‘ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᑦᑕ ᐅᖓᑖᓄᑦ’: ᓄᓇᓖᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᑐᑦ ᓄᑖᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᕐᓂᖓᓂᒃ

ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖃᕐᑐᐃ ᐃᓯᑲᑕᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᑕᐅᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᓄᑖᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᑉ ᐃᓂᒋᓕᕐᑕᖓᓂᒃ

ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ ᐃᙱᕐᑐᖅ ᑎᑕᒃᑎᖏᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋ ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᔫᓂ 29-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆ ᒑᓚᓐ)

By ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᕐᑎ

For an English version of this story, please see ‘Beyond our dreams’: Community celebrates opening of new recovery centre facility.

ᑰᔾᔪᐊᖅᒥ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᔫᓂ 29-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖕᓂᖅ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᖓ ᒥᐊᓕ ᐊᐃᑦᓯᓴᓐ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑕᐃᕕᑦ ᕗᕆᐊᔅᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᖕᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᓴᒻᒥᕐᒥ ᐆᒥᖓ ᓄᑖᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᒃᒥ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ)

“ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᑦᑕ ᐅᖓᑖᓅᖓᔪᖅ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ ᒥᐊᓕ ᐊᐃᑦᓯᓴᓐ, ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᖓ. “ᐃᓱᒪᔭᑦᑕ ᐅᖓᑖᓅᖓᒻᒪᕆᒃᑐ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᐸᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ.”

ᕿᑐᑦᑐᒐᐅᔭᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᓇᑎᕐᒧᐊᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓯᕝᕕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥ ᓇᑎᕐᒧᐊᖅᖢᑎᒃ ᓂᕆᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᑐᐊᖑᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ 25-ᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓯᒪᓕᕐᖢᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓄᑖᒧᐊᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖓ ᐊᖏᓂᕐᓴᒧ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂ 18-ᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᕐᓯᐅᕐᓇᓚᐅᖅᖢᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᐅᓄᕐᓯᕚᓪᓕᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᖅ ᒫᙵᑦ $7 ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᓂ $40 ᒥᓕᐊᓐᑖᓚᐃᑦ ᐅᖓᑖᓄ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᐃᑦᓯᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ.

“ᐅᖃᐃᓐᓇᐅᔭᕋᒪ ᑭᓱᓕᕆᓇᓂ ᐊᑭᑐᓗᐊᖅᑐᐊᓘᓂᖓᓂᒃ,” ᐅᖃᕐᑐᖅ.

ᐃᒡᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓂᐊᓕᕐᑐᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᑐᐃᕐᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓇ ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ ᐃᙱᖅᖢᓂ ᑎᑎᕋᓵᕐᓯᒪᔭᖓᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.

“ᖁᕕᐊᓱᒻᒪᕆᓚᐅᕋᒪ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒧᐊᖅᑐᑦ ᐆᒥᖓ ᐃᙱᐅᑎᒥ ᐃᙱᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᒍᐃᔪᑦ ᐃᙱᕈᓐᓇᓛᕐᒥᖕᒪᑕ,” ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᖁᙱᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᖁᙱᐊᖅᑕᐅᓕᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ, “ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐱᐅᒋᒻᒪᕆᒃᑲᒃᑭᑦ. ᐅᓪᓗᒥ ᐃᒡᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᐅᒐᒃᑯ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᖕᓇᕈᓘᔭᕐᓇᖅᖢᓂ.

“ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐅᓄᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑦ.”

ᑕᐃᕕᑦ ᕗᐊᕆᔅᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃᒥ, ᐃᓄᖕᓂ ᑎᒎᑎᖃᑎᖃᑲᑕᒃᖢᓂ ᐅᐸᒍᑎᔪᓂᒃ. ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓪᓗ ᑖᔅᓱᒥᖓ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᓂᒃ ᓂᕆᔪᑦ ᑎᓴᒻᒥᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᓯᑐᕆᒃ ᒑᓚᓐᑦ)

“ᐅᓇ ᓄᓇᖃᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᕙᒃᑐ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ,” ᕗᐊᕆᔅᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᓕᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᓇᖅᑐᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ ‘ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᙱᑦᑐᐊᓘᙱᑦᑐᖓ, ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖓ,’ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᐱᔪᒪᒍᒪ.”

ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᐊ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᒪᑐᐃᓂᐊᓂᕐᖓᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᕐᑐᒥ ᐊᑐᖅᖢᓂ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐊᐃᑉᐸᖓᓕᑦ ᓯᑎᐱᕆᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᐃᑲᓂᓕ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᒫᓐᓇᓕ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, “ᐱᓕᕆᔨᑦᑎᐊᕙᖃᖅᖢᑕ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᐅᑐᙳᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᑐᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ,” ᕗᐊᕆᔅᑦ ᐅᖃᕐᑐᖅ.

“ᐱᐅᔪᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᒪ ᑕᒪᑐᒨᓇ.”

Share This Story

(0) Comments