ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅᑕᖃᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᓴᕚᓇ ᐱᑯᔭᒃ

22-ᓂ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᕐᒪᓐ ᐋᑐᕚᙵ ᓯᑎᐱᕆ 11-ᒥ: ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᑎᑭᓯᒪᔪᖅ $5,000-ᒧ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᒥ ᐃᑲᔫᑎᐅᓇᔭᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ

Advertising

‘ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓚᐅᑲᒍᑎ’ᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᒻᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ: ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᖃᕐᑐᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᑭᑐᔪᕈᓘᖕᒪᓐ ᑐᓗᖅᑕᕐᕕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ

Advertising