ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖏᑦ ᓴᕕᕋᔭᖕᓂ ᐃᒋᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔨᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᕕᖓᓄᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐅᖃᕐᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᑕᖃᓗᐊᕐᓂᖓ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑕᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᑕᐃᑯᙵᖅᑐᓄᓪᓗ

ᓴᕕᕋᔭᐃᑦ ᐃᒋᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒃᑕᕐᕕᖓᓄᐊᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓯᓯᒪᓗᐊᓕᕐᒪᑕ, ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ. (ᐊᔾᔨᙳᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ)

By ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

For English version, see City of Iqaluit stops accepting metal waste at landfill

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᕕᕋᔭᕈᔪᖕᓂᒃ ᐱᑲᑕᒍᓐᓃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒃᑕᕐᕕᖃᕐᕕᐊᓂᒃ ᒫᓐᓇᓚᐅᑲᒃ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᐃᕆᓕ 18-ᒥ ᓴᕕᕋᔭᐃᑦ ᐃᒋᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓄᓗᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᓯᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᓄᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓴᕕᕋᔭᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᑦᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓛᕐᒥᖕᒪᑦ ᖃᑯᒍᒃᑲᓐᓂᖅ.

Share This Story

(0) Comments