ᓲᓴᓐ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ: ‘ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᑦ ᑐᓵᔭᐅᔪᖕᓇᖅᓯᒐᑦᑕ’ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᑕᖅᑭᕆᔭᖓᑕ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ

ᐃᓕᑕᕐᓇᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐃᖖᒋᖅᑎ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᕐᓂᖓᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᑐᓵᓯᒪᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑑᑎᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᑎᑕᒍᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ

ᐃᖖᒋᖅᑎ ᓲᓴᓐ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᖃᑕᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᖅᑭᕆᔭᐅᔪᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᒌᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᓂᑦ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᑎᒃ Spotify-ᓂᒃ ᐃᖖᒋᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖖᒋᖅᑎᓂᑦ ᑐᓴᕐᓂᕆᓂᖅᐹᕆᖃᑕᐅᔭᒥᓂᑦ (ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖏᑦ ᓯᐹᑎᕙᐃ (Spotify)

By ᒫᑦᑕᓕᓐ ᕼᐊᐅᕕᑦ

For an English version of this story, please visit see: Susan Aglukark: ‘We have the ear of Canada’ during Indigenous History Month

ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᒻᒪᕆᒃᖢᓂ ᑐᓴᕐᓂᕆᔭᐅᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᓄᒃ ᐃᖖᒋᖅᑎ-ᐃᖖᒋᒐᒃᓴᓕᐅᖅᑎ ᓲᓴᓐ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐊᓯᒥᓂᑦ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᒪᑦ ᖃᓄᖅ ᑎᑕᒍᓯᐅᕙᒃᑐᑦ ᓴᖖᒋᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᓕᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ.

ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐱᖓᓱᐃᖅᑐᕐᓱᓂ ᔫᓅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᓯᒪᔭᒥᓂᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᐳᖅ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᕙᓐᓂᕐᒥᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᓪᓚᑦᑖᖅᐸᓐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᓕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᑕᖅᑭᐅᓵᓚᐅᖅᑐᒥ ᔫᓅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓂ, ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᓐᓄᑦ ᐃᖖᒋᐅᓯᕆᕙᒃᑕᒥᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐋᒃᑎᒃ ᕉᔅ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒃᓴᖅᑖᕐᕕᒃᑯᑦ, ᐱᒋᐊᖅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᒍᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ ᐃᖖᒋᖅᑐᓂᒃ-ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᓯᐹᑎᕙᐃᒃᑯᓐᓂᑦ (Spotify) ᐅᐸᒃᑕᐅᒐᒥ ᐃᓱᒻᒥᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᖖᒋᖅᑎᑦ ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᑕᖅᑭᖓ ᐊᑐᖅᑐᓪᓗᒍ, ᑕᕝᕙᑲᐅᑎᒋ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓚᖏᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᕆᒻᒪᕆᒃᖢᓂᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᖖᒋᕈᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓂᒃ.

“[ᐱᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓗᑎᒍ] ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᒋᔭᕗᑦ, ᐃᓱᒪᕗᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᕋᓱᒋᓪᓗᒍ ᑐᓵᓯᒪᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐃᖏᕐᕋᑦᓯᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓗᑎᒍ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᐱᐅᔫᑎᐅᔪᓄᑦ,” ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒐᒥ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ.

ᐊᒡᓘᒃᑲᐅᑉ ᐃᖖᒋᖅᑕᐅᑎᑕᒃᓴᖏᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ 25-ᖑᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᖖᒋᕈᑎᖏᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖖᒋᖅᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒪᕆᒃᑐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐸᕕ ᓴᐃᓐᑦ-ᒧᕇᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒍᐃᓕ ᑕᓐᒥᑦ, ᐊᕐᕕᓂᓕᐅᔪᑦ (6) ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖖᒋᖅᑏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖖᒋᕆᓂᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᓂᓕᑦ ᐅᑯ ᑖᓐᔭ ᑕᒑᖅ, ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑎᒍᑦ ᑎᑕᒃᑎ ᕇᑦ, ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ-ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖏᓂᒃ ᐃᖖᒋᖅᑏᒃ ᑐᐃᓐ ᕙᓚᐃᒻᔅ, ᑲᑕᔾᔭᖅᑏᒃ ᐱᖅᓯᖅ, ᐃᖖᒋᐅᔭᖅᑎ ᑎᐋᓐᓴ ᐃᑦᒪᓐᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ.

“ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕋᒪ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᓐᓂᒃ ᐃᓚᖏᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓕᖅᐸᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓅᓯᓐᓂ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒃᑯᑦ” ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ.

“ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ ᓲᕐᓗ ᑖᓐᔭ [ᑐᒑᖅ], ᓲᕐᓗ, ᐅᐱᒋᒻᒪᕆᒃᑲᒃᑯ. ᑐᓵᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒐᒃᑯ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᖃᓕᑐᐊᕌᖓᒪ ᐅᐸᒍᑎᓪᓗᖓ ᑐᓵᔭᖅᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒥᔭᕋ.”

ᑕᒑᑉ ᐃᖖᒋᐅᓯᖓ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ Snowblind-ᒥᒃ (ᐃᓪᓗᖕᓂᖅ) ᐃᖖᒋᑕᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᐳᖅ ᐃᖖᒋᑎᐅᔪᒃᓴᓃᑦᓱᓂ.

“ᖁᕕᐊᓇᓪᓚᕆᓕᕐᒪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᓪᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐊᔪᕐᓇᖅᓯᑲᓚᐅᖅᐸᖕᒥᔪᖅ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐅᐱᒋᒐᒃᑯ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᕆᐊᖅᓯᒪᓗᐊᖅᐸᒃᑲᒃᑯ ᑖᓐᔭᐅᑉ ᖃᓄᖅ ᓯᕗᒻᒧᒃᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕙᓐᓂᖓ ᐃᖖᒋᐅᓯᓕᐊᕆᕙᒃᑕᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓯᒪᓕᒐᒃᓴᖁᑎᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓄᑦ.”

ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᒋᐊᖅᓯᒪᒐᒥᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑕᒍᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔫᓪᓗᑎᒃ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᓕᖅᑐᓂᑦ ᐃᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᑐᓴᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓂᑦ ᑎᑕᒍᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑐᖃᓄᑦ.

“ᖁᕕᐊᒋᓪᓚᕆᒃᑕᒃᑲ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ … ᐃᓂᖃᓕᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖅ ᓲᕐᓗ ᑎᐋᓐᓴ [ᐃᑦᒪᓐᔅ] ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖖᒋᐅᔭᕈᓯᕆᕙᒃᑕᒥᓂᒃ ᐃᖖᒋᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᑐᓵᔭᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᒐᐅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒪᖄᑦᑕᐅᖅ ᐃᔾᔪᐊᕈᒪᓕᕐᓂᐊᕐᖢᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᔾᔪᐊᖅᓯᓕᕐᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᓚᕐᒥᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑐᓴᕐᓂᕆᒻᒪᕆᖕᒥᒐᒥᒋᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃᑑᒃ ᐃᖖᒋᖅᑎᐅᖃᑎᒌᑦ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᑎᒃ Twin Flames-ᓂᒃ (ᐃᓐᕙᓚᐃᒻᔅ),ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᓂᒋᒃ ᓯᐊᕐᓯᒥᐅᑖᒃ ᔫᓐ ᐊᒻᒪ ᔮᔨ, “ᐊᓄᐊᖅᓱᒃᑲᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔩᒃ,” ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓪᓗᓂ ᑎᑕᒍᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᖅᓯᐊᖅ “ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑑᒃ”.

“ᑐᓴᕐᓂᕆᓗᐊᖅᐸᒃᑕᒃᑲ ᑲᑕᔾᔭᕈᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᑲᑎᓱᒋᑦ ᓴᖖᒋᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑑᕙᒻᒪᑕ. ᑐᓴᕐᓂᕆᕙᒃᑕᒃᑲ ᑎᑕᒍᓯᖖᒍᖅᑎᑉᐸᒃᑕᖏᑦ.”

ᓇᐃᑦᑑᓪᓗᒍ ᑎᑕᒍᑎᑎᒍᑦ ᕇᑦ ᐃᖖᒋᐅᓯᖓ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐊᑖᑕᒐ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑐᑭᓕᒃ “ᐊᑖᑕ”, ᐃᖖᒋᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᖃᖅᑎᒻᒪᒍ ᐋᒡᓘᒃᑲᐅᑉ.

“ᐊᑖᑕᐃᓵᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᑐᓴᕐᓈᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒐᒃᑭᑦ ᐃᒃᐱᖕᓇᒻᒪᕆᒃᑑᓪᓗᑎᒃ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕋᑎᒃ ᐃᖖᒋᐅᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐃᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓪᓗᒋᑦ … ᐃᖅᑲᐅᒪᑐᐃᓐᓇᖅᓱᒋᑦ ᑎᑕᒍᓯᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖖᒋᕈᓯᐅᔪᑦ ᓴᖖᒋᓂᖃᖅᑑᕙᖕᒪᑕ ᐃᓕᑕᕆᓪᓗᑎᒍ ᐅᐱᒍᓱᓕᕌᖓᑦᑕ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ,” ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᐳᖅ.

“ᑐᓴᕐᓂᕆᕐᔪᐊᖅᐸᒻᒥᔭᕋ ᐅᐱᒋᓪᓚᕆᒃᓱᒍ ᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑐᓵᓪᓗᒋᑦ ᓴᓗᒪᑦᓯᐊᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕋᑎᒃ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑉᐸᖕᒪᒋᑦ.”

ᓯᑕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖖᒋᐅᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᒡᓘᒃᑲᐅᑉ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᐱᑎᓯᒪᖕᒪᒋᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖖᒋᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓃᑦᑐᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑐᓴᕐᓂᕆᔭᐅᒻᒪᕆᖅᑳᓚᐅᕐᑐᖅ ᐆ ᓴᐃᐊᒻ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᐅᓕᖅᐸᒃᑐᖅ ᐃᖖᒋᐅᓯᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖓ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᓱᖃᑎᒋᖖᒐ.

“ᐃᓱᒪᒐᒪ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒐᑦᑕ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑐᕋᐅᑎᕙᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᐱᒍᓯᒃᑐᕋᐅᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕆᓯᒪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖅᐳᑦ ᓯᕗᒻᒧᒃᐸᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓂ, ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓯᒪᓕᓚᐅᕐᓂᕗᑦ ᓴᑉᑯᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᖃᐅᓯᖅᑖᕐᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᖖᒋᐅᓯᖅ ᐱᓱᖃᑎᒋᖖᒐ ᓯᕗᓕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓱᖕᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓯᕗᓕᕕᓂᕆᔭᖅᐳᑦ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐊᒡᓘᒃᑲᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᖖᒋᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᒍᑦ ᑐᓴᕐᓈᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᖖᒋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑐᑎᒍᑦ ᑎᑕᒃᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓗᑉᑕᐅᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖁᓪᓗᓂᒋᑦ.

“ᐃᓱᒪᕗᖓ ᑕᒡᕙᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂᑦ ᑐᓵᔭᐅᔪᖕᓇᖅᓯᒐᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕋᑦᑎᒍ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᒋᓯᒪᓕᕆᐊᖅᓱᒋᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓯᒪᔭᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᑉᑯᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᕙᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓯᒪᒐᑦᑕ ᓲᕐᓗᑉᑕᐅᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᒋᓪᓗᑎᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᑐᓵᔪᒪᓇᔭᖅᑐᑦ.”

Share This Story

(0) Comments