Features

ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᖅᑐᑎᑦ ᓴᖅᑮᔪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᔨᒻ ᐱᐅᓪᒥᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᔅᓴᒫᓂᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᑦᑎᐊᕐᖓᑕ ᐱᐅᓪ ᐱᓕᕆᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖅᑖᑲᓐᓂᖁᔨᓪᓗᑎᑦ

Advertising

Advertising