ᔨᐅᕆ ᓵᑉ, ᐱᕈᕐᓴᓂᑯ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᓕᖅᖢᓂ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕋᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᖓᓂᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᒃ)

ᓄᑖ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᑐᖅ ᐱᐅᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᕙᖕᓂᕐᒥᒃ

ᔨᐅᕆ ᓵᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ

By ᒫᑕᓕᓐ ᕼᐊᐅᕕᑦ

For an English version of this story, please see New Pauktuutit president eyes better access to midwifery.

ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓯᒪᒐᓗᐊᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ, ᔨᐅᕆ ᓵᑉ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ “ᐅᐊᑲᓪᓚᕈᔪᓗᐊᖑᓂᕋᕐᑕᖓ.”

“ᕇᐱᑲ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᑐᒥᖏᓐᓂ ᕿᒪᐃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᕇᐱᑲ ᑲᓪᓗᒥ, ᑖᓐᓇ ᓄᖅᑲᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᖓᓱᐃᖅᖢᓂ ᑐᒡᓕᕇᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᐊᓪᓚᓚᐅᖅᖢᓂ.

ᓵᑉ ᐃᓱᒪᔪᒃᓴᐅᔪᖅ ᐃᓇᖏᕐᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᒥᖕᒪᑦ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᓂ.

ᓵᑉ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᕈᕐᓴᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖏᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ. ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓕᕐᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᒧᑦ ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓕᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓚᓚᐅᖅᖢᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓅᕕᒃᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᕝᕕᒃᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ, ᐃᓅᕕᒃᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐴᕗᐊᑦ ᑎᐊᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᓵᑉ ᐊᕐᕌᒍᑎ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑭᑯᑕᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᒥᓯᓇᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᐱᓕᕆᐊᕕᓂᖓ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕈᑎᒋᔭᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖓᒍ ᑐᕌᒐᕆᔪᒪᔭᖓᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

“ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᒻᒪᕆᖕᒪᑦ,” ᓵᑉ ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓈᓇᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓈᒻᒪᖕᓂᕐᓴᐅᑐᐃᓐᓇᙱᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᑕᕌᓛᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓕᒫᓄᑦ.

“ᐱᐅᓛᖑᖕᒪ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᕐᓂᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᙱᓪᓗᑎᒃ ᖃᑯᒍ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖅ — ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊᓗᖕᓂ ᑎᓴᒪᓃ? ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ 6-ᓂ? ᑭᓇᓕ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒪ ᕿᑐᕐᖓᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᑎᓪᓗᖓ? ᑕᒪᒃᑯᖓ ᐃᓱᒫᓘᑎᐅᓕᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑲᑕᒋᐊᓖᑦ.”

ᓵᑉ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᖃᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᒥᒃᖠᕚᓪᓕᕈᑎᐅᓇᔭᕐᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᓲᕐᓗ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᒧ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᑖᓐᓇᓕ ᓵᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᒃᑐᐊᓪᓚᕆᖕᒪᑦ.

“ᐅᓄᕈᓘᔭᕐᑐᓄᑦ ᑐᙵᓵᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑕ ᓂᐱᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓂᕈᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᙱᑕᕗᑦ,” ᓵᑉ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᒪᓐᓇᓕ ᐃᓱᒪᔪᖓ ᑕᒪᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ.”

ᓵᑉ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᓂᒋᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓘ ᐃᓚᐃᓐᓇᒐᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕋᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓵᑉ ᐃᑲᔪᖅᖢᓂᐅᒃ..

“ᑕᑯᓯᒪᒐᒪ ᕇᐱᑲ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖂᔨᕙᒃᖢᓂᐅᒃ ᐊᕐᕌᒎᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᑎᓪᓗᒍ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᓘᔭᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᑲᑕᒍᒥᓇᙱᑦᑐᖅ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᖢᓂ.”

Share This Story

(0) Comments