ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓂᖅ ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ: ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᖑᑎᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᑦ – ᐃᓚᖓ 4

ᐊᖏᕐᕋᐅᕝᕕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᑦ ᓄᓇᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᓯᑎᐱᕆ 8, 2010-ᒥᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓂᑰᓪᓗᓂ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᒧᑦ ᓯᒥᐅᓂ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃᒧᑦ, ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓴᓇᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ. ᑐᓄᑦᑎᐊᖓᓂᒃ, ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐊᖓᔪᖄᖑᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓯᑏᕙᓐ ᕼᐋᐳ, ᓄᓇᕗᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎᕕᓂᖅ ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᓴᓂᑐ ᑕᓂᔅ ᐹᑐᓴᓐ ᐱᓱᑲᑕᒃᐳᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᓴᓇᐅᒐᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᒍᑦ ᐳᓛᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᒐᓯ 23, 2011-ᒥᑦ. ᐅᓇ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ: “ᐃᖃᐅᒪᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᐅᖓᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ 1953ᒥᑦ 1955ᒥᑦᓗ ᑕᒪᐅᖓᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᖃᖏᑐᒧᑦ ᓯᒡᔭᒧᐊᕐᑕᐅᓗᑎᒃ ᓱᓇᖃᖏᑦᑐᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᓯᓱᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓᓄᑦ ᐊᔪᕐᓴᕐᓇᖏᓐᓂᓴᐅᓂᕋᐃᓗᑎᒃ. ᐊᓐᓇᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᓂᒍᐃᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᕐᑐᐊᓗᓐᓂᒃ. ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᓪᓗ ᑐᓂᓯᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑖᑯᓇᓐᓂ ᓄᓇᓂ ᐃᒪᕐᓂᓗ.” (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ)

By ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᔪᖅ, ᒫᑰᓯ ᐹᑦᓴᐅᖅ

You can find an English version of this story, Exile in childhood: one man’s memoir — Part 4, here.

1953-ᒥᑦ ᐊᒻᒪ 1055-ᒥᑦ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓄᒃᑎᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ 90 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃᒥᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒍᕆᒡ ᕼᐋᐳᒧᑦ ᐅᕙᓂ Ellesmere Island-ᒥ. 1956-ᓗ 1962-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᐃᓚᒌ ᒍᕆᒡ ᕼᐋᐳᒦᑦᑐᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 40 ᒪᐃᓕᒥ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᖕᒧᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ.

ᒫᑰᓯ ᐹᑦᓴᐅᖅ ᐃᓄᒃᔪᐊᒃᒥᐅᑕᖅ, ᒫᓐᓇ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᖅ 77-ᓂ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᐊᑖᑖᖓᓂᒃ, ᐊᓈᓇᖓᓂᒃ, ᓇᔭᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓱᑦ ᓄᑲᖏ, ᓅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ 1953-ᒥᑦ.

ᐅᑯᓇᓂ ᑎᓴᒪᐅᓕᖓᔪᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂ ᑐᓂᔭᐅᓂᑯᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᐹᑦᓴᐅᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᐊᒃᓱᕈᓚᐅᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖏᓪᓗ ᖁᑦᑎᒃᑐᒧᑦ ᓅᑕᐅᓵᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ, ᐅᑭᐅᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᕐᙶᒥ ᐊᑐᖅᖢᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓯᒪᐸᓗᓕᖅᖢᓂ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑖᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ, ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᐊᓘᓪᓗᓂ ᓯᕿᓂᖃᙱᖢᓂ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ, ᐊᑖᑕᒐ ᐸᓖᓯᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᓄᓇᖃᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐱᔪᒪᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕐᕋᖅᑎᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇ ᑭᓱᖃᙱᓗᐊᓚᐅᕐᒪ ᑭᓱᖃᕐᓂᕐᓴᐅᓇᓱᒋᓚᐅᕋᓗᐊᖅᖢᓂᐅᒃ, ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅᑕᖃᓗᐊᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᖕᓂ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᒍᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᓕᕐᐸᑦ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᔪᒪᔭᖓ ᐋᒃᑳᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐸᓕᓯᑯᓐᓄᑦ. ᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ 30 ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒍᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᔪᒪᔭᖓ ᐋᑐᕚᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᖅ.

ᓰ.ᑏ. ᕼᐊᐅ ᑎᑭᒃᑲᓐᓂᕐᒪᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ 1954 ᐅᑭᐊᒃᓵᖓᓂᑦ, ᐊᑖᑕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖓᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑭᑦᑐᒧᑦ, ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑕ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐊᐃᑉᐸᖓᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ, ᑖᓐᓇ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ ᑎᑭᑎᑦᑎᓛᕐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ.

ᑕᐃᒪᓕ 1955-ᒥ, ᐊᐃᑉᐸᖏ ᓅᑕᐅᔪᑦ ᑎᑭᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᑲᑎᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ. ᐅᑭᐅᙳᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓄᓇ ᖃᐅᔨᒪᙱᓐᓇᑦᑎᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᑖᕐᓂᐊᓗᒃ ᐊᖑᓇᓱᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᒥᑭᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᓄᖃᕈᑎᐅᕙᒃᖢᓂ. ᐱᕐᓯᒐᔪᖕᓂᖓ ᑲᑕᖓᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᖕᓈᓗᒃᖢᓂ.

ᐱᑕᖃᓚᐅᙱᒃᑯᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᒃᑕᑯᖏᓐᓂ ᐆᒪᔾᔪᑎᖃᕋᓱᕐᒧᑦ, ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑳᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑕᖃᕋᔭᓚᐅᕐᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐅᑭᐅᕐᒥᑦ.

ᓴᐃᕋ ᐊᓚᕈᐊᓕᒃ, ᓯᕗᓕᖅᐹᒥᑦ ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᖅᖢᓂ, ᓂᕆᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑐᕐᖓᖓ ᐱᕐᓕᑲᓴᒃᖢᓂ.

“ᐃᓅᓚᐅᕐᑐᖓ ᑏᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐅᕐᖓᓄᑦ ᑕᕿᒐᓴᒻᒪᕆᖕᓂᒃ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑎᒥᒐ ᐱᔪᒪᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ,” ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᕈᐃᐅᓪ ᑲᒥᓴᓐᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐊᕐᕋᒍᑦ 40 ᐃᓚᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓴᐃᕋ ᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓯᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᑖᑕᒐ ᓇᓂᓯᑎᓪᓗᒍ ᒥᑭᑦᑐᑯᓘᖕᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᐳᐃᑦᑐᒦᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᑕᕐᕕᒃᒥᑦ ᑖᓐᓇᓗ ᓂᕆᑎᖢᓂᐅᒃ ᕿᑐᕐᖓᖓᓗ, ᑕᐃᒪᓕ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ.

ᑎᒥᒐᑦᑕᐅᖅ ᓂᕆᔭᓕᒫᓐᓂ ᐱᔪᒪᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᖅ. ᓂᖀᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᒃᑕᕐᕕᖓᓃᑦᑐᑦ ᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓯᒍᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᕗᑦ.

ᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖓ ᐊᑖᑕᒐ ᐊᖏᕐᕋᐅᔾᔨᑎᓪᓗᒍ ᐊᒥᓲᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᒍᓚᐅᓕᕐᑐᓂ ᖁᐊᕐᓂᒃ ᐆᕆᓐᔨᔅᓂᒃ. ᐊᓈᓇᒪ ᐊᐅᒃᑎᕈᓘᔭᕐᖢᓂᒋ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐲᔭᖅᖢᓂᒋᑦ ᖃᐃᖢᓂᒋᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓯᔾᔫᒥᓚᐅᕐᑐᖓ ᓂᕿᓂᒃ ᖃᐃᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᓕᕐᓯᒪᖂᔨᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕗᒍᑦ ᑕᑯᓕᒪᓇᙱᑦᑐᐊᓗᖕᒥ ᓄᓇᒥ. ᐅᑭᐅᑕᒪ ᐊᔪᖅᑐᑎᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓚᐅᕐᐳᒍ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓇᒧ ᕿᓂᕐᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᓂᕿᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᕙᓚᐅᙱᓐᓇᑦᑕ.

ᑖᕐᓂᐊᓗᒃ ᓄᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᕐᓯᑎᑦᑎᕙᓚᐅᕐᑐᖅ. ᑕᑯᔪᓐᓇᓚᐅᕈᑦᑎᒍᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᓚᐅᕐᑕᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒋᕙᒡᓗᑎᒍᑦ ᓇᒧᙵᐅᓂᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑲᓪᓚᖕᓂ ᓇᑦᑎᕈᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᙳᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑖᖅᑐᐊᓘᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᖅ, ᑳᒃᑐᐊᓘᓕᖅᐸᒃᖢᑕ.

ᖃᐅᑕᒫᓐ ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᓱᖕᓂᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑖᕐᓇᓚᐅᕐᒥᔪᑦ, ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ ᓇᑦᑎᕐᓂ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒪᑕ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᑎᖅᑐᖃᙱᒃᑯᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᒃᑕᑯᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᕙᒃᖢᑕ. ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᒥᓲᙱᑦᑐᑦ ᓂᐅᕕᕆᐊᓖᑦ ᓂᖀᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᓅᔪᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ 1953/54-ᒥᑦ.

ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᑎᓂ ᐊᑐᕆᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕗᒍᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᙱᓐᓇᑦᑕ ᓄᓇᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ. ᐃᒪᒃᑯᑦ ᓇᑦᑎᕋᓱᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓯᒪᒐᑦᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯᐃᓐᓇᐅᒃᐸᑦ, ᓇᑦᑎᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑕ ᓇᑦᑏᑦ ᐊᒡᓗᖏᓐᓂᒃ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᑯᖃᙱᑦᑐᒥ ᓇᑦᑎᕋᓱᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᒪᔪᒥ ᓇᑦᑎᕐᓂᒃ ᑕᑯᖃᑦᑕᕐᓇᕐᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᓗᖏᓐᓂ ᓇᓂᓯᓐᓇᖅᖢᓂ.

ᐋᓐᓂᐊᕈᔪᓐᓂᓐᓄᑦ, ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᒻᒪᕆᓚᐅᕐᐳᖓ. ᐋᓐᓂᐊᕐᓴᕋᐃᓐᓂᓐᓄᑦ ᐃᒡᓘ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖓ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᒡᓗᒦᖏᓐᓇᐅᔭᖅᖢᖓ.

ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᕋ, ᓂᖏᐅᖑᓂᖓᓄᑦ, ᐊᓂᕙᓚᐅᙱᒻᒥᔪᖅ ᐃᒡᓗᖓᓂ ᑕᕿᒐᓴᖕᓂ. ᑕᒪᐅᓇᑦᑕᐃᓐᓇᖅ, ᖃᐅᔨᒪᙱᖢᑕ, ᑖᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᕌᓗᒃ ᐱᓯᒪᔭᕋ ᐊᓯᓐᓅᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᓄᓇᑯᓗᑦᑎᓐᓂ. ᐃᓚᒌᖕᓂ ᐊᕕᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓃᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᑖᓐᓇ ᓰ.ᑏ. ᕼᐊᐅ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᑎᐱᕆ 1954-ᒥᑦ, ᐃᑭᒪᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓕᖅᖢᖓ ᐊᓈᓇᒪ ᐃᓱᒪᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓᑎᑐᑦ.

ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕ, ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᙱᑦᑐᖓ ᐃᓚᒃᑲ ᑕᑯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑲᑉᐱᐊᓱᓚᐅᙱᑦᑐᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᕈᓘᔭᖅᖢᖓ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᑕᑯᓂᐊᕋᒃᑯ. ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᖢᖓ ᓇᓗᓇᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ.

Share This Story

(0) Comments