ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᑕᖃᙱᒻᒫ? ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᖃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᓄᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᓚᐅᕐᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᐅᓚᐅᖅ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᑐᓴᕐᓂᐊᕋᓱᒋᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᓕᕐᑐᑦ ᓄᕕᐱᕆᒥ

ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ, ᐊᔾᔨᖃᕐᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᓂ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᖅᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᕕᐱᕆᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓛᓕᕐᓗᑎᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᔨᐊᕝ ᐱᐊᑦᓯᐄ)

By ᔨᐊᕝ ᐱᐊᑦᓯᐄ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᖅ ᓄᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᖅᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᒻᒪᑦ ᑕᒪᐅᙵᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᐅᓂᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᐃᓴᐱᐅᓪ ᐳᐊᐃᓕ, ᐅᖃᖅᑎ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᖃᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᒻᒪᖔᑦ.

ᐸᓯᔨᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕋᓱᒋᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᓯᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᓕᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᑦ — ᓄᕕᐱᕆᒥ. ᐅᓇ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᓖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓂᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎ ᓗᐊᐃᔭ ᑖᕝᓂ ᑯᕇᑕᓐ.

ᑯᕇᑕᓐ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐄᕝᔅ ᒥᓈᑦ ᓗᐊᐃᔭᓄᑦ ᒫᓐᑐᕆᐊᒥ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᕐᒥᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥᐅᑕᓂ ᐅᖓᕙᒦᑦᑐᓂᒃ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓗᐊᐃᔭᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᑯᕇᑕᓐ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᑲᐅᖅᑐᕋᓱᖕᓂᕋᖅᖢᓂ ᓄᑖᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᖏᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑲᓴᐅᓕᕐᑐᒥ.

“ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᙱᓐᓇᒧ ᖃᓂᓐᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᕕᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᖕᒪᓐ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓗᐊᐃᔭᐅᓪᓗᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖓ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᕕᒃᓴᒥ.”

ᑖᕝᓂ ᑯᕇᑕᓐ, ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎ ᓗᐊᐃᔭ, ᓴᐳᔾᔨᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐅᖓᕙᒥᐅᑕᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐅᕙᙵᑦ ᒥᓈᑦ ᓗᐊᐃᔭᐃᑦ)

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑕᖄᓂᒃᑯᑦ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ, ᑭᐊᓯᓂᓕ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔩᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓗᐊᐃᔭᐃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᒃᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᐅᕙᓃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᐃᒪᔅ, ᑯᐸᐃᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑕᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓄᑦ ᐅᐸᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᓴᐃᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ, ᑯᕇᑕᓐ ᐅᖃᕐᑐᖅ. ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᓕᕈᓐᓇᖅᖢᓂ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᐅ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᑕᖅᑭᖅ ᐱᒋᐊᓕᓵᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᓄᖃᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᖏᖅᓱᔾᔪᐊᖅᒥ ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖓ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᑎᖓ ᐃᒪᖃᓗᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

“ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓃᑦᑐᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓵᓕᖃᑦᑕᙱᒻᒪᑕ,” ᑯᕇᑕᓐ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ “ᑐᒡᓕᕆᔭᐅᓂᒃᑯᑦ” ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᓕᕈᑎᖃᕐᒪᑕ. ᓈᒻᒪᒍᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑭᖑᕙᕈᑎᓄᑦ, ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓗᐊᐃᔭᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᕙᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓗᐊᕐᓂᕐᓴᓂᒃ ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓱᐃᕆᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓂᕋᖅᑕᐃᑦ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᒃᑲᓐᓂᓕᖅᖢᑎᒃ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒡᔪᐊᑦ 2016-ᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᓂᖓ R. v. Jordan, ᑖᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᓯᒍᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓂᒃᓴᖅ ᐅᖓᕙᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓕ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓂ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᕙᕆᐊᕈᑏᑦ ᓄᖅᑲᖓᔾᔪᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒃᓯᖕᓇᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ.

“ᐅᓄᕈᓘᔭᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑕᖅᑭᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓵᓕᖃᑦᑕᖁᔨᖕᒪᑕ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᖃᖓᒍᑎᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑦ,” ᑯᕇᑕᓐ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐅᓄᕈᓘᔭᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᙱᓗᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ.”

ᑯᕇᑕᓐ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᓂᕆᐅᖕᓂᕋᖅᖢᓂ ᐅᓄᕈᓘᔭᕐᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑰᔾᔪᐊᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᖅᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᖅᑐᓕᖅᐸᑕ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑲᕐᕋᓪᓗᐊᓂ 32-ᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑕᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ.

ᐃᓚᖏ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᑦ, ᐅᖃᕐᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᖏ ᐅᑕᕿᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔭᖅᑐᓛᖅᑐᓂᒃ ᔫᓂ 2023-ᖑᓛᕐᑐᒥ.

“ᐊᕿᓯᑲᑕᑐᐃᓐᓇᓕᕋᑦᑕ ᐅᔭᕋᖕᒥ ᐅᖓᓯᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᒍ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᕐᓴᐅᕙᖕᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖓᓂ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐅᓄᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᑎᙱᖢᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓪᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.”

ᐅᕙᓂᓕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ, ᐳᐊᐃᓕ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᒪᑭᕕᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕋᖅᖢᓂᒋ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᖅ; ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐸᕐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᓴᐅᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.

ᐅᓂᒃᑳᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓗᐊᐃᔭ ᔮᓐ-ᑯᓘᑦ ᓚᑐᕋᕘᔅᒧ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓛᕐᑐᖅ ᖃᓂᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐳᐊᐃᓕ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*