ᖃᓄᕐᓕ ᐅᖃᖃᑦᑕᕋᕕᑦ ‘ᓈᓯᔅᑎᒃ’ ᐃᓄᒃᑐ? ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᖃᐅᔨᔪᒪᔪᑦ

ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᐅᑕᒫᓐ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒧᑦ

ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐅᑯᐊᓗ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᕋᓱᒃᖢᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᑐᑭᓕᐅᕆᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᐅᒃᑑᐱᕆ 25-ᒥ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᓄᑖᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᑭᐊᕿᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒧᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᒧᕌᓪ ᔭᒫᓪ)

By ᒧᕌᓪ ᔭᒫᓪ

For English version, see How do you say ‘narcissistic’ in Inuktut? GN and Microsoft want to know

ᒫᓂ 8 ᒥᓕᐊᓐᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᑐᑭᓕᐅᕆᔭᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᓂᐅᓵᕐᑐᖅ, ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓴᕈᒪᔪᑦ ᓄᑖᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓚᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᕐᕌᓂ ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐅᑯᓇᙶᕐᓯᒪᐅᕐᓂᕐᓴᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᒪᑯᓇᙵᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ 2000 ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ. ᒫᓐᓇᓕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᑕᒫᓐ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓚᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔾᔪᑎᒧᑦᑕᐅᖅ.

“ᐅᓇ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᓯᒪᒍᕕᐅᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓗᒍ ᑕᐃᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᑐᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒍ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᖓᓄᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᒥᓯᐊᓪ ᒋᓈᑦ, ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᕕᐅᕙᒃᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 25-ᒥ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓇᓱᒃᑐᒥᒃ.

“ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪᓕ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᕐᓴᐅᒃᐸᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓇᔭᕐᑐᖅ.”

ᐃᓚᖏᑦ ᐅᖃᐅᓰ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᓐᓂᙶᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᒪᑯᓇᙵᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ.

ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᐃᓚᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᑐᕌᒐᖃᕋᓱᒃᑐᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᖏᓐᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᑖᙳᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᒃ ᒪᐃᑯᓵᕝᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᐃᓚᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᕿᓂᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᒧᕌᓪ ᔭᒫᓪ)

ᐅᓇ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᕇᓴ ᕼᐃᐅᔅᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐅᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᑕᐅᓰᖅᖢᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ “ᓈᓯᔅᓯᔅᑎᒃ” ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᓐᓇᓱᒃᖢᓂᐅᒃ ᐅᕘᓇ ᒪᐃᑯᓵᑉ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑎᒍᑦ.

ᑐᑭᓕᐅᕆᓪᓗᐊᕋᓗᐊᖅᖢᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᐃᒻᒥᓂᑐᐊᖅ ᐃᓱᒪᒋᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓇᓱᒋᔪᒥᒃ — ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ ᐅᕘᓇ ᒥᐅᕆᐊᒻ-ᕗᐊᑉᔅᑐ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ — ᕼᐃᐅᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᑭᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᒪᓐᓇ “ᐃᓄᒃ ᐊᕿᑦᑐᖅ” ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.

“ᐅᓇ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᖅᑰᔨᖕᒪᓐ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᑕᐃᒪᓕ ᖃᓄᕐᓕ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᖃᑦᑕᕋᔭᕐᐱᑕ ᑐᑭᖏ ᐊᔾᔨᒋᙱᓗᐊᖅᑎᓪᓗᓂᒋ?”

ᑏᓐ ᕕᐊᔅ, ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᑲᑕᒃᑯᑎᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᑭᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ ᒫᓐᓇ ᑐᑭᒋᔭᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᒧᑦ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᕐᓕ ᐅᑯᐊ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐱᖕ (Bing) ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᑲᑕᒍᒪᔪᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᑐᑦ ᑕᒻᒪᙱᓐᓂᕐᓴᓂᒃ ᑐᑭᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᒫᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓱᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒧᖓ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐊᑐᓕᒪᓕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓗᓂ.

ᐃᓱᒪᖕᒥᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐆᒥᖓ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

“ᐃᓱᒪᒐᑦᑕ ᐋᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓯᓗᑎᒃ ᓘᒃᑖᓂ. ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑎᑭᑉᐸᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ 100 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯ ᐱᓕᕆᐊᒥ.

“ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᒐᑦᑕ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕐᓂᖓ ᐅᓇ ᒪᐃᑯᓵᕝ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᖓ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒍᑦ ᖃᐅᑕᒫᓐ ᐃᓅᓯᑦᑎᒍᑦ.”

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*