕐᓴᒐᓱᒋᓇᒋᑦ ᐊᑭᒋᐊᕐᑎᐅᓱᒋᓪᓗᒋᓪᓗ. “ᐆ, ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥᐅᖅ! ᐄᖕ, ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖃᕐᐳᖓ. ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᓪᓗᖓ ᑐᑦᑐᓂᒃ.”

“ᑐᑦᑐᐃᑦ ᕼᐅ, ᕼᐅ!” ᕼᐊᓐᔅ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐊᒡᒐᒥᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᓱᓂ. “ᑐᑦᑐᕕᓂᕐᑐᒐᔭᕐᐱᑕ!”

*****

ᓴᒧᕐ ᐳᐃᒍᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᑐᕌᑐᒥ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃ ᖁᕕᐊᒋᖏᒻᒪᕆᑦᓱᓂᐅᒃ. ᐊᐳᑎᖃᕋᓂ, ᑕᕆᐅᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᓄᑦ ᓱᐳᕐᓗᑦᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖏᑦ ᓂᓐᓂᐅᕋᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᐱᓱᑦᑐᑦ ᐊᔾᔭᕐᓯᓪᓗᑎᒃ ᐃᒋᑕᒃᓴᓂᒃ. ᓴᒧᕐ ᐊᓇᓇᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕋᕐᑖᕐᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓱᓂ ᐃᓪᓗᒥ ᑐᓪᓕᐊᓂ ᓇᑎᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓂ 1940,ᓂ ᑐᕌᑐᑦ ᑯᕇᒃ ᓄᓇᓕᖓᓂ. ᐱᖃᓐᓈᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᑎᓕᒻᒥᒃ ᕼᐊᐅᕋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕐᕕᓐᓂᒃ. ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑭᓐᖑᒪᒋᔭᐅᕙᑦᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓱᓂ.

“ᐱᖃᓐᓈᕆᓐᓄᑦ ᐱᒡᒐᓇᖏᒻᒫ?” ᓴᒧᕐ ᑏᑐᖃᑎᖃᕐᓱᓂ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᐃᓪᓗᖓᓂ ᐊᐱᕐᓱᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑎᓯᐱᕆ 24,ᒍᑎᓪᓗᒍ, ᓂᕆᓪᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᒧᕐ ᓂᕆᔪᑑᑎᓪᓗᒍ.

“ᐊᒃᑲᑦᓯᐊᖅ,” ᐊᓇᓇᖓ ᑭᐅᔪᑦ. “ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑲᐅᓈᑐᐃᓐᓇᕐᑐᖅ.”

“ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑲᐅᒋᕙᓚᐅᖏᑕᕋ ᐊᑖᑕᒐ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓕᑐᐊᕐᒪᑦ.”

“ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᕋᒪ ᐊᕐᓇᓂᐊᕐᑐᖅ, ᐊᓯᓐᓂᐊᕐᑐᖅ.”

ᓴᒧᐆᑉ ᐊᑖᑕᖓ ᐊᔪᕐᓴᖏᑦᑐᐊᓘᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᕐᑐᖅ ᕚᓐᑯᕙᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓱᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᒪᓂᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐋᔨᕈᑎᖃᕐᓱᓂ ᓄᓇᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ. ᑕᒪᓐᓇᓕ ᓂᐅᕐᕈᓯᐅᕋᓱᐊᕐᑑᔮᕆᔭᕋ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᒧᕐ ᐅᖃᓚᐅᕐᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᑕᐃᒫᒃ. ᐃᓪᓗᖃᑎᖃᕐᑐᖅ ᑎᕕᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᕐᓴᓂᐊᕐᑎᒥᒃ ᐊᑎᖓ ᑕᓂᐊ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᒃᓯᐅᓗᐊᕌᓗᒐᓂ ᓴᒧᕐᒥᑦ. ᓯᑐᕋᕆᐊᕐᑐᕐᐸᓚᐅᕐᑑᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᐃᓴᕆᐊᕐᑐᕐᐸᑦᓱᑎᒃ ᑐᓄᓂ ᐋᓐᓂᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ.

ᓴᒧᕐ ᐊᓈᓇᖓ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ ᐃᒐᖁᔨᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᑎᑦᓯᓪᓗᓂ ᓴᒧᕐᒥᒃ ᐅᓪᓗᖓᓂ 25. ᓴᒧᕐ ᐊᓂᓪᓗᓂ ᐃᓪᓘᑉ ᑐᓄᐊᒍᑦ ᐱᓱᓯᔪᖅ, ᐊᐅᒃᑲᓂᖓᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᑰᓴᕐᓯᒪᓗᐊᕐᓱᓂ, ᓂᐱᖃᓗᐊᕐᑐᒃᑰᕐᑕᐃᓕᓪᓗᓂ ᐊᑲᕐᓴᖏᑦᓯᐊᕋᒥ ᑕᑯᓕᒪᓇᖏᑦᑐᓃᒋᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᖃᓗᐊᕐᑐᐊᓗᒻᒥ. ᓂᐱᖃᖏᑦᑐᒦᓕᓂᐅᒐᒥ, ᐃᓂᑭᒃᓴᕋᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᑕᕐᓇᕐᑐᓃᓕᓂᐅᓪᓗᓂ. ᓴᒧᕐ ᓴᐃᓪᓕᒋᐊᕐᐳᖅ ᓂᕆᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᐃᒐᒥ – ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᔮᒻᔅ, ᑭᐅᕆᑦ, ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᖅ ᖃᔪᖓᓗ, ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓪᓗ ᐃᕐᕋᕕᖏᑦ, ᓂᐊᖂᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐃ. ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᕐᕋᖅ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖏᒃᑲᒥ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᓵᖓᓄᑦ, ᖁᕕᐊᓱᓚᐅᖏᑦᑐᖅ: ᐃᒐᓯᒪᔪᖅ ᐊᕿᒋᔪᐊᖅ, ᐃᒐᓯᒪᔪᑦ ᑳᓕᕙᒪᐅᕐ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᕕᓃᑦ ᑐᖑᔪᕐᑐᑦ.

“ᓂᕆᑦᓯᐊᕆᑦ!” ᐊᓈᓇᖓ ᐃᔪᕆᓴᕐᑐᖅ, ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᓪᓗ ᑯᕕᓯᓯᓪᓗᓂ.

“ᕗᐊ….ᓂᐊᖁᔭᖃᕐᐸ?”

“ᓂᐊᖁᔭᕐᑐᖏᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᖅ, ᐸᓃᒃ. ᐅᕝᕙ, ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᓂᕆᓚᐅᕆᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᑐᓂᓯᓪᓗᓂ ᐃᓗᓕᓕᒻᒥᒃ. “ᐃᒍᓇᐃᑦ ᐱᐅᒻᒪᑕ ᐊᕿᐊᕈᕐᓄᑦ.”

ᓴᒧᕐ ᒪᑐᐃᕐᓯᕗᖅ ᒪᑐᐃᕐᑕᑦᑐᓂᒃ ᐊᑭᓐᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᓇᓂᓯᓪᓗᓂ ᓂᐊᖁᔭᒥᒃ. ᐊᖏᓂᖃᕐᑑᔮᕐᓱᓂ ᐊᕐᓴᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᑲᑎᓕᕐᒪᐅᒃ ᓲᕐᓗ ᑭᓪᓗᐊᕐᑐᖅ. ᑕᑯᓇᓂᓗ ᕙᑕᒥᒃ ᐅᕙᓘᓐᓂᑦ ᐊᓯᐊᓂᒃ, ᑯᕕᓯᒋᕗᖅ ᐅᕐᓱᒥᒃ ᐸᓕᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐃᑦᓯᓪᓗᓂ ᓵᒧᑦ.

“ᓂᕿᑦᓯᐊᔭᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓂᕆᒍᓐᓇᖏᓐᓇᒪ. ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᑐᕈᓐᓇᕐᓇᖓ. ᐱᕈᕐᑐᓂᒃ ᑭᒥᐊᓕ ᓕᕆᒨᒍᒐᒪ. ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓇᕐᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᓐᓃᓕᕐᑎᓪᓗᒍ,” ᐊᓇᓇᖓ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐊᑦᑐᐃᓪᓗᓂᓗ ᓈᒥᓂᒃ.

ᓱᓇᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕋᓗᐊᕐᒥᒐᕕᑦ? ᓴᒧᕐ ᐃᓱᒪᓕᕐᑐᖅ. ᐃᓕᑕᕐᓇᑦᓯᐊᕈᓐᓇᐃᕋᕕᑦ. ᕗᐃᓐᒥᒃ ᓂᐅᕐᓯᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᓪᓗ ᐊᓯᔾᔩᕗᖅ. “ᕼᐊᑉ, ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒦᑎᓪᓗᖓ ᐳᓛᕆᐊᕐᑕᑦᓴᕆᕙᒻᒪ? ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᒫᓐᖓᑦ, ᒫ.”

“ᐆ ᕼᐊᓂ, ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖏᒻᒪᕆᒃᑲᒪ ᐃᒃᑮᓇᕐᑐᐊᓗᒻᒥᒃ,” ᐊᓈᓇᖓ ᑭᐅᕗᖅ, ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓪᓗᓂᓗ ᓂᐊᖁᔭᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓂᕐᕙᑎᕆᓪᓗᓂ. “ᑕᐃᒪᐃᒪᑦ …ᐅᓂᒃᑲᐅᑎᓚᐅᖓ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒦᓐᓂᕐᐱᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ!”

‘ᑕᐃᒫᖑᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒐᕕᑦ. ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᒍᓯᖃᑐᑦ ᓄᑖᑎᑐᑎᑦ. They have a mosque … and, like, zumba. ᐃᒫᒃ, ᑲᑎᓐᖓᓇᑎᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᓄᑦᓱᑦᓱᓂᓗ ᐊᕿᒋᕕᓂᐅᑉ ᓂᐅᖓᓂᒃ ᓂᕆᓕᕐᓱᒍᓗ, ᕿᒥᖓ ᑕᒪᕐᒥᑦᓯᐊᕐᓗ ᐊᑕᑎᓪᓗᒋᑦ. “ᑕᐃᒪᓕ ‘ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓯᐊᕐᓇᕐᐳᖅ ‘ᐃᖏᕐᕋᓂᒃᑯ.’” ᐊᒡᒐᖏᑦ ᐃᕕᕈᕐᐸᑦ? ᒎᑎ, ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᒃ ᐃᔾᔪᐊᕐᓯᔨᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒥᔪᖅ.

“ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᓐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᖃᓐᓈᖃᓕᕐᐲᑦ? ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᓇᒥᒃ ᐱᖃᑎᖃᕐᐲᑦ, ᐅᖃᖔᕆᐊᖃᕐᑐᖓ ᐃᒫᒃ.”

“ᐋᒃᑲ.” ᓴᒧᕐ ᓂᕆᓪᓗᓂ ᓂᐊᖁᔭᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᓱᑦᑕᕐᓱᓂᐅᓪᓗ ᐅᕐᓱᒧᑦ. “ᐃᓚᐅᔪᖓ ᒥᕐᓱᕐᑎᓄᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᑎᒋᓕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᓯᐊᕐᓇᒥᒃ ᑎᕆᒐᓂᐊᒥᒃ ᓄᐃᓚᓕᕐᓂᐊᕐᑕᕋ.”

“ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒃ!” ᐊᓈᓇᖓ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᑲᒪᓕᕆᓪᓗᓂᓗ ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᒥ ᐴᒍᑕᕐᒧᐊᕐᓱᒋᑦ.

“ᑕᐃᓐᓇ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᓛᓱᐊ ᑲᒪᔨᐅᕙ? ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᕿᓄᐃᓵᒃᑲᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᒥᕐᓱᒃᑳᓗᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐳᖓ ᒥᕐᓱᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.”

“ᖁᕕᐊᓇᕈᓇᕐ,’ ᐊᓈᓇᖓ ᑭᐅᕗᖅ, ᓴᕕᕋᔭᓪᓗ ᐱᐅᓴᐅᑎᖏᑦ ᐊᒡᒐᖏᓐᓂ ᑎᑦᑐᓛᕐᓱᑎᒃ ᐸᓕᐊᕐᒧᑦ ᑎᒍᓯᒐᓱᐊᕐᓱᓂ ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ. “ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᓴᓇᖑᐊᒃᑲᐅᒐᕕᑦ.”

“ᐄᖕ ᑭᓯᐊᓂ, ᑖᓐᓇ ᓯᖀᖃᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓗᓕᖃᕐᓱᓂ…” ᓴᒧᕐ ᓂᕆᓇᓱᐊᓯᓪᓗᓂ ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᑲᑭᐊᒧᑦ ᐅᖃᕐᓂᐅᔭᓕᕐᑐᑦ. “ᐊᓈᓇᒃ, ᖃᓄᐃᓕᓐᓂᕐᒪᓪᓕ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᓯᐅᕈᓯᒋᕙᓚᐅᕐᑕᕗᑦ ᓂᕆᓪᓗᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᑕᖏᕐᐸᓚᐅᕐᑐᑦ? ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖓ ᐳᕌᑲᓕᒥᒃ ᓴᓇᓚᐅᕐᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᓂ? ᐊᒻᒪ ᐃᒐᓯᒪᔭᑎᑦ ᓂᐊᖁᔭᐃᑦ? ᐃᒫᒃ, ᓴᐅᓪᓕ ᖃᔪᖓ?”

ᐊᓈᓇᖓ ᖁᖓᒍᓐᓇᐃᓕᕐᑐᖅ. ᐅᖃᓕᒪᓕᕋᒥ, ᓲᕐᓗ ᓵᒧᑦ ᐅᖃᓕᒪᔪᖅ. “ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᐸᓚᐅᕐᐳᒍᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᐊᑖᑕᐃᑦ ᕿᒪᐃᒻᒪᑦ. ᐃᑲᔪᕐᐸᓚᐅᕐᒪᑦ ᕿᓄᐃᓵᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.” ᑕᐃᒪᖓᓪᓗ ᐃᒧᓯᑲᑕᑦᓱᓂ ᓵᒥᑕ ᖃᖓᓂ ᖃᓪᓗᓈᕐᑕᓂᒃ ᐃᒡᒍᑎᓂᒃ. “ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᕿᐊᓗᐊᕐᓂᑯᒧᑦ ᕿᕝᕕᐅᕕᐅᓗᐊᒧᑦ ᓂᕆᔭᒃᑲ ᑕᕆᐅᓪᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖏᑦᑐᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐃᔪᐱᓪᒪᑦᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᒃ ᓂᐅᕐᓯᓪᓗᓂ. “ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᕿᓄᖓᓚᐅᕋᕕᑦ. ᐊᒻᒪ ᑲᑕᒃᓯᒪᓗᐊᓚᐅᕋᒪ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅ.” ᑕᑯᓴᑕᐃᓐᓇᕐᓱᓂᓗ ᓴᒧᕐᒧᑦ. “ᓂᖀᑦ ᑖᒃᑯᑐᐊᑦ ᖁᕕᐊᑦᑕᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕋᕕᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑯᑦ.”

ᓴᒧᕐ, ᓂᕆᓂᐅᔭᓕᕐᓱᓂ ᐅᕐᓱᓕᕐᓱᒧᑦ ᒥᓱᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᓂᐊᖂᔭᒥᒃ, ᖃᔪᕐᑐᓯᒻᒥᔪᖅ. ᐊᓈᓇᖓ ᐃᑯᓯᕐᓱᓯᔪᖅ ᓵᒧᑦ ᑕᓕᕐᐱᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᐅᒻᒥᐅᑕᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᑎᑦᓯᐅᓕᕐᑐᖅ, ᖁᖓᓗᐊᕐᓂᑯᒧᓪᓗ ᐅᓗᐊᖏᒃ ᓯᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑭᑦᑑᒃ. ᓴᒧᕐ ᐊᑐᓕᕐᑐᖅ ᓴᕕᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑭᐊᒻᒥᓂᒃ ᓂᕆᓪᓗᓂ ᐸᓕᐊᕐᒥ, ᕗᐃᓐᑐᕐᓱᓂᓗ ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᖓᓂᒃ ᑎᒍᓯᒋᐊᕐᑐᖅ, ᓄᑦᓱᑦᓱᓂᓗ ᓄᕕᕐᓵᒥᓂᒃ ᕿᑎᒥᓄᑦ ᕿᐱᒥᒃ ᐅᓕᑦᓱᓂᒃ.

“ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᕐᑐᖅ,” ᓴᒧᕐ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐱᓱᓯᓪᓗᓂ ᓂᕐᕆᕕᒻᒧᑦ ᐃᒋᑦᓯᓕᕐᑐᖅ ᐊᒥᐊᒃᑯᒥᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᒪᕐᓗᑯᕕᒻᒧᑦ. ᒪᑐᐃᕐᓱᒍ ᓂᐱᖃᓕᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᖃᕈᑕᐅᓕᕐᓱᓂ ᐃᓪᓗᒥ ᐱᓕᕆᔪᕙᓗᑦᑐᓄᑦ.

“ᐊᕿᐊᑦᑐᓗᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᐱᖅᑲᐃ ᒪᒪᕐᑐᒧᑦ,” ᐊᓈᓇᖓ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᓕᔾᔫᒥᕙᓗᑦᓱᓂ. “ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᑦᓯᐅᑦ ᐱᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᐅᕐᖓᓪᓗ ᓵᓚᑦ!”

*****

ᓴᒧᕐ ᐅᑎᕋᒥ ᔭᓄᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᓪᓗᓂᓗ ᑐᓴᕈᒥᓇᖏᑦᑐᓂᒃ.

“ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑐᑦᑐᓕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓂᐊᖁᓂᓗ ᐊᐅᓚᓪᓗᒍ ᓂᐱᖃᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓱᓂ. “ᐅᓄᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓕᕐᒪᑕ. ᑐᓴᐅᒪᓇᕐᑑᒐᓗᐊᖅ ᓱᒧᑦ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓇ, ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒃ.”

“ᕗᐊ. ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒻᒥ ᑐᐊᕕᑲᑕᑦᑐᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᑕᓐᑲᓐ, ᐅᒥᒻᒪᓕᕆᔨ.

“ᓱᓕᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᐲᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᒃ,” ᐊᐱᕆᒧᖅ ᐹᑎ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᓪᓕᖓ. ᓂᓪᓕᕐᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ‘ᐄᒻᒪᕆᒃ’ ᓱᕐᓗ ᑯᕇᑦᑐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ.

“ᑲᑎᖃᑎᒋᒍᑎᒋᓯᒪᔭᕋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᓐᓂᒃ. ᑎᓴᒪᓂᒃ ᖁᓕᒥᒎᓕᖃᖅᐳᒍᑦ ᕿᓂᕐᑎᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᕐᓴᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᓱᓕᔪᑦ. ᐅᓄᕐᓂᖏ ᓱᓕᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕᒍᓐᓇᐃᕐᑐᑦ.” ᓴᒧᕐ ᓂᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓯᓚᐅᕐᓯᒪᖏᓐᓇᒥ ‘ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᕐᑐᑦ’ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᔮᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᕋᒥ. ᐹᑎ ᖁᖓᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᖁᒻᒧᑦᑎᑦᓯᓂᒋᒃ ᐃᑯᓯᓂ ᖃᓪᓗᒥᓄᑦ, ᐃᔪᕐᓇᕐᑐᕈᓘᔮᓕᕐᓱᓂ. “ᑐᑦᑐᒐᓱᐊᖃᑦᑕᖏᑲᐃᓐᓇᖁᔨᕗᖓᓕ,” ᓴᒧᕐ ᐅᖃᕐᑐᖅ. “ᑐᑦᑐᐃᑦ ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕆᐊᖃᒪᑕ ᓄᖑᓚᐅᖏᓐᓂᕐᒥᓂ.”

ᐃᔨᖏᒃ ᐅᐃᖓᕐᓱᑎᒃ ᐅᐃᑉᐳᖅ. ᐊᒻᒪ ᑕᒪᓂᑲᒥ ᓯᓚᕆᓐᓂᕕᓂᐊ ᐊᓯᐅᓪᓗᓂ.

“ᖃᓄᕐᓕ ᒫᓂᕐᒥᐅᑦ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑕ?” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐅᐃᒻᒪᑦᓱᓂ ᕆᔨᓄᓪ. “ᐊᑭᑐᑎᑦᓯᓗᐊᕐᐸᑦᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓐᓂᑦ ᓂᕿ ᓱᕋᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᖁᐊᒃᑯᕕᒻᒥᓗᐊᒧᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᓂ ᓂᕿᓂᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᓕᕐᑐᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᐃᒫᒃ: ‘ᓂᕿᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑎᖃᓂᖅ.’

“ᐅᖃᐅᓯᕆᖏᓪᓗᒍ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᑐᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖅ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᑎᕕᓂ, ᐊᕐᓇᖅ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓂᐊᖁᒍᑦ ᐊᐅᓚᓕᕐᑐᑦ.

ᓴᒧᕐ ᐃᕿᑦᑐᖅ. “ᐊᑭᓕᕐ ᑕᐅᔭᒃᑲᒪ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᖃᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓱᒪᕐᓱᕈᑎᒋᔭᕗᑦ ᓇᐃᓴᐅᑎᑦ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᒋᒋᐊᖅ.”

“ᐆᑮ,” ᐹᑎ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᓂᐸᐃᕐᓱᓂᓗ. “ᖃᐃᓐᓂᐊᕐᐸᑎᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑎᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ. ᐅᖃᐅᔾᔪᕐᓂᐊᕐᐸᕋ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓱᒪᖓ ᑐᒃᓯᑎᒐᓱᐊᕐᓗᒍ.”

ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐊᓂᒍᕐᒪᑦ, ᓴᒧᕐ ᐅᑎᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥᓄᑦ ᐊᑲᕐᓴᑦᓯᐊᕐᓇᓂ, ᓲᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᓪᓗᓂ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓃᑦᑐᑎᑐᑦ ᓂᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑕᐅᖏᑦᑐᓄᑦ. ᐅᖄᓚᐅᑎᐊ ᓯᕙᓂᕐᑐᑦ ᑎᑎᕋᕕᐅᒐᒥ ᓄᐊᕋᒧᑦ.

ᓇᓱᑐᕈᒪᕕᑦ ᐅᓐᓄᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ?

ᓴᒧᕐ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓐᓂᕐᒪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒋᐊᖅ ᓄᖑᓐᓂᐅᔭᕐᓂᕋᕐᑕᐅᔪᑦ ᕋᐃᓴᓱᕋᔅ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐊᓂᓕᕐᓱᓂ ᖁᖓᓯᓕᑕᒃᓴᒥᒃ ᓄᕕᕐᓴᕐᑕᒥᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᕐᑐᖅ.

*****

ᐅᐊᑦᓯᔩᑦ ᐃᒥᕐᕕᒻᒥ ᐊᕕᑲᒥᐅᑕᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕙᐅᓐᓛᒥᐅᓂᒃ. ᓴᒧᕐ ᓂᕆᔪᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓇᓱᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᑳᑦᓱᓂ ᓄᐊᕋᐅᑉ ᑐᓂᒻᒪᐅᒃ ᓂᕆᓂᐊᕐᑕᖓᓂᒃ. ᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᐊᑭᓖᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᐊᕐᕇᔮᒃᑯᑦ ᐱᓱᓯᔪᑦ ᑲᒫᓗᑦᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᐃᔪᕆᓴᓕᕐᓱᑎᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᒐᓚᓐᓂᕐᒧᑦ.

ᒧᒥᖃᑕᐅᓯᔪᑦ ᐃᒥᕐᕕᒻᒥ ᐃᓄᖁᕐᑐᔪᐊᓘᑎᓪᓗᒍ ᓯᒡᒐᓕᐊᕐᑐᕐᑐᐃᓪᓗ ᐅᖃᓕᒪᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᓐᓂᒃ ᐃᓯᕐᑐᖃᕐᑐᖅ. ᓂᓐᓂᐅᕋᐅᑎᔪᐊᓗᓐᓂ ᐃᓯᕋᓱᐊᕋᒥᒃ ᓂᓂᐅᕋᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓯᕐᑑᒃ. 9,ᒧᐊᑐᐃᓐᓇᕐᑎᓗᒍ ᐃᓄᓕᒻᒪᕆᐅᓕᕇᕐᑐᒧᑦ. ᑕᕐᓴᓕᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᖃᓪᓕᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒧᒥᕐᑐᑦ ᓇᑎᕐᒥ ᕿᔪᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᒻᒪᖅᑯᑎᖏᑦ ᐃᑭᓪᓛᓪᓗᑎᒃ ᓱᕐᓗ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᑎᑐᑦ ᖃᐅᒻᒪᑦᓱᓂ. ᑲᒫᓗᑦᓯᒪᔪᑦ ᒧᒥᕐᑐᑦ, ᑲᒥᑦᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᓗᑦᓯᒪᔪᑦ. ᓴᒧᕐ ᓴᐃᑲᑖᕐᕕᒻᒧᐊᖃᑎᖃᕐᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕᒥᒃ, ᐊᑦᓚ ᐅᖓᓛᒥᒃ, ᐊᑐᕐᑐᒥᒃ ᖃᑯᕐᑐᒥᒃ ᑭᐊᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᐊᑎᑦᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᑦᓯᔭᕐᒥᒃ.

“ᕼᐃᓘ, ᓘᑦᑖᖅ ᒧᐊᕐᓴᓐ. ᖃᓄᐃᑉᐱᑦ?”

“ᒥᓂᔅᑐᕐ ᒥᓂᔅᑕ“!” ᖁᑯᐊᒐᓛᑦᑐᖅ ᒧᒥᖃᑎᒌᑦᓱᑎᒃ. “ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᖓ.”
“ᓂᐅᕕᐅᑎᒍᓐᓇᕐᐸᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᒃ?”

“ᐆ, ᓂᐅᕕᖏᒃᑲᓗᐊᕈᕕᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᖅ.”

“ᓂᐅᕕᐅᑎᓚᒋᑦ. ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᒋᔪᒪᒐᒃᑭᑦ.”

“ᐆ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ. “ᐆᑭ, ᖃᑯᕐᑐᒥᒃ ᕗᐃᓐᑐᕈᒪᔪᖓ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.”

ᐋᑦᓚ ᓂᐅᕕᕐᓱᓂ ᐱᐊᒥ ᐃᒻᒧᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᒋᐊᕐᑐᓯᔫᒃ ᐃᓄᖃᖏᑦᑐᒧᑦ. ᐊᔪᒐᐃᑦᑑᒻᒪᑦ ᐃᒃᓯᔭᖃᑎᒋᐊᖓ ᒧᒥᕐᕕᒻᒥ ᐃᓄᑑᖃᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐊᓚᐅᕐᐳᖓ ᐊᕐᓇᓂᐊᕐᑕᐅᒐᓱᐊᕈᒪᓇᖓ. ᐃᒥᕐᓱᓂ ᓄᐃᓐᒥᒃ. ᐅᖅᑯᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᕆᔭᐅᔭᕐᓱᑎᒃ.

“ᐸᑎᐅᑉ ᐅᖃᐅᑎᓪᓗᓂᖓ ᑐᑦᑐᓯᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᐃᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.”

“ᕿᓚᒥᐊᓘᓚᐅᕐᑐᖅ.

“ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓇᐃᓴᐅᑎᓂᒃ.”

“ᑕᐃᒪᐃᒻᒫᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓴᒧᕐ.

“ᐅᖃᕐᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᑦᑐᓯᐅᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓂᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᖏᒻᒪᕆᒻᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᓱᓕᔪᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᑎᓪᓗᓂᖓ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓪᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒻᒪᓚᐅᕐᓂᕋᕐᓱᒍ. ᐅᖃᕐᓱᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᑦ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖁᓪᓗᖑ.”

“ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑰᔨᖅᑲᐅᒻᒪᑦ.” ᓂᓐᖓᒧᑦ ᐊᓂᐊᑦᓯᖂᔨᓕᕐᑐᖅ ᐊᐅᑦᑐᓂᒃ. ᐹᑎ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᓴᓪᓗᑐᔪᐊᓘᓂᖓ. ᓴᒧᕐ ᓂᓪᓕᕐᑕᐃᓕᓚᐅᕋᓗᐊᕐᓱᓂ ᓂᓐᖓᑦᓱᓂ ᓂᓪᓕᕐᑐᖅ.

ᐋᑦᒪ ᖁᖓᑦᑐᖅ ᐱᐅᒥᓪᓗ ᓂᐅᕐᓯᓪᓗᓂ. “ᐅᕙᖔ? ᓄᓇᒋᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᖅᑰᓕᕐᒪᑦ ᓱᒃᑲᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᑐᒍᑦ ᑐᑭᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓗᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕆᑦᑎᒍᑦ.”

“ᐄ,” ᑭᐅᔪᖅ, ᖁᐊᕐᓵᖓᓪᓗᓂ. “ᐃᓱᒪᖃᖃᑎᒋᕙᒋᑦ.”

ᐋᑦᒪ ᑕᑯᓐᓇᕐᓱᓂ ᐱᐊᑐᕐᑕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᓪᓕᖏᑦᑐᖅ. ᓴᒧᕐ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒧᐊᕋᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖃᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᐃᒻᒪᖑᓱᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐅᖃᓕᒪᒐᓱᐊᕐᐸᓚᐅᕐᑐᖅ. ᐃᓕᒪᐅᕐᕋᒥ ᓂᐱᖃᖏᑦᑑᒍᓐᓇᕆᐊᖅ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᑎᑦᓯᒋᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᓂᓪᓕᕆᐊᖅ ᐊᓯᒥᓂᒃ. ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓱᖁᑎᑦᓴᕋᑎᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ. ᓂᐱᒥᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᕐᓴᐅᔭᒃᑲᒥᒃ.

“ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕋᒪ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᑭᖑᓂᐊᓂ. “ᐃᓚᒌᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑕᐃᒪᖓᓂᐊᓗᒃ ᓂᕿᖃᓲᒍᒻᒪᑕ ᑐᑦᑐᓕᒻᒥ ᑐᑦᑐᓂᒃ.”

“ᐄ,” ᓴᒧᕐ ᐅᖃᕐᑐᖅ.”

“ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᐊᔭᐅᒐᔭᖏᓐᓇᕕᑦ. ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕋᓱᒋᕙᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐃᓐᓇᕐᑕᐅᔪᕆᓪᓗᑎᒃ ᓴᓐᖏᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᒃᓴᓂᑦ. ᓲᕐᓗ ᐅᕙᖓ.”

ᓴᒧᕐ ᐊᖏᕐᑐᖅ. “ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒃᐱᓐᓂᐊᓇᕐᒪᖔᑦ.”

“ᖃᓄᕐᓕ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑐᑦᑐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ? ᐅᓄᕈᓐᓇᐃᕆᐊᕋᔭᕐᑐᑦ ᑐᑦᑐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓯᐊᓂ ᐸᓐᓂᓂᒃ ᑐᑦᑐᐸᓪᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᒻᒥᔭᕋ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓈᒻᒪᖅᑰᖏᑦᑐᑦ.”

ᐃᒃᓯᕙᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓐᓴᓕᕐᑐᖅ ᓇᑎᕐᒥᒃ ᒧᒥᕐᕕᒻᒥᒃ, ᕿᑎᕐᓯᒥᐅᑕᓂᓗ ᐅᐃᔾᔮᕐᑎᑲᑕᑦᓱᓂᐅᒃ ᐊᒡᒐᒥᓂ. ᓴᒧᕐᓗ ᑕᑯᓴᖃᑦᑕᐅᑎᔫᒃ, ᑐᓵᓪᓗᑎᓪᓗ ᓂᐱᖅᑯᕐᑐᒧᐊᓗᒻᒥᒃ ᑐᓴᕐᓂᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑯᖓᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒪᔪᑦ. ᐅᓇᒻᒥᒍᓱᓕᕐᒪᑦ, ᐊᐅᐸᓪᓕᕐᓱᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓐᖑᓱᓕᕐᓱᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓪᓚᓐᓂᐅᓴᔪᑦ ᐊᖓᑐᑦ, ᐃᔪᕐᑐᓪᓗ ᓂᐱᖅᑯᕐᑐᔪᐊᓘᓪᓗᑎᒃ ᖁᕕᐊᓱᓐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᑕᑯᓴᕐᓱᓂᐅᒃ ᐋᑦᓚ, ᐊᖑᑦ ᖁᐳᕐᕈᓕᒃ. ᑭᖑᓪᓕᕐᐹᒥ ᐃᒃᓯᕙᖃᑎᒌᑎᓪᓗᒋᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᑭᕋᕐᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓪᓗᖃᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐸᓯᓪᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓯᒪᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒥᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓱᒪᒋᓕᓚᐅᕐᑕᖓ ᐊᑖᑕᓂ, ᐊᕐᓱᕈᕈᑎᓕᒃ “ᐱᔾᔪᑎᒥᓂᒃ” ᑐᑭᓯᐊᓚᐅᖏᑕᖓᓂᒃ, ᑕᕝᕙᓂᑦᓴᐃᓈᖅᑐᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ. ᐊᑦᓚ ᐊᕐᓱᕈᕈᑎᖃᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓂᑯ ᓇᓪᓕᒋᔭᐅᓪᓗᓂ, ᑐᑮᕈᖏᑦᑐᓂ.

“ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᐅᒋᒐᔭᖏᑕᐃᑦ ᐊᑖᑕᒐ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐃᓱᒪᓇᖏᑦᑐᒥᒃ.

“ᐆ?” ᐋᑦᓚ ᑕᑯᓴᕐᓱᓂ, ᓇᓗᓕᖅᑲᔪᖅ. “ᓱᒧᑦ?”

“ᒪᒥᐊᓇᖅ, ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᓂᐊᖁᕐᒥᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᑎᑦᓯᓪᓗᓂ. “ᐃᓱᒪᒋᖃᐅᒐᒃᑯ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᓯᒪᒍᒪᑦᓯᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᔨᕐᑐᐃᒍᒪᕙᑦᓱᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ. ᐃᒪᓐᓇᓪᓚᑦᑖᖅ ᐊᑐᕐᓇᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᓂᒋᑦ.”

“ᑖᒃᑯᐊ ᓱᓕᖁᔨᑦᓯᐊᕐᑐᑦ. “ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᕐᕋᕆᒋᖏᑕᑦᑎᓐᓂ.”

“ᐊ-ᐊ,” ᓴᒧᕐ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐊᖏᕐᕋᒥᓕ, ᐅᐸᑦᓯᒪᓚᐅᕐᑕᓐᓂ, ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ.

ᑕᑯᓯᒪᔭᕋ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᑎᓪᓗᒍ 13,ᓂᒃ, ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᑳᕕᑐᕐᕕᐊᓂ, ᓂᕆᑎᓪᓗᒍ ᐸᑕᐃᑐᓂᒃ ᐅᑕᖅᑭᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐋᖅᑭᐊᕈᑎᒃᓴᖃᖏᒻᒪᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᑲᑕᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓐᖏᕐᑐᑦ. ᐊᖏᕐᕋᐅᓕᕐᓱᓂᓗ ᐃᓄᖃᖏᑦᑐᒧᑦ, ᓂᕆᓪᓗᓂ ᐸᓈᓇᒥᒃ ᐃᒋᑕᖓᓂᒃ. ᒨ ᑲᐅ ᒨ! ᓇᔾᔪᖃᕋᓂ ᓂᐊᖁᒥᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᒍᑎᒃᓴᓂᒃ.

ᖁᕝᕕᐅᓕᕐᑐᖅ ᐃᔨᖏᑦ.”ᐃᐅ!” ᐅᖃᕐᓱᓂ, ᑲᒃᑭᑦᓕᕐᓱᓂ, ᑲᓐᖑᓱᓕᕋᒥ.

“ᖃᓄᐃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᐱᑦ?” ᐊᑦᓚ ᐊᐱᕆᔪᖅ.

“ᑕᖅᑭᒥᖃᐃ ᐊᑐᕐᐸᑦᑕᓐᓃᒃᑲᕕᑦ!” ᑕᐃᒫᒃ ᐅᖃᓪᓚᕆᑉᐲᑦ? ᐅᐊᑲᓪᓚᖔᒃ!

“ᐆ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᖁᐃᕐᓱᕐᓱᓂᓗ. “ᓇᔾᔨᓕᕈᒪᓚᐅᕋᕕᑦ?”

“ᖃᓄᖅ? ᐆ ᐋᒃᑲ, ᐋᒃᑲ. ᑕᐃᒫᖑᖏᑦᑐᖅ…ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᖅ.”

“ᐆᑭ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᕿᒪᐃᓕᕋᒥ ᑕᐅᑐᓐᓇᐃᕐᓱᒍ ᓵᖓᔭᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᑲᐃᓐᓇᕈᒪᒧᑦ. ᒪᑭᑦᓯᐊᕐᓱᓂᐅᒃ ᑐᓄᓂ ᑕᑯᔭᓕᕐᑕᖓ. “ᐊᓯᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᑎᑦᓯᓂᐊᕆᕗᖓ ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑕᓐᓂᒃ. ᖁᔭᓐᓇᒥᒃ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᒋᒐᕕᖓ. ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᓯᐊᕐᐸᕋ.”

“ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓕᐊᓗᒃ, ᐊᖒᑦ. ᐃᒃᐱᒋᑦᓯᐊᕆᕙᒃᑲ ᖃᐅᔨᒪᓂᑎᑦ.” ᐃᕿᒍᒪᓕᕐᓱᓂᐅᒃ. ᐃᒫᒃ, ᓴᒧᕐ ᐃᕿᒍᒪᓪᓗᓂᑯᒃ. “ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐊᐱᕆᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᖏᓪᓗᖓ.”

“ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ. ᒪᒥᐊᓇᖅ ᒧᒥᕐᑎᓪᓗᑎᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᖅᑲᐅᒐᓱᓂ.”

“ᐆ ᑳᔅ, ᒧᒥᕐᑎᐅᖏᑦᓯᐊᕋᒪ. ᐃᕝᕕᓪᓕ?”

“ᒧᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᖓ.” ᐃᔪᓯᔪᖅ. “ᑭᓯᐊᓂ ᓯᐊᕈ, ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᐊᖏᓐᓇᒪ.” ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᖏᒋᐊᕐᑐᕐᑐᖅ ᐃᓚᓐᓈᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓴᑲᐃᓐᓇᕐᓱᓂ ᓴᒧᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᐊᕋᒧᑦ.

 

Share This Story

(0) Comments