ᓄᑖᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖅ ᕿᓂᕈᑎᐅᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᐃᓐᓇᐅᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ

“ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᙱᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒃᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᖁᓇᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᒃᑯ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓱᖏᑦᑎᒍᑦ”

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓇᐃᑕᓐ ᐅᐱᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᔪᔅᑎᓐ ᑐᕇᑑ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓚᐅᕐᑑ ᐅᕙᓂ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᓕᖅᐹᒥ ᐋᑐᕚᒥ ᐄᐳᕈᓪ 3-ᒥ, ᑕᕝᕙᓂᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᓚᐅᕐᖢᑎᒃ ᓄᑖᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑭᐅᕈᓕᓐ ᐸᓇᑦ)

By ᓴᐃᕋ ᕌᔾᔪᔅ

For an English version of this story, see New Inuit housing strategy seeks stable funding, more Inuit participation

ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᕋᑖᖅᑐᒥᒃ, ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᙵᕕᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒡᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓇᐃᑕᓐ ᐅᐱᐊᑦ, ᑲᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂᑦ, ᐄᐳᕈᓪ 3 ᐋᑐᕚᒥ.

ᓄᑖᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᑎᒃᓴᖅ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᒡᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᑕᒫᓂ ᓇᑉᐸᖓᑕ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒋᐊᓘᐊᖅᑐᒦᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒦᕝᕕᖃᙱᖢᑎᒃ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᐱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᐅᑎᙱᓗᐊᖅᑐᐊᓗᖕᓂᒃ.

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐳᕙᒡᓗᖕᓇᒥ ᓄᖑᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ 2030 ᑎᑭᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕈᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ.

“ᐅᔾᔨᕐᓇᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓂᒍᓵᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᕿᑎᑦᑎᒍᑎᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᖃᔅᓯᒐᓴᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ,” ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖅ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᖅ.

“ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒃᓴᑎᒍᑦ ᓱᒃᑲᐃᒻᒪᑕ ᐃᓄᖕᓄᙵᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᒡᓗᓂ ᑭᖑᕙᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᑲᔫᑎᐅᓇᓱᒃᑐᒥᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᔭᖢᓂ. ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᖅ, ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐅᓄᕐᑐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ.”

2017-ᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 240 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᕙᓂ 2018-ᒥ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᒥᔪᑦ 400 ᒥᓕᐊᓐ ᑖᓚᓂ ᑐᓂᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦᒧᑦ, ᓄᓇᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᒃᑐᐃᒍᑎᖃᑯᑖᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᓄᑖᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔫᑏ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐅᓇ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᒡᓗᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᑐᕌᖓᒻᒪᕆᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ, ᐅᑯᑎᑐᓇᖅ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᑦ, ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓅᖓᔪᖃᓚᐅᙱᓐᓂᕋᖅᖢᒍ ᓄᓇᕗᒧᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ:

  • ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᑯᓂᕈᓗᒃ ᐊᑐᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᒐᓱᒃᖢᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ, ᒪᓕᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ. ᐱᔪᒪᓂᖏᓐᓂᒃ.
  • ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᓕᖅᐹᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑦ, ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᒐᕆᔭᒧᑦ ᐋᕿᒃᓱᕐᓯᒪᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃᑯᑦ.
  • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᓂᒃ ᒥᒃᖠᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂ ᐃᒡᓗᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑭᓕᕐᓱᒐᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᒍ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒐᓱᒃᑐᓂᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᕋᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓕᒃᑯᑦ.
  • ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂ.

“ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᓐᓂᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᓇᐃᑕᓐ ᐅᐱᐊᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᑎᒍᑦ.

“ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᕿᑕᐅᓂᐊᕐᑐᒥ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᑎᒐᓱᒡᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᒪᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖏᑦᑎᒍᑦ.”

ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᒥᑦ, ᑐᕉᑑ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓇᓱᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓂᓯᓂᕐᒥᒃ “ᓄᓇᓕᖕᓂ-ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ-ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᕿᒍᑎᒃᓴᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᑕᒪᑭᕐᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᕿᔮᒐᖓᓂᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᕕᕝᕗᐊᕆ 2017-ᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖓᓂᒃ. ᐅᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᖓᓱᐃᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.

ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᕐᑐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐆᒥᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐳᕙᖕᓗᖕᓇᕐᒥ ᐱᑖᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ—ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐳᕙᒡᓗᖕᓇᒥ ᐃᓄᖕᓂ 2030 ᑎᑭᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ.

ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᕿᒃᓱᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓕ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᑲᑎᒪᔩ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑲᑕᓕᕐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓴᓇᕝᕕᒃᓴᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂᑦ.

Share This Story

(0) Comments