ᓄᓇᕗᒥᑦ ‘ᐱᓗᐊᖅᑐᐊᓘᓕᕐᒪᑕ’ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᕙᒃᑐᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᓱᓕ ᐅᓄᖅᑐᐊᓘᓂᖏᑦ ‘ᐅᐊᑲᓪᓚᓗᐊᕌᓘᖕᒪᑕ,’ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ

Advertising

ᐅᓄᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᑦᑎᐊᙱᓗᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓗᐊᐃᔭ ᐅᖃᖅᑐᖅ

‘ᐃᓱᒪᒐᒪ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᓂᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑑᓂᓐᓄᑦ,” ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ

Advertising