ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑦᑎᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᐅᖃᖅᑐᖅ

“ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑕᖓᑎᑦᑎᒍᑎᐅᕗᖅ”

ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᖅ ᐃᒐᓛᑉ ᐊᕙᓗᖓ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓗᖁᑎᐊᓂᒃ ᑰᒑᕈᒃᒥᑦ. ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ, ᐳᓚᕌᓂᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐅᕙᙵᑦ ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ)

By ᔨᒻ ᐱᐊᓪ

For an English version of this story, see Nunavut housing crisis an example of systemic racism, MP says

ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᙱᓪᓚᕆᒃᐳᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑦᑎᓯᒪᓂᕐᒨᖓᓂᖓᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓕᐳᕈᓪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᓱᓕᕆᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒐᓱᖕᓂᒃᑯᑦ, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᓂᐅ ᑎᒧᑯᕌᑎᒃ ᐹᑎᓄᑦ (NDP) ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎ.

“ᑕᒪᐃᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᙱᒻᒪᑕ. ᓇᓗᓇᙱᓚᖅ ᐱᑕᖃᓛᖑᓂᖓᓂᒃ ᐱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᙱᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐋᓐᓂᕐᓱᐃᕆᕙᖕᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᐸᒃᑐᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᕐᓇᖅᑐᐊᓗᒃ,” ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᓪᓕᕐᒥᐅᓚᐅᕐᑐᒥ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐳᓛᑲᑖᓂᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᑎᓕᕐᕕᒃᓴᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᕕᓂᖓᓂᒃ ᔪᓚᐃ 22-ᒥᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᒻᒪᕆᖕᓂᒃ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᑐᑦ ᖃᖅᑲᖅᒥᑦ ᓈᒻᒪᙱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᐃᕙᖕᓂ ᐃᒡᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᑐᑭᖃᖃᑕᐅᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑦᑎᓃᒧᒐᔭᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ: ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓰᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒍᑎᐅᔭᑦᑐᓂᒃ.

“ᐄᒻᒪᕆᐊᓗᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ. “ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᖓᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᐅᓯᓚᐅᕐᓯᒪᙱᒻᒪᑦ. ᑕᑯᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓐᓇᑦᑕ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓕᖅᑎᓪᓗᒋ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ.”

“ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖁᖕᓂᒃ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ”

ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, 15-ᓂ ᐳᓛᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖓᓃᑦᑐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᑲᑕᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᓕᐅᕆᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᑕᑯᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᑲᓇᖕᓇᖓᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᑯᐊ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ, ᑰᒑᕈᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᒃ, ᑕᕝᕙᓂ ᐱᒋᐊᓕᖅᖢᓂ ᐳᓚᕋᑲᑕᖕᓂᒃ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒡᓗᐃᑦ “ᐱᐅᙱᑦᑐᓪᓛᓗᐃᑦ,” ᐱᐅᙱᓛᖑᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.

“ᖃᐅᔨᒪᙱᑦᑐᖓ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖁᖕᒥ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ. ᐃᓯᓕᖅᖢᓂ ᓇᐃᒪᓇᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗ. ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂ ᑕᕆᐅᒃᓴᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᖓ, ᑖᒃᑯᐊᓕᑭᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ, ᐅᖁᖃᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᕐᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᕈᓯᖏᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᒃ, ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᓲᖃᐃᒻᒪ “ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓯᒪᙱᒻᒪᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᒃ.”

ᕿᑎᕐᒥᐅᓃᓚᐅᕐᖢᓂ ᓴᓪᓕᕐᒧᓗᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᔮᓄᑦ, ᑕᐃᑲᓂᓕ ᓈᑦᑏᖑᔭᓛᕐᓂᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓯᓚᐅᕐᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ CTV News ᑕᑯᒃᓴᒐᒃᓴᑎᒍᑦ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᒥᑦ ᑕᓚᕖᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ “ᐱᒻᒪᕆᐅᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ” ᓴᖅᑭᔮᒐᒃᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᐃᓴᐅᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᕗᑦ ᖃᖅᑲᐅᑉ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ, ᐃᒡᓗᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓂᖅ 2011-ᒥ ᐅᖅᓱᖅᑑᒧᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᒪᓐᓇ 57 ᐳᓴᓐᑎᐅᔪᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ “ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.”

ᐊᒻᒪᓗ 69 ᐳᓴᓐᑎ—7 ᐅᑯᓇᙵᑦ 10-ᓂ—ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒪᓐᓇ “ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑖᓃᓗᐊᕐᓂᖏᑦᓂᒃ” 2011-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓴᓇᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ.

2016-ᒥᑦ, 52 ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓃᓚᐅᕐᑐᑦ. ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ, 38 ᐳᓴᓐᑎ—ᐊᒻᒪ ᑎᑭᖢᒋ 72 ᐳᓴᓐᑎᒧᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ—ᐃᒡᓗᖃᓗᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖅᑐᐊᓗᖕᓂᒃ, ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᒻᒪᕇᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔪᕐᓴᖃᑦᑕᕐᒪᑕ. 80 ᐳᓴᓐᑎᓪᓗᖓᖏ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᑐᖔᓂᑦ $23,000 ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑐᑭᖃᖅᖢᓂ ᐊᑭᑭᓛᒥ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ $60 ᑕᖅᑭᒧᑦ, 2016-ᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ.

ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖁᖃᕐᓂᖅ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᑐᐊᖑᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓄᑦ: ᐊᒥᓱᑦ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᓯᒪᒻᒪᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᖢᑎᒃ.

“ᐊᕐᓇᒥ ᑕᑯᓚᐅᕐᒥᔪᖓ ᐃᒡᓗᕈᓯᖓ ᓱᕕᓗᐊᕐᓂᑯᒧᑦ ᐃᒡᓕᖑ ᖁᐊᕈᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᑭᓐᓇᕐᒧᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᐅᙱᑦᑐᒦᒻᒪᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᕐᓇᖅᐸᓵᖅᑐᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᖃᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᐃᒡᓗᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ: ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᓕᕐᓇᖅᖢᓂ ᒪᑯᓂᖓ ᐳᕙᒡᓗᖕᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕈᑎᓄᑦ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᓗᐊᕐᓇᖅᖢᓂ, ᐃᓛᒌᓪᓗ ᐱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᐅᑎᙱᓗᐊᔭᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᕋᓱᓕᔭᓐᓂᖅ.

“ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓯᓕᒫᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑕᒃᑎᑦᑎᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑐᖅ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᖅ ᐃᒐᓛᑉ ᐊᕙᓗᖓ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓗᖁᑎᐊᓂᒃ ᑰᒑᕈᒃᒥᑦ. ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ, ᐳᓚᕌᓂᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐅᕙᙵᑦ ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ)

ᓕᐳᕈᓪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ “ᖃᓄᐃᓕᐅᙱᑦᑐᑦ”

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᒥ ᐊᖏᔪᕈᓘᖕᒪᑦ ᒫᓂᑦ $25,000 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 2016-ᒥᑦ.

ᑕᒪᐅᓇᑦᑕᐃᓐᓇᖅ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᒃᖢᑎ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᑭᑐᔪᕈᓗᖕᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.

“ᐱᓇᓱᒻᒪᕆᖃᑦᑕᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᒻᒪᕆᖃᑦᑕᕐᒪᑕ.”

ᒫᓐᓇ ᓕᐳᕈᓪ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒃᓴᖏᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᑭᓐᓂᕐᓴᐅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᕐᑑᑉ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᒋᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᖏᓂᖅᐹᖅ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓᑦ 2016-ᒥᑦ—$76.7 ᒥᓕᐊᓐ—ᐊᒻᒪ 2017-ᒥᑦ—$240 ᒥᓕᐊᓐ.

2018/19 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᒍᓐᓇᓚᐅᕐᑐᑦ 91-ᓄᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ 2019/20-ᒧᑦ, 83-ᓂᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ.

ᐅᑯᓇ ᖃᓂᒃᓴᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᒫᓂ 3,100 ᓄᑖᓂᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ 5,000-ᓄ ᐃᓄᖕᓅᖓᓪᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 2,500 ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ.

“ᓇᓗᓇᙱᑦᑎᐊᕐᐳᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᓂᒍᐃᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᙱᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᕙᓐᓄ ᑲᒪᓇᓗᐊᕐᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᕋᑦᑕ ᑕᕝᕙᓂ ᓄᓇᕐᒥᑦ,” ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ ᑎᑭᑉᐸᑦ, ᖃᖅᑲᖅ ᐳᓛᕐᓯᒫᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕕᐊᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᕐᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᐋᑐᕚᒧᑦ.

ᑕᒪᑐᒪᓕ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᒋᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑕᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᒃᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ NDP-ᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᕐᒥᒃ “ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᓂ ᓯᕗᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.”

ᑕᖅᑭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᓐ ᐳᓚᕋᕈᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᖓᑕᑲᑕᖕᓂᖅ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᖃᖓᑕᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓕᕐᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᐅᓪᓗᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅ.

ᓄᓇᕗᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖑᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ, ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᓪᓗᕐᓂᒃ 14-ᓂᒃ ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒧᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᑐᖅ. ᒪᕐᕈᐃᖅᖢᓂ ᐃᓄᑑᓐᓇᖅᑐᒦᒋᐊᖃᖅᖢᓂ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᐃᓂᐱᒡᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐋᑐᕚᒥᑦ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ)

“25 ᓄᓇᓕᐅᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᕋᓱᖕᓇᖅᖢᓂ.”

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᓂ 14-ᓂᒃ ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓱᓕ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᒥᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᒪᕐᕈᐃᖅᖢᓂ ᐅᓪᓗᓂᒃ. 14-ᓂᒃ ᐃᓄᑑᓐᓇᖅᑐᒦᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒧᐊᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒍ: ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᐃᓂᐱᒡᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓰᖅ ᐋᑐᕚᒥᑦ.

ᐳᓛᕐᓂᐊᕈᒪᖕᒥᔪᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᖅᖢᓂ, ᒪᑯᑎᑐᓇᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᓃᑦᑐᑎᑐᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᖕᒪᑦ.

ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖓ. ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᑭᓯᓯᒪᖁᔨᔪᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑎᐅᒐᓗᐊᖅᖢᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᖃᕐᒥᔪᖅ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖕᒪᑕ ᐃᒡᓗᖏᓐᓄᑦ ᐃᓯᕈᒪ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕐᓯᓗᖓ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓂᒃ.

“ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᐸᒃᖢᖓ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒧᐊᖅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔭᕌᖓᑕ ᑕᐃᒪᓕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓯᕙᒃᐳᑦ.”

Share This Story

(0) Comments