ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ (RCMP) ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒋᔭᔪᓄᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᐃᓕᕙᓐᓂᖏ ᐸᓖᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᓱᑎᒃ

ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ (RCMP) ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖁᑎᖏᑦ, ᑕᕝᕙ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓕᐊᖑᓯᒪᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᖏᑦ ᑕᐃᕕᑦ ᓛᒃᓇᐃᐊᑦ)

By ᑕᐃᕕᑦ ᓛᒃᕼᐃᐊᑦ

ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᔮᓄᐊᕆ 2019-ᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ (RCMP) ᐃᓱᒪᑕᒻᒪᕆᖓᑦ ᐊᒫᓐᑕ ᔫᓐᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᐸᓖᓯᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᑭᓯᐊᖖᒋᓗᐊᕐᓂᒥᓐᓂᒃ ᑐᓗᖅᑕᕐᕕᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ.

ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ, ᔫᓐᔅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓂᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐊᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓪᓂᖏᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐸᓖᓯᐅᔪᓄᑦ (RCMP).

“ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ,” ᐅᖃᖅᓱᓂ.

“ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐊᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃᓗ [ᐃᓄᐃᑦ] ᐱᐅᓯᑐᖃᖓᓐᓂᒃ.”

ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᑭᒋᔭᖏᓂᒃ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᒋᓪᓗᑎᒃ.

“ᐱᓯᒪᓕᖅᑎᑕᐅᔪᒪᓚᐅᕋᑦᑕ ᐅᖃᕈᓯᕆᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓪᓗᑕ,” ᔫᓐᔅ ᐅᖃᖅᓱᓂ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᓂ ᐅᖃᕈᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓖᓯᐅᔪᓄᑦ (RCMP).

ᐅᖃᕈᓯᐅᕙᒃᑐᑦ ᓲᕐᓗ “ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᖅᑎᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐱᑦ,” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᑎᒍᔭᐅᔪᑎᑦ,” ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓂᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᖁᑎᖃᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᒥᑭᓂᖅᓴᐅᕗᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑕᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖃᐅᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᕈᓯᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓚᒌᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐊᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒦᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᔭᖏᓂ. ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖃᖅᓱᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐅᑎᑕᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᐊᓂ.

ᔫᓐᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐅᖃᕈᓯᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᒃᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᒥᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᑐᓗᖅᑕᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓯᒪᓕᖁᒐᒥᐅᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᖅᑎᓄᑦ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᑕᓪᓕᒪᐅᒻᒪᑕ (5) ᐃᓄᐃᑦ ᐸᓖᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᐅᓵᓚᐅᖅᑐᒥ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂ (RCMP), ᐊᑕᐅᓯᑐᖓᑯᓗᒃ 21-ᖑᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᒪᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᒋᔭᐅᔪᖅ ᒍᕇᒡ ᓯᒪᐃᓚᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑕᒪᕐᒥᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᔫᓂ 9-ᒥ.

ᔫᓐᔅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕋᓱᒃᑐᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ (RCMP) ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖃᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᑕ. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᖁᑦᑎᒃᑐᒻᒪᕆᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᑦᓯᐊᕐᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑑᓕᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ, ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᓱᓂ.

ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐅᖃᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᓂᒃ, ᐃᓚᖃᖅᓱᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᕐᓚᓚᐅᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᑯᕆᔅ ᑕᒡᓚᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ.

ᑕᒡᓚᔅ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᖃᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖁᑎᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖖᒍᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

“ᐋᖅᑮᓯᒪᓕᕈᒪᒐᑦᑕ ᑕᖅᓯᖅᑐᒐᐅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᔪᕐᓇᖖᒋᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ,” ᑕᒡᓚᔅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓱᓂ ᑕᐅᑦᑐᕆᔭᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ (RCMP) ᐅᖃᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓂᖏᑕ ᓇᒃᓴᑲᑦᑕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.

ᑕᒡᓚᒃ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᖕᒪᑕ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᒥᐊᓂᖅᓯᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓗ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ.

“ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᒍᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᑦᑎᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᖅᓱᓂ.

Share This Story

(0) Comments

Join the Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*