wpb_set_post_views(get_the_ID());

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᑐᐃᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ

ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᓄᑖᖅ ᐊᑐᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓪᓗᕐᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂ ᒪᑐᐃᖓᓪᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᔪᓂᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᑖᓵᕐᒥᒃ

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐄᑐᐊ ᓯᓅᐹᓪ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒥᒃ ᕼᐋᓇ ᑐᒃᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᕿᑲᕐᕕᐊᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ)

By ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For the English version of this story, please see Isuarsivik opens its doors to Nunaviummiut.

ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᓄᑖᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᑲᑕᖕᒪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ, ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᓗᐊᓂ.

ᐅᓄᙱᓐᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ, ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᖃᒡᒋᖅᒥᒃ, ᓵᙵᓪᓗᓂ ᑰᒃᓱᐊᒃᒥ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ)

“ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᐊᖁᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᕝᕙᓂ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐄᑐᐊ ᓯᓅᐹᓪ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᒃᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ, ᐊᐱᕐᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓕᕐᑕᖓᓂᒃ.

“ᐅᓇ ᐃᒡᓗ ᐃᓄᖕᓅᖓᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᙶᖅᖢᓂ.”

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᑐᐊᖅ, ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 25-ᒥ ᑕᒫᓃᓕᕐᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᒃᑎᖅᑎᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᕕᓂᐊᓂᒃ ᔭᓄᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᒃᑎᖅᑎᕆᓪᓗᑎᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᒡᓗᒧ ᑕᐃᒪᙵᑦ.

Kitikmeot Community Futures Inc., Job Opportunity – Executive Director

ᐅᓇ ᓄᑖᖅ ᐃᒡᓗ 22-ᓂ ᐃᒡᓕᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᒃᓴᖃᕆᓪᓗᓂ, ᑕᐃᓐᓇᓕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ 9-ᓂ ᐃᒡᓕᖃᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᓄᑖᖅ ᐃᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖃᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖅ.

ᐃᒡᓗ ᒪᑐᖓᓂᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ, ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᑎᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 14-ᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᓄᖕᓂ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᐅᓕᕐᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᑎᑦᑎᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᑕᕝᕙᓃᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓄᑦ.

“ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔪᒪᒐᑦᑕ ᑖᔅᓱᒥᖓ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓯᓅᐹᓪ. “ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓕᕐᓂᖅᐸᑕ ᑕᕝᕙᓃᑦᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᐅᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᒪᑐᐃᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᓇᓱᒃᑐᖅ.”

ᕆᓅ ᐸᑭᐊᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐅᖃᖅᑎᖓ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐃᒥᐊᓗᓗᐊᖅᐸᒃᑐᑦ 12-ᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ.

ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᐃᒡᓗᕈᓰᑦ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᐃᒐᓛᖃᕐᑐᖅ ᓵᙵᓪᓗᑎᒃ ᑰᒃᓱᐊᒃᒥᑦ.

Baffin Business Development Corporation Annual General Meeting

“ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᖁᙱᓐᓇᑦᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓪᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐸᑭᐊᑦ, ᐅᕙᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔨᐅᕙᒃᖢᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ. “ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᒥ ᑕᑯᒍᕕᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᑲᔾᔮᕐᓇᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪᓕ ᐅᐸᒃᓯᒪᓕᕈᒪᓇᔭᖅᑐᒃᓴᐅᒐᕕᑦ.”

ᐸᐃᕆᕝᕕᖃᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖃᖅᖢᓂ ᑖᓐᓇ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ.

“ᕿᓂᕋᓱᒃᑲᑦᑕ ᓱᕈᓯᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᒪᓂᕐᓴᒥᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᓯᓅᐹᓪ.

ᐃᒡᓗᕈᓯᐅᑉ ᐃᓚᖓ, ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐃᒐᓛᖃᖅᖢᓂ ᑰᒃᓱᐊᒃ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᓵᙵᓪᓗᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ)

“ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᔭᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐱᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᕋᑦᑕ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᖁᑎᕗᑦ ᓯᕗᒧᒃᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎᒍᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᒧᑦ.”

ᓯᓅᐹᓪ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᑲᑕᒍᒪᖕᒥᔪᖅ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

“ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᓱᒃᑲᑦᑎᒍᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᒻᒪᖔᑕ ᑕᐃᒪᓕ ᐃᓄᖕᓂ ᑐᓴᕈᒪᔪᒍᑦ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

Share This Story

(0) Comments